Jak se dotknout Boha?

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
kordusmark (2020-02-16 17:26:57)rose66 (2020-02-08 11:31:59)VMerhaut (2020-02-04 06:52:07)radkojaga (2020-01-27 19:59:42)Kjara (2020-01-18 09:47:17)slavidan (2020-01-10 14:39:28)9marie04 (2019-11-20 16:39:23)Aitos (2019-11-13 00:24:52)Lavandis (2019-06-24 14:24:21)
Založeno: 17. 2. 2019 | Příspěvků: 1 503 | Členů: 9
Správci: Kjara (hlavní)

Možnost vyjádření svých pohledů a zkušeností na toto téma.
Je možné vyjádřit jakýkoliv názor, ale, prosím, nezaplavovat dlouhými tapetami zážitků.
Jakékoliv urážení se vzájemně nebo urážení Boha či používání vulgarit bude okamžitě mazáno.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Kjara
  Kjara, 5.1.20 18:53:44  
   

  Kjara, 5.1.20 16:10:25
  reagovat@!!!
  S těmito verši se taky se svědky a vámi všemi rozloučím.
  Bůh vám žehnej, podle jeho vůle.

  Nejsou to zdaleka všechny verše v Bibli, ale alespoň něco, protoře svědkové tvrdí, že tam není ani jeden:

  Jan 1:1 – Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
  Jan 1:18 – Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.
  Titovi 2:13 – …očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista¹
  2. Petrův 1:1 – Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my spravedlností našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista¹.
  Izajáš 9:5 (6) – Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.
  Římanům 9:5 – …jejich jsou otcové a z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nade vším, Bůh požehnaný na věky. Amen.
  Židům 1:8 – …avšak o Synovi praví: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království.
  Jan 20:28-29 – Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“

  PODÍVEJTE SE DO PŮVODNÍHO TEXTU.

  Jan 8:24 – Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že Já jsem, zemřete ve svých hříších.“
  Jan 8:28 – Ježíš jim řekl: „Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že Já jsem a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil můj Otec.
  Jan 13:19 – Již teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že Já jsem.
  Jan 18:5-6 – Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského. “ Ježíš jim řekl: „Já jsem.“ Stál s nimi i Juda, který ho zrazoval. Jakmile jim řekl: ‚Já jsem‘, ustoupili dozadu a padli na zem.
  Jan 8:58-59 – Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, Já jsem.“ Zvedli kameny, aby je na něho hodili. Ježíš se však skryl, prošel mezi nimi a vyšel z chrámu. Tak odešel.
  -------------------------------------
  Nechám to bez komentáře.

 • Kjara
  Kjara, 5.1.20 18:52:46  
   

  Návrat k původnímu křesťanství není to, že jste jehovisté a ne kristovci. Že křesťané vzývali Krista a vy Jehovu.

  Že všichni byli chrámy Ducha a vy nejste.

  Že se kázalo evangelium o spáse skrze smrt a vzkříšení Krista a vy kážete Bibli jako evangelium.

  Tím, že VRO vyučuje, že dary Ducha skončily v 1.století jste vymazali dvě třetiny Nového zákona. Mám to zabarveno ve své Bibli a je tomu tak.
  Že nejste chrámy Ducha , nevztahujete na sebe zase další část Písma Nového zákona.
  Překlad PNS dokonal zbytek.
  Takže nejen katolíci pálili Bibli, vy ani nemusíte.