Bible a její výklad (exegeze)

Moderovaná diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
visitor77 (2018-11-18 00:09:30)poko (2018-11-17 23:53:24)jonatan (2018-11-17 11:46:51)radkojaga (2018-11-16 17:16:36)Carbon.de.Castel-Jaloux (2018-11-06 22:35:21)
Bible a její výklad (exegeze)
Založeno: 16. 9. 2018 | Příspěvků: 727 | Členů: 5
Správci: visitor77 (hlavní)

- toto fórum je moderované a slúži pre výklad biblických textov SZ a NZ v rámci kresťanskej vierouky,
- výklad biblických textov sa môže líšiť, a to nielen pre rôznu vierouku danej cirkvi, ale aj vzhľadom na špecifický preklad Biblie v rámci historických a novodobých prekladov kresťanských cirkví, náboženských „kresťanských“ spoločností alebo prekladov rôznych autorov a skupín mimo Cirkvi.
Pozn.: pre všeobecný konsensus citujeme z prekladov Písma prijatých všeobecne kresťanskou biblistikou (ČEP/SEP, Jeruzálémská Bible, Vulgata)...

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • visitor77
  visitor77, 13.11.18 09:50:41  
   

  Mt 5, 6: Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
  - v tomto blahoslavenstve Ježiš hovorí o tých, ktorí túžia po spravodlivosti, po nastolení Božej spravodlivosti, ktorá je založená na láske k Bohu a blížnemu, lebo Božia spravodlivosť je iná ako svetská spravodlivosť - i keď svetská spravodlivosť často v legislative a ľudskej zvykovosti (všeobecné právo) je vštepená v srdci a často “kopíruje” tú Božiu spravodlivosť,
  - z bežného života vieme a vidíme, že mnoho ľudí (hlavne tí bohatí a pri moci) si snaží privlastniť Božiu spravodlivosť, kedy jednajú v moci, ktorá im neprináleží, sú nespravodliví,
  - ľudia túžia po svetskej spravodlivosti, ale málo je tých, ktorí túžia po Božej spravodlivosti a spravodlivosť si prispôsobujú svojim požiadavkám, svojmu vnímaniu života. Sú tak schopní iných ponižovať, zotročovať, vykorisťovať a nárokovať si práva, ktoré im nenáležia, presadzovať vo svojej moci osobné blaho za cenu bezprávia, útlaku a násilia,
  - túžba po spravodlivosti je nádej, ktorá motivuje a naplňuje našu vieru a dáva jej eschatologickú perspektívu,
  - preto v Mt evanjeliu blahoslavení sú tí, ktorí sú lační po Božej spravodlivosti. Tento hlad majú hlavne hlavne ľudia utláčaní, perzekvovaní a umlčovaní. Ale na druhej strane vieme, že aj ľudia, ktorí nestrádajú hladom a smädom (teda aj bohatí a tí pri moci), chcú trvale žiť v spoločenstve s Bohom, v rovnosti lásky pre všetkých. Hlad po Božej spravodlivosti je tak sýtený aj v pozemskom živote u všetkých, je to Bohom vštepená cnosť každému, ale všetci vieme, že rovnosť spravodlivosti v tomto živote je nedosiahnuteľná. Preto každý túži po inej - večnej spravodlivosti, ktorú môže dať až život v spoločenstve s Bohom,
  - toto zasľúbenie Boha - hlad po Božej spravodlivosti, zažívame a najviac prežívame v spoločenstve Cirkvi, pretože svetská spravodlivosť nám ju nikdy nezaručí,
  - obstáť pred Bohom môže len ten, kto má silnú túžbu žiť a jednať spravodlivo. Bez túžby po spravodlivosti, spravodlivom živote, nemôžeme prísť ku- a patriť Bohu,
  - v úprimnej pokornej modlitbe v Duchu Svätom nám môže Boh skrze Krista dať zakúsiť túžbu po spravodlivosti, ktorá sa premení na istotu, že Boh svoje zasľúbenia splní,
  - v knihe Prísloví 21, 21 čítame: “Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu”, amen...

  • visitor77
   visitor77, 13.11.18 14:38:27  
    

   I. Pojem „spravodlivosť/spravedlnost“:
   „spravedlnost“ je v kresťanskej vierouke definovaná ako kardinálna cnost,
   vo vzťahu k Bohu:
   - upravuje vzťah človeka k Bohu, a tak má vzťah so všetkými prikázaniami Desatora, ako aj k všeobecnému mravnému zákonu (Rim 2, 14, 15),
   - pre kresťanskú etiku, spravedlnost znamená neustálu vnútornú ochotu dať každému to, čo je jeho, čo mu patrí podľa Božieho práva, ako i svetského,
   - znamená oslobodenie sa zo sobectva - znamená poznanie a uznanie, že sú práva nielen svoje vlastné, ale aj práva druhých, ktoré sa rovnako musia ctiť ako tie svoje,
   - spravedlnost v morálnej teológii je teda mravná cnost vliata do duše a svedomia spolu s láskou a vedie človeka k nadprirodzenej dokonalosti vo vzťahoch k Bohu, sebe a iným...

   • visitor77
    visitor77, 14.11.18 09:31:27  
     

    II. Pojem spravedlnost
    Spravedlnost je jedna z hlavných požiadaviek evanjelia, a pre jednotlivca znamená požiadavku spravodlivosti v láske, a pritom nekoná skutok lásky, lebo dáva s láskou to, čo je jeho povinnosť k Bohu k blížnemu, a k spoločnosti,
    - spravedlnost v láske sa nepýta, kde je spodná hranica práva, láska žiada vždy splniť nevyhnutnú potrebu blížneho, pomáha aj tam, kde je právo obmedzené alebo končí, alebo tam, kde už nie je žiadne právo,
    - láska je kedykoľvek ochotná vzdať sa svojho práva pre blaho iných, aj keby to znamenalo újmu pre spoločnosť.
    Spravedlnost zákonná znamená:
    - spravedlnosťt zameraná na dobro spoločnosti - tu ide o plnenie svojich povinností voči zákonnej vrchnosti (štát, Cirkev), napr. služby, dane, úcta k vrchnosti. Tu je nositeľom a cieľom práva spoločnosť,
    - spravedlnosť ako záväznosť vrchnosti (štátu, Cirkvi) voči svojim členom (podriadeným). Cieľom tejto spravodlivosti je súkromné dobro člena spoločnosti,
    - spravedlnost ako záväzok každého jednotlivca a spoločnosti jedného voči druhému, ktorá zakazuje zasahovať do práva druhého, keď si každá strana (jednotlivec, štát, Cirkev) vzájomne plní svoje povinnosti,
    - spravedlnost požadujúca sankcie proti tým, ktorí narúšajú pravidlá mravného spoločenského života, - ale tu sa uplatňuje aj milosrdenstvo a odpustenie...

    to sú aspekty a pravidlá spravedlnosti, ktoré požaduje Ježiš vo svojom blahoslavenstve:
    "Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni"...

 • visitor77
  visitor77, 12.11.18 10:02:16  
   

  Blahoslavení tichí neboť oni obdrží zemi za dědictví (Mt 5, 5)
  Druhá časť blahoslavenstva: “oni obdrží zemi za dědictví”
  výraz “obdrží zemi za dědictví” nadväzuje na ZJ 21, 1- 4, kde čítame:
  1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
  2 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
  3 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,

  výklad:
  - z uvedených textov vyplýva, že z neba od Boha zostupuje nové mesto Jeruzalem, mesto, ktoré nemá nič spoločné s hriešnym Babylonom, ktorý je v predchádzajúcich kapitolách ZJ 16, 17 a 18 – ide o mesto, v ktorom nebude nič nedokonalé,
  - nové mesto Jeruzalem je symbol Božej prítomnosti, spoločenstva nového svätého osláveného Božieho ľudu, ktorý dosiahol spásu,
  - tento nový Boží ľud, nový Jeruzalem, je obraz oslávenej Cirkvi - Kristovej nevesty - ľudu, ktorý sa očistil krvou Baránka-Ježiša Krista,
  - v tomto blahoslavenstve nejde o mylné chápanie Božieho kráľovstva – neba vs zeme, kde podľa niektorých nesprávnych náboženských predstáv je nebo určené len pre úzke spoločenstvo “vyvolených” na základe nejakých pozemských zásluh, a zem bude patriť ostatným, ktorí nemajú také zásluhy ako “vyvolení” pre nebo...
  - “oni obdrží zemi za dědictví” teda znamená Božie kráľovstvo pre tých, ktorí dosiahli spásu...

 • 9marie04
  9marie04, 11.11.18 22:35:12  
   

  Margo...Ježíš byl bezhříšný člověk, proto jen takový mohl dát život za nás lidí hříšné, abychom se i my v Něm a s Ním skrze Cestu, kterou Ježíš učil mohli navrátit do bezhříšného stavu.To je to Boží Království,ten ráj, to je to podobenství o návratu ztraceného syna, my jsme se také ztratili a skrze Ježíšem ukázanou Cestu navrátili zpět k Bohu Otci...nikdo nevejde k Otci, než skrze Mne, Já jsem ta Cesta, Pravda, Život. :2:

  • hrdy.moravak
   hrdy.moravak, 12.11.18 07:11:03  
    

   Jěžíš byl hlavně vtělený Bůh, Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
   Žádný člověk, tedy POUZE ČLOVĚK nás nemohl vykoupit, nemohl za člověka na sebe vzít jeho hříchy a svým utrpením a smrtí je smazat.
   To je základní jehovistický blud, kterým popírají svoji rádoby křesťanskou příslušnost. To říkají, a ke křesťanství se hlásí jenom proto, aby působili důvěryhodně. Skutečnost je ale jak vidíme jiná!

  • jonatan
   jonatan, 16.11.18 16:41:59  
    

   Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel

 • 9marie04
  9marie04, 10.11.18 19:49:57  
   

  Pane vizitore... V ráji byli první lidé, kteří se chovali tak, jak se to líbilo Bohu. Co pokazil první Adam, to napraví Adam nový. Kdo je ten nový Adam? Tomu nerozumíte? Já ano. Starý Adam s Evou se odloučili od Boha tím, že se nechali svést k tomu, že když ze stromu poznání dobrého a zlého budou jíst, že budou jako Bůh. Te dy oni začali okoušet dobré i zlé a okouší to dodnes ivšechna další jejich pokolení. Tak v generacích ubíhá čas, první lidé poznávali zlo i dobro , zráli a zrají , až dozráli i dozrají do stadia Nového Adama. Tedy toho, kdo již zná dobro i zlo, naplnil Zákon, rozumí souvislostem a může opět komunikovat s Bohem Otcem? Kdo to tedy je ten Nový Adam? A kdo se může tím novým Adamem stát i dnes? Co musí pro to udělat člověk, aby se mohl stát Novým Adamem? Tak jednoduché to je. :1:

  • jonatan
   jonatan, 10.11.18 20:30:28  
    

   nový Adam je pro každého křesťana Ježíš

  • visitor77
   visitor77, 10.11.18 22:01:32  
    

   marie, a o kom píšem, ak nie o novom Adamovi - Kristovi? - čítate vôbec pozorne, chápete vôbec tento pojem?
   - zrejme nechápete pojem "nový Adam", je to len Ježiš Kristus, nikto z nás (nikdy, ani dnes) nemôže byť novým Adamom...

   • 9marie04
    9marie04, 11.11.18 21:30:26  
     

    Vizitore...čítam dobre.. promiňte, ale jak jste na tom s praxí jsem již popsala výše. :2:

 • visitor77
  visitor77, 8.11.18 18:53:28  
   

  Blahoslavení tichí neboť oni obdrží zemi za dědictví (Mt 5, 5)

  - v tomto blahoslavenstve hovorí Ježiš o tichých - miernych, pokorných v srdci, láskavých, túžiacich po pokoji, v ňom oslovuje tých, ktorí v pokore nesú všetky radosti, starosti,bolesti i trápenia svojho života, ktorí nerepcú a dokážu potláčať hnev, nevyvolávajú hádky, neodpovedajú za násilie násilím, neoplácajú, nastavujú svoju vlastnú tvár, znašajú údery, šíria láskavost, nemstia sa svojim nepriateľom,
  - tichosť je darom Boha v jeho milosti,
  - v tichosti a pokore je nám vzorom Kristus, ktorý na zlo neodpovedal ďalším násilím, ale "nastavil svoju vlastnú tvár" - ten, ktorý z nesmiernej lásky k nám prijal poníženosť sluhu, ponížil až na smrť na dreve kríža, aby nás vykúpil - lebo bol tichý a pokorný srdcom!
  - blahoslavenstvo tichosti znamená požehnanie pre večný život, Ježiš ho stavia ako základnú podmienku vstupu do Božieho kráľovstva...

  • m.argo
   m.argo, 8.11.18 18:56:25  
    

   OK. Souhlasím. A jak obdrží zemi za dědictví?

   • visitor77
    visitor77, 8.11.18 19:11:06  
     

    :-) viem, na čo narážate, a čakal som túto otázku - odpoviem, ale musím si vyjasniť, ako sa k tomu presne stavia kresťanská exegéza...

    • m.argo
     m.argo, 8.11.18 19:42:58  
      

     Jasně, počkám. :4:

   • jonatan
    jonatan, 9.11.18 14:47:04  
     

    stejně jako dnešní lidská těla pominou a rozloží se na prach:Gen Genesis 3,19 tak i země pomine:Lukáš 21,33
    Lidé dostanou těla oslavená a nová země bude součástí nebe a bude proměněna podobně jak naše těla Izajáš 66:22.

    • 9marie04
     9marie04, 10.11.18 20:47:16  
      

     Jonatan..těla oslavená, čím oslavená, jak budou vypadat a jak se ta těla-lidé budou muset chovat? Pomine země, ta nová země bude kde? :2:

     • visitor77
      visitor77, 10.11.18 22:13:15  
       

      vy fakt nepoznáte ani základné fakty Písma, keby ste ho trocha poznali, tak nedávate takéto otázky. ...študujte, a potom tu píšte...pre neznalcov Písma toto fórum nie je...

      • 9marie04
       9marie04, 11.11.18 21:59:43  
        

       Viz..opět a stále jen soudíte lidi v domnění, že jen vy jste oprávněn hodnotit, kdo a jak zná Bibli. Nechte to na Bohu a Pánu Ježíši. Založil jste toto forum, přesto si myslím, že zakazovat někomu vstup jen snižuje vaši teoretickou znalost Bible/ pokora, láska k bližnímu, tolerance, tichost.. a jen potvrzuje, že v praxi nic z toho nepraktikujete/ znovu píši, samozřejmě vím , že teorii znáte mnohem lépe a podrobněji,než já, ale jen znalostí teorie do Božího Království nikdo nevejde / :2:

     • radkojaga
      radkojaga, 14.11.18 11:14:20  
       

      Nevíme více, než je uvedené v Bibli...cokoliv si domýšlíme nad to, není od Boha.

      • visitor77
       visitor77, 14.11.18 11:24:28  
        

       ano, ale je tu druhá časť Božieho zjavenia - Tradícia (koncilovej) viery, tradícia (viery veriaceho ľudu v dejinách Cirkvi), ktorá síce nemusí byť explicitne v Biblii, ale potvrdzuje- alebo je v súlade s Božím slovom, a Cirkev to po zvážení (aj stáročnom) môže prijať ako svoje učenie - ako Božie slovo...

       • visitor77
        visitor77, 14.11.18 11:29:56  
         

        add: Tradícia/tradícia je rovnocenná časť Božieho zjavenia s Bibliou, je to rovnako ako Bbilia Božie slovo, čo pramení z moci Cirkvi, danej jej Kristom (Mt 16, 18, 19)...

       • radkojaga
        radkojaga, 14.11.18 11:32:10  
         

        to mu rozumím, ale nedovedeme si představit co to je - oslavené tělo, není z tohoto světa...nemáme na něj mentální výbavu.

        • visitor77
         visitor77, 14.11.18 11:52:54  
          

         ako vieme, je to terminológia ap. Pava:
         - "oslávené telo" je nové telo (staré pominulo, rozložilo sa) spaseného človeka, ktoré získa po Parúzii (II. príchode Krista),
         - pochopiteľne nepoznáme jeho vlastnosti, ale vieme z evanjelia, že po vzkriesení budeme "ako" Kristus, čo nás vedie k domnienke, že oslávené telo bude "rovnaké" ako telo pozemské, avšak už nepominuteľné, ktoré sa nebude riadiť fyzikálno-chemickými zákonmi tohto sveta (nemusí ich rešpektovať tak, ako to bolo u vzkrieseného Krista)...

       • visitor77
        visitor77, 14.11.18 11:32:16  
         

        ...Tradícia/tradícia je vnuknutá do viery Cirkvi Duchom Svätým...

 • visitor77
  visitor77, 7.11.18 16:19:22  
   

  - biblický príbeh o Adamovi potvrdil aj Ježiš (a Ježiš nehovoril v metaforách, ale podobenstvách, a podobenstvo má vždy vzťah k realite života),
  Ježiš hovorí: "čo pokazil prvý Adam, napravil nový Adam" (teda je tam realita prvých ľudí a ich pádu do hriechu, ako aj vyhnanie z raja - a teda ráj (život v ňom) bol/je o niečom inom (inom živote), ako je realita života na zemi...
  - teda tento príbeh o prvých ľuďoch má reálny základ, nie je metaforou, len nepoznáme čo znamená táto "realita", vymyká sa našim predstavám a chápaniu - ap. Pavel v tomto kontexte povedal, že "tu poznávame len čiastočne, akoby v hmle/mlze, a úplné poznanie bude až potom"...

  • m.argo
   m.argo, 7.11.18 16:32:52  
    

   Rodokmen je taky podobenství?

   (Lukáš 3:38) [syna] Enoše, [syna] Seta, [syna] Adama, [syna] Božího.

   • visitor77
    visitor77, 7.11.18 16:36:24  
     

    podobenstvá (hlavne o Božom kráľovstve) sú v evanjeliách...

    • m.argo
     m.argo, 7.11.18 16:40:17  
      

     I rodokmeny??? :7: Tak tedy nemusel skkutečně existovat ani Mojžíš či král David? A Ježíš je taky podobenství?

     • visitor77
      visitor77, 7.11.18 16:41:47  
       

      prečo podsúvate rodokmene? kto tu o nich hovorí?... Ježišov rodokmeň je pochopiteľne biblická realita...

      • m.argo
       m.argo, 7.11.18 16:44:29  
        

       Myslela jsem si, že příběh Adama považuješ za podobenství.

       biblický príbeh o Adamovi potvrdil aj Ježiš (a Ježiš nehovoril v metaforách, ale podobenstvách, a podobenstvo má vždy vzťah k realite života),

       • visitor77
        visitor77, 7.11.18 17:08:11  
         

        naopak, pokladám ho za "realitu" (tak je aj v Biblii, (ide o Ježišove slová, a on nepovedal, že je to metafora, či podobenstvo), len tú realitu nie celkom chápeme, lebo nie je to realita nášho sveta (nežijeme v ráji)...

        • m.argo
         m.argo, 7.11.18 18:01:42  
          

         Promiň, nerozuměla jsem ti.

         Co třeba nechápeme?

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 18:11:05  
           

          nechápeme (nemáme reeálnu predstavu) život v ráji, nevieme, o čo presne ide...

         • m.argo
          m.argo, 7.11.18 18:16:57  
           

          Vždyť je to v Bibli popsáno. Je to stejné jako teď, akorát dokonalé, požehnané, čisté.

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 18:19:07  
           

          nevieme, čo je to dokonalé, a nenamlouvajte si, že to viete...život v raji si nevieme reálne predstaviť, len sú to hmlisté/mlživé neurčité predstavy...ak viete, o čo ide, tak to presne popíšte, nechám sa poučiť...

         • m.argo
          m.argo, 7.11.18 20:24:04  
           

          Tak nějak nevím, o co ti vlastně jde. O ráji máme informaci nejasnou do té míry, jak nejasné máme informace o čemkoli jiném.

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 20:37:00  
           

          hmm, tak aké sú vaše informace o ráji?

         • m.argo
          m.argo, 7.11.18 21:53:51  
           

          (1. Mojžíšova 2:8, 9) Dále Jehova Bůh vysadil zahradu v Edenu, směrem k východu, a tam postavil člověka, kterého vytvořil. 9 Jehova Bůh dal tedy vyrůst ze zemské půdy každému stromu žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu a také stromu života uprostřed zahrady...

          (1. Mojžíšova 2:15) A Jehova Bůh vzal člověka a usadil ho v zahradě Eden, aby ji obdělával a pečoval o ni.

          (1. Mojžíšova 3:22–24) A Jehova Bůh řekl: „Hle, člověk se stal jako jeden z nás v poznání dobrého a špatného, a aby snad nyní nevztáhl ruku a skutečně nevzal [ovoce] také ze stromu života a nejedl a nežil po neurčitý čas —“

          (Zjevení 12:10, 11) A slyšel jsem silný hlas v nebi, který řekl: „Nyní nastala záchrana a moc a království našeho Boha a autorita jeho Krista, protože byl svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaluje před naším Bohem!

          (Zjevení 21:1–5) A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť dřívější nebe a dřívější země pominuly a moře již není. 2 Viděl jsem také svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a [je] připravený jako nevěsta ozdobená pro svého manžela. 3 Na to jsem slyšel silný hlas z trůnu, jak říká: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. 4 A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.

          (Matouš 6:10) Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.

          (Ezekiel 36:33–35) Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚V den, kdy vás očistím od všech vašich provinění, také způsobím, že budou obývána města a zpustošená místa budou znovu vystavěna. 34 A zpustlá země bude obdělávána

          (Izajáš 51:3) Vždyť Jehova jistě utěší Sion. Určitě utěší všechna jeho zpustošená místa a jeho pustinu učiní podobnou Edenu a jeho pouštní pláň podobnou Jehovově zahradě. Najde se v něm jásot a radování, díkůvzdání a hlas melodie.

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 22:02:04  
           

          z týchto textov nevieme aká bola podstata života v ráji, sú to len všeobecné vyjadrenia...ap. Pavel sa k tejto veci vyjadruje, že:
          1 Kor 2, 9
          9 ..."Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují".

         • m.argo
          m.argo, 7.11.18 22:02:45  
           

          (Izajáš 61:11) Jako totiž země rodí svůj výhonek a jako zahrada nechává rašit to, co je v ní zaseto, podobně způsobí Svrchovaný Pán Jehova, že vyraší spravedlnost a chvála před všemi národy.

          (Jeremjáš 31:12) A jistě přijdou a budou radostně volat na sionské výšině a rozzáří se nad Jehovovou dobrotou, nad obilím a nad mladým vínem a nad olejem a nad mláďaty bravu a skotu. A jejich duše se prostě stane podobnou dobře zavlažené zahradě, a už neochabnou.“

          (Žalm 1:3) A jistě bude jako strom zasazený při vodních tocích, který dává své vlastní ovoce ve svém období a jehož listí neusychá, a všechno, co dělá, se podaří.

          (Žalm 72:3) Ať hory přinášejí lidu mír, pahorky také, prostřednictvím spravedlnosti.

           7 V jeho dnech bude rašit spravedlivý a hojnost pokoje, dokud nepomine měsíc.  8 A bude mít poddané od moře k moři a od Řeky do konců země.

          (Žalm 72:16) Na zemi bude spousta obilí; na vrcholku hor bude nadbytek. Jeho ovoce bude jako v Libanonu a ti, kdo jsou z města, rozkvetou jako zemské rostlinstvo.

          (Žalm 85:10–13) Pokud jde o milující laskavost a opravdovost, ty se spolu setkaly; spravedlnost a pokoj — ty se políbily. 11 Opravdovost vyraší přímo ze země, a spravedlnost bude shlížet přímo z nebes. 12 Také Jehova, ten dá [to], co je dobré, a naše vlastní země vydá svůj výnos. 13 Před ním bude kráčet spravedlnost a udělá cestu podle jeho kroků.

          (Izajáš 44:3, 4) Vždyť na žíznivého vyleji vodu a na suché místo řinoucí se toky. Na tvé semeno vyleji svého ducha a na tvé potomky své požehnání.

          ---
          A mohla bych pokračovat...

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 22:04:34  
           

          a citujte z ČEP...naviac, nie sú tu potrebné rozsiahle citácie, zaberá to miesto, o ráji/Božom kráľovstve nevieme (nevieme si to predstaviť) podstatne nič....

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 22:08:53  
           

          k čomu sa vzťahujú uvedené SZ texty?:-)

         • m.argo
          m.argo, 7.11.18 22:11:15  
           

          K podmínkám, jaké budou v ráji přece.

         • m.argo
          m.argo, 7.11.18 22:12:25  
           

          Tak si tedy nic nepředstavuj a klidně to smaž. Ne, budu citovat z PNS.

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 22:17:57  
           

          v týchto textoch nejde o ráj/Eden, ani o Božie kráľovstvo, napr. u Jeremiáša (31, 12) ide o požehnanie Izraela po návrate do zasľúbenej zeme po návrate zo zajatia z Babylonu, atd., atd. - podsúvate tu texty, ktoré nemajú nič spoločné s Edenom/Božím Krášovstvom po Parúzii Krista:-)

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 22:18:54  
           

          asi pozorne nečítate, v akom kontexte sú vami uvedené SZ texty:-)

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 22:28:47  
           

          a rovnako, k čomu sa vzťahuje Iz 61, 11? - viete vôbec, o čom sú tieto texty? - o čom, a z akej príležitosti hovorí Izaiáš? - začítajte sa aj do predchádzajúcich veršov - čo to má spoločné s rájem/Božím kráľovstvom?:-)

         • m.argo
          m.argo, 8.11.18 18:55:31  
           

          Vím, k čemu se ty texty vztahují. Je to zaslíbení, slib ideálních podmínek pro život. Takové budou i v Ráji. Takové měli Adam s Evou.

         • m.argo
          m.argo, 8.11.18 19:01:09  
           

          Ovšem naspříklad tyto tři verše mluví o ráji velice jasně:

          (Zjevení 12:10, 11) A slyšel jsem silný hlas v nebi, který řekl: „Nyní nastala záchrana a moc a království našeho Boha a autorita jeho Krista, protože byl svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaluje před naším Bohem!

          (Zjevení 21:1–5) A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť dřívější nebe a dřívější země pominuly a moře již není. 2 Viděl jsem také svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a [je] připravený jako nevěsta ozdobená pro svého manžela. 3 Na to jsem slyšel silný hlas z trůnu, jak říká: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. 4 A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“

          (Matouš 6:10) Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.

          = Lidem už nebude škodit Ďábel. Vládnout bude Kristus, a jak ho známe, bude králem dobrým, milujícím a spravedlivým. Lidi nebudou zažívat špatné věci, nebudou umírat. Vše bude probíhat podle Boží vůle.

         • m.argo
          m.argo, 8.11.18 19:04:11  
           

          (1. Timoteovi 2:5) Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

         • visitor77
          visitor77, 8.11.18 19:20:34  
           

          ale pôvodná debata bola o "živote v ráji" (či máme o tom nejaké predstavy, informácie, či tam platia prírodné zákony, a pod.), - píšete mimo témy...
          - prosím, nerozťahujte svoje odpovede rozsiahlym citovaním Biblie, a naviac mimo témy, držte sa priamo meritu veci...
          - mno, tapetovali ste rozsiahle verše zo židovskej histórie (ako Boh viedol ľud Izraela dejinami), ktoré nemajú nič spoločné s nastolenou témou, a v budúcnosti obmedzte rozsah citácií (1-2 citácie) priamo k veci, nechcem, aby sa tu tapetovala Biblia od buka do buka...

         • m.argo
          m.argo, 8.11.18 19:44:39  
           

          Myslela jsem, že tu jde o rozbor biblických veršů. A ony jsou na překážku?

         • visitor77
          visitor77, 8.11.18 19:52:15  
           

          problém je v tom, že reagujete mimo veci, o ktorej sa debatovalo, a podsunula ste texty z biblických dejín Izraela (ako Boh viedol dejinami Izrael - Izaiáš, Jeremiáš), nie konkrétne texty o ráji...

         • m.argo
          m.argo, 8.11.18 19:58:55  
           

          Běžně se používají jako příslib ráje. A co říkáš těmto třem, co jsem z nich vybrala?

         • visitor77
          visitor77, 8.11.18 20:05:58  
           

          nedržíte sa témy...debatujete tak, - príklad: vše se vším souvisí, ako napr. aj medená strecha/krov na našom farskom kostole s medenou rudou dovezenou z Čile do výrobne medených plechov na Slovensku...
          - tie texty (Izaiáš, Jeremiáš, a i.) nie sú o ráji, ani o Božom krášovstve, ale hovoria (Jeremiáš) o dejinách Bohom vyvoleného Izraela napr. po oslobodení z Babyloského zajatia a návrate do zasľúbenej zeme...

         • m.argo
          m.argo, 8.11.18 22:10:50  
           

          Tyhlety?

          (Zjevení 12:10, 11) A slyšel jsem silný hlas v nebi, který řekl: „Nyní nastala záchrana a moc a království našeho Boha a autorita jeho Krista, protože byl svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaluje před naším Bohem!

          (Zjevení 21:1–5) A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť dřívější nebe a dřívější země pominuly a moře již není. 2 Viděl jsem také svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a [je] připravený jako nevěsta ozdobená pro svého manžela. 3 Na to jsem slyšel silný hlas z trůnu, jak říká: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. 4 A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“

          (Matouš 6:10) Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.

  • m.argo
   m.argo, 7.11.18 16:34:13  
    

   Pavel taky píše v podobenstvích?

   (1. Korinťanům 15:45) Tak je to i napsáno: „První člověk Adam se stal živou duší.“ Poslední Adam se stal životodárným duchem.
   (1. Korinťanům 15:47) První člověk je ze země a udělaný z prachu; druhý člověk je z nebe.

  • m.argo
   m.argo, 7.11.18 16:35:16  
    

   Lhal?

   (1. Timoteovi 2:13) Vždyť Adam byl vytvořen první, pak Eva.

   • visitor77
    visitor77, 7.11.18 16:38:49  
     

    rozlišujete vôbec, o čom je reč? prečo podsúvate, o čom sa nehovorí? (podobenstvá sú v evanjeliách vzhľadom na Božie kráľovstvo), o prvých ľuďoch nehovorím ako o podobenstvách, ale ako o realite biblického príbehu...

    • m.argo
     m.argo, 7.11.18 16:43:24  
      

     Promiň, asi jsem špatně pochopila toto:

     - teda tento príbeh o prvých ľuďoch má reálny základ, nie je metaforou, len nepoznáme čo znamená táto "realita", vymyká sa našim predstavám a chápaniu -

     Vyjadřuješ se někdy záhadně.

     • visitor77
      visitor77, 7.11.18 16:55:11  
       

      naopak, veľmi presne, v Písme je:
      - realita bibl. príbehov (ktorá sa skutočne stali),
      - biblické príbehy ako podobenstvá (hlavne o Božom kráľovstve - v evanjeliách - na priblíženie skutočnosti Božieho kráľovstva na základe podobenstiev reálneho života),
      - metaforické (a iné "básnické" vyjadrenie bibl. príbehov), hlavne v Zjavení Jána, ktorým málo-, alebo vôbec nerozumieme (len sa domnievame), lebo ide o nám neprístupné- málo pochopiteľné-, a často nepochopiteľné apokalyptické bibl. veci a javy (posledné veci a udalosti dejín spásy) - veci a javy minulé, súčasné a budúce, ktoré sa často prelínajú...

      • m.argo
       m.argo, 8.11.18 18:53:43  
        

       No vidíš, že si špatně rozumíme. To byla moje omluva, že jsem tě prve špatně pochopila a odpovídala jsem ti na něcvo jiného. Nemusel jsi to dovysvětlovat.

     • wwwJIRI.cz
      wwwJIRI.cz, 8.11.18 17:22:46  
       

      Vždyť je to jednoduché jako facka, visitor to píše polopatycky

  • m.argo
   m.argo, 7.11.18 16:39:06  
    

   Ježíš je výkupní obětí za jednoho človška, tedy Adama. Adam nemůže být podobenstvím, ale skutečným človkem, bezhříšným, stejně jako byl Ježíš.

   (Římanům 5:12) Proto právě jako skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili —.

   (Římanům 5:14) Smrt přesto kralovala od Adama až do Mojžíše i nad těmi, kdo nehřešili podobným přestupkem jako Adam, jenž se podobá tomu, kdo měl přijít.

   • visitor77
    visitor77, 7.11.18 16:40:30  
     

    Ježiš je výkupnou obetou za celé ľudstvo, nie len za Adama ("Adam" predstavuje celé ľudstvo)......

    • m.argo
     m.argo, 7.11.18 16:45:23  
      

     Je jako protiváha člověka, který uvedl lidstvo do hříchu. Oko za oko, dokonalý člověk za dokonalého člověka.

     • visitor77
      visitor77, 7.11.18 17:16:43  
       

      nie je to protiváha človeka, Adam bol živý človek bez hriechu (v rámci živého stvorenia "dokonalý"), v slobode zhrešil, a tak bol vyhnaný z ráje - tým to však neskončilo, - Boh vo svojej milosti nezanevrel/neodsúdil na človeka, ale poslal v plnosti času nového Adama, Ježiša Krista, svojho Syna, ktorý to, čo pokazil prvý Adam, napravil svojou výkupnou obetou ako nový Adam, to je vše...

      • m.argo
       m.argo, 7.11.18 18:05:04  
        

       Ano, a protože Adam byl dokonalý člověk bez hříchu, a na zemi se nikdo takový, aby mohl vykoupit lidstvo, nenašel, musel přijít Ježíš z nebe a stát se dokonalým člověkem. Protože jen bezhříšný člověk mohl takovou oběť položit. Vždyť to v těch textech je.

       • visitor77
        visitor77, 7.11.18 18:16:57  
         

        Ježiš bol Boh (Syn Boha-Otca, teda Boh) i človek (zrodený zo ženy) v jednej osobe,
        - ako len dokonalý človek (podľa vášho názoru) nemohol Ježiš vykúpiť ľudstvo (pozn.: Adam i Ježiš boli dokonalí čo do človečenstva) - Ježiš je však viac ako Adam - Ježiš je Synom Boha (splodený), teda Boh, Adam je stvorený Bohom...

        • m.argo
         m.argo, 7.11.18 20:27:41  
          

         Ježíš byl přirovnán k Adamovi, byl ve stejné situaci jako on, nebyl nic víc než dokonalý, bezhříšný člověk. Však taky musel dokázat, že se nedopustil hříchu proti Zákonu jakožto člověk, a nikoli jako polobůh či dokonce Bůh.

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 20:35:42  
           

          nie je to tak, Adam je stvorený človek, Ježiš je Boh i človek...
          - Ježiš nebol prirovnaný k Adamovi, tí dvaja sa nedajú porovnať...ap. Pavel len hovorí, že "čo pokazil prvý Adam (v ráji) ako človek, napravil nový Adam (Ježiš ako Boh, ktorý prijal aj telo človeka, aby sa mohol obetovať, inak by to nešlo)...

         • m.argo
          m.argo, 7.11.18 21:43:20  
           

          Ježíš se prostě stal člověkem. Nebyl polobůh. Původně duchovní bytost se přeměnila na člověka z masa a kostí. Jinak by ani jeho oběť neměla smysl. Ježíš ukázal, že dokonalý člověk je schopen dostát Zákonu a nezhřešit (pro Boha by to byla pinkačka).

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 21:52:22  
           

          Slovo-Boh (Jn 1, 1) sa stal telom/človekom (Ježiš, Jn 1, 14) - tým, že sa stal telom (človekom so všetkou ľudskou prirodzenosťou okrem hriechu), neprestal byť Boh, a ako Boh i človek súčasne (žiadny "poloboh") sa obetoval za naše hriechy...každá iná viera je herézou...

         • visitor77
          visitor77, 7.11.18 21:55:04  
           

          ..teda nešlo o žiadnu "premenu na človeka z mäsa a kostí", to v Biblii nečítame...v Biblii čítame, že "Slovo-Boh sa stalo telom" (Jn 1, 14), nie, že sa premenilo...

         • m.argo
          m.argo, 8.11.18 19:02:37  
           

          A čím tedy Ježíš byl, když ne člověkem? Viděli v něm snad něco jiného?

         • visitor77
          visitor77, 14.11.18 19:30:52  
           

          bola aj človekom, aj Bohom...Tomáš: "Pán môj a Boh môj!"...

  • 9marie04
   9marie04, 10.11.18 20:41:47  
    

   Viz...kdy "potom?" po čem? Ta realita byla Ježíš , On naplnil Zákon, nezrušil, ST.Zákon je tedy stále platný pro další a další odpadající a navracející se pokolení. Ježíš učil o Božím Království, kdo tam může vejít, co musí dodržovat, jak se chovat, to všechno jste již vyjmenoval a přesto tomu chybí vaše porozumění souvislostem. Nikdo nevejde k Otci, než skrze Mne,řekl Ježíš Kristus. Je třeba se tou Cestou Pána Ježíše vydat, sdělil všechny podmínky vstupu do Božího Království a vy jste je vyjmenoval. Už je konečně třeba ty souvislosti pochopit, přijmout a začít se jimi řídit. Tichý a pokorný...nesoudící nikoho, milující bližního svého takového, jaký je, i nepřítele,/ pochopit proč/, tedy i lidi jiné víry či dokonce bez víry, to všechno je zrání generací, následujících prvního Adama, okoušejících poznání dobrého i zlého,i odpadnutí - žití bez Boha a po mnoha útrapách poznávajících, jak bylo dobře doma u Otce, v ráji- v poslušnosti, když ještě nepromarnili své dědictví...podobenství o marnotratném synu a radosti otce z návratu ztraceného / mrtvého/ syna. :2: