Trojice - velký omyl křesťanů

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
rose66 (2019-02-17 09:48:13)poko (2019-01-12 19:50:47)Bergamp (2018-12-31 23:47:09)dosia1 (2018-12-05 14:06:33)Divobyj (2018-12-02 11:11:16)2442 (2018-11-30 20:47:32)2012 (2018-11-30 20:42:56)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-08-06 16:03:39)osoba (2018-07-28 20:38:54)radiac (2018-01-01 20:42:24)
Trojice - velký omyl křesťanů
Založeno: 23. 7. 2017 | Příspěvků: 2 206 | Členů: 10
Správci: rose66 (hlavní)

Trojice není v Bibli a má původ v babylonských naukách. Mnoho let byl na biblickém základě odpor proti rozvíjející se myšlence, že Ježíš je Bůh. Římský císař Konstantin se pokusil spor vyřešit tím, že svolal všechny biskupy do Nikaje. Dostavilo se jich tam asi tři sta, tedy zlomek celkového počtu. Konstantin nebyl křesťan. Údajně se v pozdějším životě obrátil, ale pokřtěn byl až na smrtelné posteli. Henry Chadwick v knize Raná církev o něm říká: "Konstantin uctíval neporažené Slunce jako jeho otec... jeho obrácení by se nemělo vykládat jako vnitřní zkušenost milosti... Byla to vojenská záležitost. Nikdy příliš jasně nepochopil křesťanské učení, ale byl přesvědčen, že vítězství v bitvě je darem Boha křesťanů."

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • rose66
  rose66, 16.2.19 08:23:35  
   

  Zmatek z trojice u katoliku :
  TENTO zmatek je všeobecný. The Encyclopedia Americana poznamenává, že nauka o trojici je pokládána za „nepostižitelnou lidským rozumem“.

  Mnozí, kteří přijímají trojici, na ni také tak pohlížejí. Monsignor Eugene Clark říká: „Bůh je jeden a Bůh je tři. Protože ve stvoření nic takového neexistuje, nemůžeme tomu rozumět, ale pouze to přijmout.“ Kardinál John O’Connor prohlašuje: „Víme, že je to velmi hluboké tajemství, kterému ani trochu nerozumíme.“ A papež Jan Pavel II. mluví o „nevyzpytatelném tajemství Boha trojice“.

  Proto říká Slovník náboženského poznání (angl.): „Co je přesně trojice, nebo spíš jak se má přesně vykládat, na tom se trinitáři mezi sebou nedohodli.“

  Můžeme tedy pochopit, proč Nová katolická encyklopedie (angl.) poznamenává: „V římskokatolických seminářích je málo učitelů trinitářské teologie, kteří nikdy nebyli pronásledováni otázkou: ‚Ale jak mám vlastně vyučovat trojici?‘ A jestliže je ta otázka příznačná pro zmatek na straně studentů, je možná neméně příznačná pro podobný zmatek na straně jejich profesorů.“

  • nikdoinic
   nikdoinic, 16.2.19 18:24:57  
    

   jo jo, jsou zcela zmatení, ještě i s tou Panenkou Marií, to je jeden chaos nad chaos:-), nevědí už ani na koho by se z tou svoji vírou vrtli :-).
   Přenášejí sošky Panenky Marie sem a tam a tam a sem v procesích, to je ale modlářství, kdyby četli Bibli nekonali by to.

   • rose66
    rose66, 17.2.19 09:48:13  
     

    Pravda pravdouci....

 • rose66
  rose66, 10.2.19 09:20:10  
   

  Kristus se posadi po vlastni pravici?

  Hebrejcům 10:12, 13
  Svaté Písmo – Překlad nového světa (se studijními poznámkami)
  12 Ale tento [muž] natrvalo obětoval jednu oběť za hříchy,+ posadil se po Boží pravici+ 13 a od té doby čeká, až jeho nepřátelé budou položeni jako podnož jeho nohám

 • rose66
  rose66, 9.2.19 10:17:10  
   

  Co učili přednikajští Otcové

  PŘEDNIKAJŠTÍ Otcové byli uznáváni jako vůdčí náboženští učitelé v raných staletích po Kristově narození. Je zajímavé, co učili.

  Justin Mučedník, který zemřel kolem roku 165 n. l., nazýval předlidského Ježíše stvořeným andělem, který je „jiný než Bůh, jenž stvořil všechny věci“. Řekl, že Ježíš byl nižší než Bůh a „nikdy nedělal nic než to, co Stvořitel. . . chtěl, aby dělal a říkal“.

  Irenaeus, který zemřel kolem roku 200 n. l., řekl, že předlidský Ježíš měl existenci oddělenou od Boha a byl nižší než on. Ukázal, že Ježíš není roven „Jednomu pravému a jedinému Bohu“, který je „svrchovaný nade vším a kromě něhož není žádný jiný“.

  Klement Alexandrijský, který zemřel kolem roku 215 n. l., nazval Boha „nestvořeným a nezničitelným a jediným pravým Bohem“. Řekl, že Syn „je hned po jediném všemohoucím Otci“, ale není mu roven.

  Tertullianus, který zemřel kolem roku 230 n. l., vyučoval o Boží svrchovanosti. Poznamenal: „Otec se liší od Syna, (jiného), jelikož je větší; jako ten, kdo plodí, se liší od toho, koho zplodil; ten, kdo posílá, se liší od toho, kdo je poslán.“ Řekl také: „Byla doba, kdy Syn nebyl. . . Přede vším byl Bůh sám.“

  Hippolytos, který zemřel kolem roku 235 n. l., řekl, že Bůh je „jeden Bůh, první a jediný, Původce a Pán všeho“, který „neměl u sebe nic stejně starého. . . Byl však Jeden, sám o sobě; protože chtěl, povolal k bytí to, co předtím žádné bytí nemělo,“ například stvořeného předlidského Ježíše.

  Origenes, který zemřel kolem roku 250 n. l., řekl, že „Otec a Syn jsou dvě podstaty. . . dvě věci, pokud jde o jejich jsoucnost“ a že „ve srovnání s Otcem je [Syn] velmi malé světlo“.

  V Církvi prvních tří století (angl.) shrnuje Alvan Lamson historické důkazy takto: „Moderní populární nauka o trojici. . . nečerpá žádnou podporu z jazyka Justina [Mučedníka]: a tento postřeh lze rozšířit na všechny přednikajské Otce, totiž na všechny křesťanské pisatele prvních tří století po narození Krista. Pravda, mluví o Otci, Synovi a . . . svatém Duchu, ale ne jako o sobě rovných, ne jako o jedné podstatě, ne jako o Třech v Jednom v jakémkoli smyslu, který nyní připouští trinitáři. Opak je pravdou.“

  Svědectví Bible i dějin tedy jasně ukazuje, že trojice byla neznámá v biblických dobách i několik století potom.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 10.2.19 06:20:18  
    

   Uctívat Trojici, alias tři osoby je nebiblické pohanské učení učení, Ježíš to předpověděl že přijdou po něm tací co budou chtít svýst i mnohé svedou na falešné učení a to se taky stalo.(Matouš 24/4,24).

   • rose66
    rose66, 10.2.19 07:01:25  
     

    Tohle rikas moc presne, diky

 • nikdoinic
  nikdoinic, 5.2.19 09:25:30  
   

  visitor77
  visitor77, 4.2.19 12:37:29
  "prví kresťania (na rozdiel od SJ) vyznávali božstvo Otca, Syna i Ducha Svätého (vyznávali tri božské osoby), apoštolskí a poapoštolskí cirkevné otcovia o tom svedčia...pochopiteľne nevyznávali názov "Trojica", lebo táto náuka (konkrétne s názvom sv. Trojica) bola prijatá až na Nicejskom- a Konstantinopolskom konciloch (325, 381)...takže, nalejte si čistého vína..."

  nikdoinic: božstvo Otca, Syna i Ducha Svätého ( tri božské osoby), byli vymyšleny ve třetím století a první křesťané je vyznávali?

  Celá Bible je o tom, že milovati máme Boha svého a ne tři osoby!!

  • nikdoinic
   nikdoinic, 5.2.19 09:28:36  
    

   V západní církvi se objevuje latinské slovo trinitas (trojice) na počátku 3. století u Tertulliana. Jedná se o neologismus, který Tertullianus vyvinul, aby zároveň postihl trojici i jednotu (tres + unitas). Tertullianus také zavádí pro Otce, Syna a Ducha svatého označení persona, osoba.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice

  • nikdoinic
   nikdoinic, 5.2.19 09:29:38  
    

   Ja tedy raději Ježíšovo učení a ne Tertullianovo:-).

   • nikdoinic
    nikdoinic, 5.2.19 09:40:48  
     

    Matouš 22
    36 Mistře, které jest přikázání veliké v Zákoně?
    37 I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své.
    38 To jest přední a veliké přikázání.
    39 Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
    40 Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci.

    Lukáš 10
    25 A aj, jeden zákoník vstal, pokoušeje ho, a řka: Mistře, co čině, život věčný dědičně obdržím?
    26 A on řekl k němu: V Zákoně co jest psáno? Kterak čteš?
    27 A on odpověděv, řekl: Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého.
    28 I řekl mu Ježíš: Právě jsi odpověděl. To čiň, a živ budeš.

    Marek 12
    28 Tedy přistoupil k němu jeden z zákoníků, slyšev je hádající se, a vida, že jim dobře odpověděl, otázal se ho, které by bylo přikázání první ze všech.
    29 A Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázání jest: Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán jeden jest.
    30 Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí svých. To jest první přikázání.
    31 Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš abližního svého jako sebe samého. Většího přikázání jiného nad tato není.
    32 I řekl jemu ten zákoník: Mistře, dobře jsi vpravdě pověděl. Nebo jeden jest Bůh, a není jiného kromě něho;
    33 A milovati ho ze všeho srdce, a ze vší mysli, a ze vší duše, i ze všech mocí, a milovati bližního jako sebe samého, toť jest větší nade všecky zápalné i vítězné oběti.
    34 A viděv Ježíš, že by moudře odpověděl, dí jemu: Nejsi daleko od království Božího. A žádný více neodvážil se ho o nic tázati.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 5.2.19 09:44:58  
     

    Lukáš 4
    1 Ježíš se pak vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a byl Duchem puzen na poušť.
    2 Čtyřicet dní byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl, ale poté, co ty dny skončily, vyhladověl.
    3 Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem."
    4 A Ježíš mu odpověděl: "Je napsáno: 'Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým Božím slovem.'"
    5 Potom ho ďábel vyvedl na vysokou horu a ukázal mu v jednom okamžiku všechna království světa.
    6 Ďábel mu řekl: "Dám ti všechnu tuto moc a slávu těchto království, neboť byla předána mně a já ji dávám, komu chci.
    7 Pokloníš-li se tedy přede mnou, bude všechno tvoje."
    8 Ježíš mu však odpověděl: "Odejdi ode mě, satane! Vždyť je napsáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit.'"
    9 Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů.
    10 Vždyť je napsáno: 'Svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili'
    11 a ,ponesou tě na rukou, abys snad nenarazil nohou na kámen.'"
    12 Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: 'Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.'"
    13 A když ďábel vykonal všechno pokušení, odešel od něho až do určeného času.
    14 Ježíš se pak vrátil v moci Ducha do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí.
    15 A on učil v jejich synagogách a byl všemi chválen.

  • rose66
   rose66, 9.2.19 10:08:02  
    

   Nevyznavali:
   Co učili přednikajští Otcové

   PŘEDNIKAJŠTÍ Otcové byli uznáváni jako vůdčí náboženští učitelé v raných staletích po Kristově narození. Je zajímavé, co učili.

   Justin Mučedník, který zemřel kolem roku 165 n. l., nazýval předlidského Ježíše stvořeným andělem, který je „jiný než Bůh, jenž stvořil všechny věci“. Řekl, že Ježíš byl nižší než Bůh a „nikdy nedělal nic než to, co Stvořitel. . . chtěl, aby dělal a říkal“.

   Irenaeus, který zemřel kolem roku 200 n. l., řekl, že předlidský Ježíš měl existenci oddělenou od Boha a byl nižší než on. Ukázal, že Ježíš není roven „Jednomu pravému a jedinému Bohu“, který je „svrchovaný nade vším a kromě něhož není žádný jiný“.

   Klement Alexandrijský, který zemřel kolem roku 215 n. l., nazval Boha „nestvořeným a nezničitelným a jediným pravým Bohem“. Řekl, že Syn „je hned po jediném všemohoucím Otci“, ale není mu roven.

   Tertullianus, který zemřel kolem roku 230 n. l., vyučoval o Boží svrchovanosti. Poznamenal: „Otec se liší od Syna, (jiného), jelikož je větší; jako ten, kdo plodí, se liší od toho, koho zplodil; ten, kdo posílá, se liší od toho, kdo je poslán.“ Řekl také: „Byla doba, kdy Syn nebyl. . . Přede vším byl Bůh sám.“

   Hippolytos, který zemřel kolem roku 235 n. l., řekl, že Bůh je „jeden Bůh, první a jediný, Původce a Pán všeho“, který „neměl u sebe nic stejně starého. . . Byl však Jeden, sám o sobě; protože chtěl, povolal k bytí to, co předtím žádné bytí nemělo,“ například stvořeného předlidského Ježíše.

   Origenes, který zemřel kolem roku 250 n. l., řekl, že „Otec a Syn jsou dvě podstaty. . . dvě věci, pokud jde o jejich jsoucnost“ a že „ve srovnání s Otcem je [Syn] velmi malé světlo“.

   V Církvi prvních tří století (angl.) shrnuje Alvan Lamson historické důkazy takto: „Moderní populární nauka o trojici. . . nečerpá žádnou podporu z jazyka Justina [Mučedníka]: a tento postřeh lze rozšířit na všechny přednikajské Otce, totiž na všechny křesťanské pisatele prvních tří století po narození Krista. Pravda, mluví o Otci, Synovi a . . . svatém Duchu, ale ne jako o sobě rovných, ne jako o jedné podstatě, ne jako o Třech v Jednom v jakémkoli smyslu, který nyní připouští trinitáři. Opak je pravdou.“

   Svědectví Bible i dějin tedy jasně ukazuje, že trojice byla neznámá v biblických dobách i několik století potom.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 10.2.19 06:30:42  
     

    Ježíš se modlí aby všichni jedno byli, ne jenom tři.
    Jan 17
    17 Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.
    18 Jako jsi poslal na svět mne, tak jsem i já poslal na svět je.
    19 A já posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou."
    20 "Neprosím však jen za tyto, ale i za ty, kteří ve mne uvěří skrze jejich slovo,
    21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
    22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
    23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.
    24 Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby hleděli na mou slávu, kterou jsi mi dal; neboť jsi mne miloval před založením světa.
    25 Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a i tito poznali, že jsi mě poslal.
    26 A oznámil jsem jim tvé jméno a ještě oznámím, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich."

 • rose66
  rose66, 3.2.19 10:57:53  
   

  VYUČOVALI trojici raní křesťané? Všimni si následujících poznámek historiků a teologů:

  „Prvotní křesťanství nemělo výslovnou nauku o trojici, jakou později vypracovala vyznání.“ — Nový mezinárodní slovník novozákonní teologie.

  „Raní křesťané však zprvu nepomýšleli na uplatňování myšlenky [trojice] na svou vlastní víru. Prokazovali oddanost Bohu Otci a Ježíši Kristu, Synu Božímu, a uznávali. . . Svatého Ducha; nikdy však ani nepomyslili na to, že ti tři jsou skutečná trojice, sobě rovná a spojená v jedno.“ — Pohanství v našem křesťanství.

  „Křesťanská víra zprvu neznala Trojici. . . Ani v apoštolských ani v poapoštolských dobách, jak vysvítá z N[ového] z[ákona] a jiných raně křesťanských spisů.“ — Encyklopedie náboženství a etiky, angl.

  „Formulace ‚jeden Bůh ve třech osobách‘ nebyla ustálena a rozhodně ne plně vtělena do křesťanského života a jeho vyznání víry dříve než na konci 4. století. . . Mezi Apoštolskými otci nebylo nic, co by se jen vzdáleně přibližovalo k takovému smýšlení nebo náhledu.“ — Nová katolická encyklopedie.

  • visitor77
   visitor77, 4.2.19 12:37:29  
    

   prví kresťania (na rozdiel od SJ) vyznávali božstvo Otca, Syna i Ducha Svätého (vyznávali tri božské osoby), apoštolskí a poapoštolskí cirkevné otcovia o tom svedčia...pochopiteľne nevyznávali názov "Trojica", lebo táto náuka (konkrétne s názvom sv. Trojica) bola prijatá až na Nicejskom- a Konstantinopolskom konciloch (325, 381)...takže, nalejte si čistého vína...

   • rose66
    rose66, 10.2.19 07:02:49  
     

    Neuznavali, kecas co Te cirkev nadrncela!

   • nikdoinic
    nikdoinic, 10.2.19 07:25:02  
     

    Řecká teologie 4. století, která měla rozhodující vliv na vypracování nauky o Trojici, užívá místo pojmu osoba řeckého slova ὑποστάσις (hypostasis, skutečnost, existence, přirozenost),

    Podobně jako u jiných ústředních témat křesťanské nauky, např. christologie či spásy, nebyl v prvních staletích jednoznačně definován ani vzájemný vztah Otce, Syna a Ducha svatého.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice

   • nikdoinic
    nikdoinic, 10.2.19 07:42:42  
     

    Visitore ty si nemyslíš že 3-4. století je hodně dlouhý časový úsek?
    Kolik je to generací?
    Počátky křesťanství jsou datovány od Krista a Jana křtitele, a ne od 3-4 století, což vzniká již naprostý úpadek původního křesťanství a jeho potření falešnejma naukama.

    • rose66
     rose66, 10.2.19 08:57:51  
      

     Tam je problem, nemysli.....

     • nikdoinic
      nikdoinic, 10.2.19 09:09:51  
       

      Ještě že nás má a může se vzdělat:-).

 • rose66
  rose66, 26.1.19 12:00:10  
   

  V prvních stoletích našeho letopočtu bylo „překvapivě mnoho názorů a formulací“ ohledně trojice. Historik J. N. D. Kelly, sám zastánce trojice, připouští, že všichni raní církevní otcové byli pevnými zastánci monoteismu. Píše: „Důkazy, které je možno shromáždit od apoštolských otců, jsou chudé a mučivě nepřesvědčující. . . O nauce o trojici v nejvlastnějším smyslu ovšem nic nenasvědčuje.“ — „Nauky raného křesťanství“, angl.

 • rose66
  rose66, 26.1.19 11:55:11  
   

  římský císař Konstantin, že může využít odpadlého křesťanství k upevnění rozpadávající se říše, a římský biskup viděl, že by pohanství mohlo odpadlému křesťanství poskytnout různé prvky přitažlivé pro lid. Římskokatolická církev již předtím přijala pohanskou neděli [den slunce] jako den k oslavě velikonoc, zatímco církve ve východních městech je slavily kterýkoli den v týdnu, na nějž připadl 14. nisan židovského kalendáře. Řím také pohotově přijal pohanskou myšlenku o trojjediném bohu, zatímco některé východní církve měly sklon následovat Aria, který nauku o trojici popíral.

  • rose66
   rose66, 26.1.19 11:56:50  
    

   historie pohanske trojice:
   V obou těchto věcech vyšel císař Konstantin vstříc Římu. Učinil to tím, že vydal v roce 321 n. l. zákon o zachovávání neděle, a tím, že prosadil trojici na Nicejském koncilu v roce 325 n. l. Dosáhl splynutí odpadlého křesťanství s pohanským římským kultem a učinil tuto „všeobecnou“ neboli „katolickou“ formu uctívání státním náboženstvím.

   Potom, v roce 382 n. l., vydal císař Gratianus výnos udělující římskému biskupovi Damasovi právo vyřizovat odvolání od jiných biskupů, i ze „vzdálenějších území“ říše. Ačkoli proti tomuto rozhodnutí protestovali východní biskupové a dokonce i někteří na západě, rozhodně poskytlo římskému biskupovi nadvládu. Biskup Damasus přijal insignie pontifika maxima, což je pohanský titul a úřad, jehož se předtím nakonec vzdal císař Gratianus, protože je považoval za nevhodné pro křesťana! Damasus takové výčitky svědomí neměl. Podle „Katolické encyklopedie“ (angl.) se pontifex maximus stále považuje za jeden z „nejvýznačnějších titulů“ papežových. Ve francouzštině je papež stále označován le souverain pontife, nejvyšší pontifex.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 27.1.19 07:21:17  
    

   Konstantin celý život nebyl ani křesťanem, nechal se pokřtít až na smrtelné posteli.

   • rose66
    rose66, 27.1.19 09:45:58  
     

    Presne!

   • visitor77
    visitor77, 4.2.19 12:38:06  
     

    práve to je dôkaz, že bol na Nicejskom koncile nestranný!

    • nikdoinic
     nikdoinic, 5.2.19 10:04:02  
      

     Ale v jakém Duchu?

     • nikdoinic
      nikdoinic, 8.2.19 17:13:48  
       

      Lépe řečeno v jakém duchu?
      Bez křtu v jakém to duchu asi tak mohl být, to je otázka.
      Ja sice taky nejsem pokřtěná ale bylo mi dáno pojíst z Kristova těla čímž jsme jedno tělo, jedna víra, jeden křest, jeden Duch i jeden Bůh.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 8.2.19 17:10:40  
      

     Skutky 2
     38 Tedy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého.

    • rose66
     rose66, 13.2.19 17:07:04  
      

     Riman nekrestan Vam vymyslel vierouku a Vy se toho odpadnuti do Ted drzite.....

 • poko
  poko, 31.12.18 18:39:02  
   

  Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

  Do dalšich roků

  • rose66
   rose66, 2.1.19 15:59:46  
    

   Snad kazdy den a vzdycky

 • PetrHovado
  PetrHovado, 31.12.18 14:14:00  
   

  Rosáku, jdu se s tebou rozloučit. Dneškem na diskutníkách končím. Měj se tady heřmánkově a kdybys chtěl poznat pravdu, choď pravidelně na Versus.
  Tvůj Hovado

  • rose66
   rose66, 31.12.18 15:48:37  
    

   Pravdu poznavam, proto utikam od nanosu pohanstvi ve krestanstvi. Tady mas vers na rozlucku:
   „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí,“ řekl Ježíš Kristus svým následovníkům. (Jan 8:32) Ano, pravda přináší osvobození.

   • PetrHovado
    PetrHovado, 31.12.18 21:44:09  
     

    Pozor, Rosáku!
    Tou Pravdou je tam myšlen sám Kristus, nikoliv nějaké poznání.
    Poznal jsi osobně Krista, nebo jenom něčí "pravdu" o Něm?
    Osvobodit tě může jen Kristus, nikoliv něčí pravda.

    • rose66
     rose66, 2.1.19 16:04:57  
      

     Nejde o neci pravdu, ale o pravdu o Bohu a Jeho synu,

     Jan 17:3 e: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“
     Nemuzes poznavat Krista a zapomenout na toho, kdo ho poslal!

 • rose66
  rose66, 28.12.18 14:59:10  
   

  Je nepochybné, že andělé se při některých příležitostech zhmotňovali do lidských těl, a dokonce s lidmi jedli a pili. Vždy jako muži. S muži lidi jednají casto s vétší vážnosti.
  (1Mo 18:1–22; 19:1–3) Z Ježíšova výroku o tom, že vzkříšení muži se nebudou ženit a vzkříšené ženy se nebudou vdávat, ale že budou „jako andělé v nebi“, je patrné, že mezi těmito duchovními tvory neexistuje manželství a že se u nich nerozlišuje mužský a ženský rod. (Mt 22:30) To však neznamená, že by se takoví andělští tvorové nemohli zhmotňovat do lidské podoby a že by nemohli vstoupit do manželství s pozemskými ženami. Povšimněme si, že ihned po zmínce o andělech, kteří si neudrželi své původní postavení a opustili „své vlastní správné bydliště“ (což zde nepochybně znamená opuštění duchovní říše), Juda dále uvádí: „Stejně tak i Sodoma a Gomora a města kolem nich, po tom, co stejným způsobem jako ti předešlí přespříliš smilnily a vycházely za nepřirozeným používáním těla, jsou nám předloženy jako výstražný příklad.“ (Juda 6, 7) Tyto průkazné biblické texty tedy poukazují na to, že v Noemových dnech někteří andělé jednali úchylně a dopouštěli se skutků, které byly v rozporu s jejich duchovní přirozeností.

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 30.12.18 10:25:21  
    

   Nemyslím si, že by andělé měli schopnost se zhmotnit.

  • rose66
   rose66, 30.12.18 16:47:45  
    

   A s kym mluvil Abraham?

   „Nezapomínejte na pohostinnost, neboť tou někteří nevědomky pohostili anděly.“ (Hebr. 13:2) Kdo nevědomky ‚pohostil anděly‘? Hostitelem tří andělů byl patriarcha Abrahám. (1. Mojž. 18:1–22)

   • rose66
    rose66, 30.12.18 16:48:15  
     

    Hodbe toho z Bible neznas

   • wwwJIRI.cz
    wwwJIRI.cz, 30.12.18 22:30:12  
     

    Poslové, no a ?
    Bůh může mluvit třeba z oslice, nebo z kamení, na to nepotřebuje kouzelné andělíčky, kteří se proměňují.

    • rose66
     rose66, 31.12.18 09:57:25  
      

     Mela slice nebo Karmen manzelstvi s zenu a hybridne potomky? Vic co byli nefilim?
     je patrné, že mezi těmito duchovními tvory neexistuje manželství a že se u nich nerozlišuje mužský a ženský rod. (Mt 22:30) To však neznamená, že by se takoví andělští tvorové nemohli zhmotňovat do lidské podoby a že by nemohli vstoupit do manželství s pozemskými ženami. Povšimněme si, že ihned po zmínce o andělech, kteří si neudrželi své původní postavení a opustili „své vlastní správné bydliště“ (což zde nepochybně znamená opuštění duchovní říše), Juda dále uvádí: „Stejně tak i Sodoma a Gomora a města kolem nich, po tom, co stejným způsobem jako ti předešlí přespříliš smilnily a vycházely za nepřirozeným používáním těla, jsou nám předloženy jako výstražný příklad.“ (Juda 6, 7)

     • rose66
      rose66, 31.12.18 10:10:17  
       

      Kamen jsem myslel

     • nikdoinic
      nikdoinic, 31.12.18 13:37:53  
       

      Na oslici s oslátkem přijel Ježíš do Jeruzaléma, může to být podobenství.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 31.12.18 13:53:43  
        

       https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11900795615-pribeh-osla-v-dejinach-lidstva/21738256412/

      • rose66
       rose66, 31.12.18 15:50:35  
        

       On myslel oslice Balaka, ktera promluvila. Uplne jina situace, bavime se o necem jinem, nez mluvis Ty.

      • rose66
       rose66, 31.12.18 15:58:39  
        

       Hledas podobenstvi kde zadne neni....

       • nikdoinic
        nikdoinic, 31.12.18 16:59:13  
         

        To že přijel do Jeruzaléma na oslici a oslátku je rod ženský a střední, tak jak to že to není žádné podobenství?

        • rose66
         rose66, 2.1.19 16:05:49  
          

         Neni, nehledej co tam neni....

         • nikdoinic
          nikdoinic, 17.1.19 14:07:21  
           

          Je tam Pán a oslice s oslátkem a ne že nic:-)..

         • rose66
          rose66, 17.1.19 16:18:19  
           

          Byly tam, ale zadne podobenstvi v tom nebylo, tim jsi jenom komplikujes zbytecne zivot....

         • nikdoinic
          nikdoinic, 17.1.19 16:46:39  
           

          Ja to oslicí a oslátkem neskomplikovala:-).

     • wwwJIRI.cz
      wwwJIRI.cz, 1.1.19 22:06:55  
       

      http://www.myty.info/view.php?cisloclanku=2006060003

      Nikdo pořádně neví co to bylo

      • rose66
       rose66, 3.2.19 10:58:37  
        

       Justin Mučedník, který zemřel kolem roku 165 n. l., nazýval předlidského Ježíše stvořeným andělem, který je „jiný než Bůh, jenž stvořil všechny věci“. Řekl, že Ježíš byl nižší než Bůh a „nikdy nedělal nic než to, co Stvořitel. . . chtěl, aby dělal a říkal“.