Trojice - velký omyl křesťanů

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
rose66 (2018-08-16 18:59:23)poko (2018-08-16 10:38:38)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-08-06 16:03:39)Koumes47 (2018-08-04 14:36:02)MimVig123 (2018-07-31 09:42:24)osoba (2018-07-28 20:38:54)radiac (2018-01-01 20:42:24)
Založeno: 23. 7. 2017 | Příspěvků: 621 | Členů: 7
Správci: rose66 (hlavní)

Trojice není v Bibli a má původ v babylonských naukách. Mnoho let byl na biblickém základě odpor proti rozvíjející se myšlence, že Ježíš je Bůh. Římský císař Konstantin se pokusil spor vyřešit tím, že svolal všechny biskupy do Nikaje. Dostavilo se jich tam asi tři sta, tedy zlomek celkového počtu. Konstantin nebyl křesťan. Údajně se v pozdějším životě obrátil, ale pokřtěn byl až na smrtelné posteli. Henry Chadwick v knize Raná církev o něm říká: "Konstantin uctíval neporažené Slunce jako jeho otec... jeho obrácení by se nemělo vykládat jako vnitřní zkušenost milosti... Byla to vojenská záležitost. Nikdy příliš jasně nepochopil křesťanské učení, ale byl přesvědčen, že vítězství v bitvě je darem Boha křesťanů."

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • rose66
  rose66, 16.8.18 18:11:10  
   

  vymysl trojice, potrebuje podvody, cista Pravda ne!!!
  1. Jana 5:7, 8:

  V KB čteme: „Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, kteříž svědectví vydávají na zemi: Duch, a voda, a krev, a ti tři jedno jsou.“ (Také ČB obsahuje tuto trinitářskou pasáž.) NS však neobsahuje část „na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, kterýž svědectví vydávají na zemi:“ (Také EP, Pe, Ži vynechávají trinitářskou pasáž. Sý ji uvádí v závorce s vysvětlením pod čarou, že chybí „skoro ve všech rukopisech“.)

  O této trinitářské pasáži napsal textový kritik F. H. A. Scrivener: „Neváháme prohlásit jako své přesvědčení, že sporná slova nepsal sv. Jan; že byla přenesena do latinských opisů v Africe z jejich okraje, kde bývala umístěna jako zbožná a ortodoxní poznámka k verši 8; že z latiny pronikla do dvou či tří pozdních řeckých kodexů a odtamtud do tištěného řeckého textu, v němž nemají žádné právoplatné místo.“ — A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament (Prostý úvod ke kritice Nového zákona), Cambridge, 1883, 3. vyd., s. 654.

  Viz také poznámku pod čarou o těchto verších v Pe, EP, Ži a dodatek v Rbi8, 1984, s. 1580.

 • rose66
  rose66, 14.8.18 14:26:00  
   

  PO NIKAJI pokračovaly debaty na tento námět po desetiletí. Ti, kdo věřili, že Ježíš není roven Bohu, se dokonce načas dostali opět do přízně. Ale později rozhodl císař Theodosius proti nim. Ustanovil vyznání víry Nikajského koncilu jako normu pro svou říši a v roce 381 n. l. svolal Konstantinopolský koncil, aby ujasnil její formulaci.
  Koncil se dohodl, že postaví svatého ducha na stejnou úroveň jako Boha a Krista. Poprvé se začala objevovat trojice křesťanstva.
  Ale ani po Konstantinopolském koncilu se trojice nestala obecně přijímaným vyznáním. Mnozí se stavěli proti ní, a tak si přivodili násilné pronásledování. Až v pozdějších stoletích byla trojice formulována do ustálených vyznání. The Encyclopedia Americana poznamenává: „Plný rozvoj trinitářství nastal na Západě ve středověké scholastice, kdy se objevil pokus o výklad v pojmech filozofie a psychologie.“

 • rose66
  rose66, 14.8.18 14:24:29  
   

  Vyučovali ji raní křesťané?
  VYUČOVALI trojici raní křesťané? Všimni si následujících poznámek historiků a teologů:
  „Prvotní křesťanství nemělo výslovnou nauku o trojici, jakou později vypracovala vyznání.“ — Nový mezinárodní slovník novozákonní teologie.
  „Raní křesťané však zprvu nepomýšleli na uplatňování myšlenky [trojice] na svou vlastní víru. Prokazovali oddanost Bohu Otci a Ježíši Kristu, Synu Božímu, a uznávali. . . Svatého Ducha; nikdy však ani nepomyslili na to, že ti tři jsou skutečná trojice, sobě rovná a spojená v jedno.“ — Pohanství v našem křesťanství.
  „Křesťanská víra zprvu neznala Trojici. . . Ani v apoštolských ani v poapoštolských dobách, jak vysvítá z N[ového] z[ákona] a jiných raně křesťanských spisů.“ — Encyklopedie náboženství a etiky, angl.
  „Formulace ‚jeden Bůh ve třech osobách‘ nebyla ustálena a rozhodně ne plně vtělena do křesťanského života a jeho vyznání víry dříve než na konci 4. století. . . Mezi Apoštolskými otci nebylo nic, co by se jen vzdáleně přibližovalo k takovému smýšlení nebo náhledu.“ — Nová katolická encyklopedie.

 • rose66
  rose66, 14.8.18 14:20:09  
   

  NEEXISTUJÍ však biblické verše, které mluví o duchu jako o osobě? Ano, ale všimni si, co o tom říká katolický teolog Edmund Fortman v Trojjediném Bohu (angl.): „Ačkoli je tento duch často popisován v osobních pojmech, zdá se zcela jasné, že posvátní pisatelé [Hebrejských písem] tohoto ducha nikdy nechápali ani nepředstavovali jako zřetelnou osobu.“

 • rose66
  rose66, 14.8.18 10:32:11  
   

  Jan 5:18. Říká, že Židé (jako u Jana 10:31–36) chtěli Ježíše zabít, protože „také nazýval Boha svým Otcem a tím se činil rovným Bohu“.
  Ale kdo říkal, že se Ježíš činí rovným Bohu? Ježíš ne. Hájil se proti tomuto nařčení hned v následujícím verši (19): „Ježíš jim na to řekl. . . ‚Syn nemůže sám ze sebe konat nic, ale jen to, co vidí konat Otce‘.“ — Petrů.
  Tím ukázal Ježíš Židům, že není roven Bohu, a proto nemůže jednat z vlastní iniciativy. Umíme si představit někoho rovného všemohoucímu Bohu, jak říká, že ‚sám ze sebe nemůže konat nic‘? (Srovnej Daniela 4:34, 35; 4:31, 32, KB) Je zajímavé, že kontext jak u Jana 5:18, tak 10:30 ukazuje, že se Ježíš hájil před falešným obviněním od Židů, kteří stejně jako zastánci trojice docházeli k nesprávným závěrům.

 • rose66
  rose66, 14.8.18 10:24:37  
   

  prostrednik je prostrednik, ne samotny cil. prostrednik mezi Bohem a clovekem, tedy neni sam Buh...

 • poko
  poko, 2.8.18 08:37:41  
   

  Není co řešit.
  Duch ze kterého pochází Písmo vzkázal nám toto-

  2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

  Jiné filozofické a teologické informace které jsou v rozporu nebo přináší informace, které Písmo nezná a ani biblický Ježíš neučil odhalují, že s tímto Duchem nemají nic společného, ŠEL BY PROTI SOBĚ..
  jde o jiného ducha jiný zdroj informací.

  Buď tohoto Ducha s jeho informací přijímáme nebo odmítáme a sloužíme jinému zdroji informací.
  Vzájemným porovnáváním se to celé odhaluje..

  • poko
   poko, 2.8.18 08:39:48  
    

   1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

   • poko
    poko, 2.8.18 09:21:36  
     

    Nikdo asi nepochybuje o tom, že Syn není Otec a dokonce ani Otec není Syn. Nikdo asi ani nepochybuje o tom, že Otec je větší jako Syn a že i Syn se Otci podřizoval.
    Nicméně nejde přejít informaci i i Syn způsobem bytí a podstatou bytí které říkáme Bůh měl vyšší způsob bytí větší jak andělé a lidé a proto i mohl uzdravovat nemocné , dávat život a křísit mrtvé a konat zázraky a jako Bůh odpouštět hříchy. Nelze Ježíše Krista z Boha degradovat na archanděla nebo anděla. Neměl by být po kom, ani jeden z Jeho rodičů neměl způsob bytí a podstatu bytí anděl.
    Po Otci mohl být Bůh a po matce člověk

    • poko
     poko, 2.8.18 09:35:32  
      

     Mohl si říkat Boží Syn po Otci a stejně tak Syn člověka po matce. Nikde v Bibli není informace že by byl Syn anděla.
     Je způsobem bytí člověk a stejně tak je způsobem bytí Bůh .
     Mohl si říkat proto jak je zapsáno. Syn člověka a Boží Syn. Proto je Ježíš jediný prostředník mezi Bohem a člověkem , protože u nikoho nebylo propojení Boha s člověkem.

     1 Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, Kristus Ježíš,

     Náboženské povídačky z jiného náboženského ducha ,které se vloudily do nějaké církve o tom , že jsou i jiní prostředníci např. Panna Marie jsou jenom lidské teologické povídačky které nemají žádnou oporu v Písmu , pochází sice od nábožných teologů ,ale v žádném případě od pisatelů knih Bible.

     • rose66
      rose66, 14.8.18 10:23:49  
       

      prostrednik je prostrednik, ne samotny cil. prostrednik mezi Bohem a clovekem, tedy neni sam Buh...

  • Koumes47
   Koumes47, 2.8.18 14:26:29  
    

   Duch ze kterého pochází písmo??? Začínám se bát!! :9: :9: :9:

   • poko
    poko, 2.8.18 14:36:20  
     

    Ježíš ty svoje učil NEBOJTE SE

    • Koumes47
     Koumes47, 2.8.18 14:37:29  
      

     Asi nenaučil...

     • poko
      poko, 2.8.18 16:18:16  
       

      Pokud ne, tak se jim asi moc neřidili

      • Koumes47
       Koumes47, 4.8.18 14:36:02  
        

       Řídili... :9:

       • poko
        poko, 5.8.18 10:37:54  
         

        Pokud řídili tak se nebáli
        a strach jim nemohl býti vlastní když Ježíš učil NEBOJTE SE

 • rose66
  rose66, 1.8.18 11:03:32  
   

  Zesnulý anglikánský biskup John Robinson ve své nejprodávanější knize Honest to God (Poctiví k Bohu) dal na tuto otázku podnětnou odpověď. Napsal:

  „V praxi je to tak, že všeobecně rozšířené kázání a učení představuje Krista v nadpřirozeném světle. Tento pohled však nemůže být Novým zákonem doložen. Jednoduše se říká, že Ježíš byl Bůh, a říká se to takovým způsobem, že výrazy ‚Kristus‘ a ‚Bůh‘ jsou zaměnitelné. Ale Bible s nimi tak nikde nezachází. Nový zákon říká, že Ježíš byl Slovo Boží, že Bůh byl v Kristu, že Ježíš je Syn Boží; ale neříká, že Ježíš byl — prostě — Bůh.“

  • Koumes47
   Koumes47, 1.8.18 11:08:05  
    

   To je složitý jak hydrant. :9:

  • poko
   poko, 1.8.18 18:30:48  
    

   To přece říká Tomáš v Bibli,
   můj Pán a můj Bůh a Ježíš vůbec neprotestoval

   • poko
    poko, 1.8.18 18:51:28  
     

    Jan 20:27 Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!"
    28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."

   • rose66
    rose66, 14.8.18 10:25:43  
     

    I moje babicka zkrikne "Boze", kdyz me vidi, je to dukaz, ze jsem Buh?

  • poko
   poko, 1.8.18 18:36:46  
    

   Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."

   • rose66
    rose66, 14.8.18 10:26:29  
     

    to rikali farizei, ne jezis, On na to namital, ze rika, ze je Bozi syn....

  • poko
   poko, 2.8.18 06:32:31  
    

   Zastávat jiný názor, než to, co je v Bibli ukazuje na to, že názor jede v jiném zdroji než je Duch že kterého pochazí Písmo

  • poko
   poko, 2.8.18 08:45:08  
    

   Mě z toho vychází že i zesnulému anglikánskému biskupu Johnu Robinsonovi i něco z Bible uniklo.

 • Koumes47
  Koumes47, 30.7.18 16:03:38  
   

  Trojice, čtveřice, nebo pětice...Všechno omyl. :10:

  • poko
   poko, 30.7.18 19:26:04  
    

   A jak je to podle Tebe správně ,když je v Bibli záznam o Otci, Synu i Duchu

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 30.7.18 23:33:28  
    

   Je to prosté, kdo nechce, nepochopí. Předpojatý přístup je na nic.

   • Koumes47
    Koumes47, 1.8.18 10:51:45  
     

    Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod... :7:

    • poko
     poko, 2.8.18 06:36:34  
      

     Jak je to tedy podle Tebe správně?

     • poko
      poko, 2.8.18 06:41:29  
       

      Aby nakonec takové jiné správně nebylo vedené jiným zdrojem jiným duchem, než je Duch ze kterého pochází samotné Písmo

  • poko
   poko, 2.8.18 08:22:34  
    

   Trojicí se myslí Otec, Syn a Duch že jsou tři kteří mají co do činění se způsobem a podstatou bytí které říkáme Božstvo nebo krátce a obecně Bůh

   • rose66
    rose66, 14.8.18 10:33:24  
     

    podporu trojice je Jan 5:18. Říká, že Židé (jako u Jana 10:31–36) chtěli Ježíše zabít, protože „také nazýval Boha svým Otcem a tím se činil rovným Bohu“.
    Ale kdo říkal, že se Ježíš činí rovným Bohu? Ježíš ne. Hájil se proti tomuto nařčení hned v následujícím verši (19): „Ježíš jim na to řekl. . . ‚Syn nemůže sám ze sebe konat nic, ale jen to, co vidí konat Otce‘.“ — Petrů.
    Tím ukázal Ježíš Židům, že není roven Bohu, a proto nemůže jednat z vlastní iniciativy. Umíme si představit někoho rovného všemohoucímu Bohu, jak říká, že ‚sám ze sebe nemůže konat nic‘? (Srovnej Daniela 4:34, 35; 4:31, 32, KB) Je zajímavé, že kontext jak u Jana 5:18, tak 10:30 ukazuje, že se Ježíš hájil před falešným obviněním od Židů, kteří stejně jako zastánci trojice docházeli k nesprávným závěrům.

 • poko
  poko, 29.7.18 08:08:58  
   

  I verše v Bibli se dají teologickým výkladem překrucovat např. ono biblické,

  2 Korintským 13:13 Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

  Pokud přijmeme výklady teologů od Svědků Jehovových, pak to vypadá takto .

  2 Korinským 13,13 Nezasloýžená laskavost našeho pána archanděla Michaela a láska Jehovova a přítomnost boží činné síly se všemi vámi

  • poko
   poko, 29.7.18 08:16:52  
    

   Pro věřící pro které slovo Bůh znamená jednu osobu např. Otec pak musí degradovat Syna a Ducha na nižší způsob bytí naopak pro věřící pro které slovo Bůh znamená jeden způsob a jedna podstata bytí, tak tam bez problémů zařadí Otce , Syna i Ducha

   • poko
    poko, 29.7.18 08:26:26  
     

    Pro věřící pro které je Bůh jedna osoba místo jednoho způsobu bytí a jedné podstaty bytí, jsou tyto biblické verše lživé, pro ně je Bůh jen Otec.
    Jak by mohlo platit že Slovo je Bůh a pro Tomáše i Syn je Bůh a jak by mohlo platit že i Syn bude soudit a Otec nikoho nesoudí?

    Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
    Jan 1:14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

    Jan 20:27 Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!"
    28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."

    Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,
    V Bibli je na spoustě místech napsáno, že soudit bude Bůh tak jaký další Bůh to bude, když to Otec nebude a pro ně je Bůh jen Otec?

    Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

 • poko
  poko, 29.7.18 06:39:15  
   

  Základní kniha křesťanské víry je Nová smlouva od té doby, kdy je tam zmínka o Otci Synu a Duchu od té doby už měli takovou informaci a tato informace je součástí a patří do této víry. Pokud někdo tvrdí že ne pak jede v jinem duchu nebo má na mysli jiné křesťanství.

  • poko
   poko, 29.7.18 06:54:14  
    

   pokud použijeme vztah Otec + Syn pak podle Nové Smlouvy je Otec větší.
   Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

   pokud použijeme vztah Bůh + Syn tak jde o rovnost ve způsobu nebo podstatě bytí.
   I Syn mohl křísit mrtvé, dělat zázraky, uzdravovat, odpouštět hříchy jako Otec.
   Filipským 2:6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
   7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
   8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
   9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
   10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -
   11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

   • poko
    poko, 29.7.18 07:22:14  
     

    Tam není že Syn je rovný Otci,tam je že způsobem býti je rovný Bohu, to je moc velký rozdíl

    • rose66
     rose66, 16.8.18 17:55:53  
      

     mas blby preklad

    • rose66
     rose66, 16.8.18 18:00:41  
      

     Filipanum 2:6, lepsi preklady
     1869: „Který, jsa v Boží podobě, nepovažoval za věc, po níž by se měl sápat, aby byl roven Bohu.“ Nový zákon od G. R. Noyese (angl.)
     1965: „On — vpravdě božské povahy! — se nikdy sebejistě nečinil rovným Bohu.“ Das neue Testament, revidované vydání, od Friedricha Pfäfflina.
     1968: „Který, ač byl v Boží podobě, nepovažoval rovnost Bohu za věc, které by se měl chtivě zmocnit.“ La Bibbia Concordata.
     1976: „Vždy měl povahu Boha, ale nemyslil, že by se měl pokusit násilím se stát rovným Bohu.“ — Dnešní anglická verze.
     1984: „Ačkoli existoval v Boží podobě, neuvažoval o tom, že by něco uchvátil, totiž aby byl rovný Bohu.“ Překlad nového světa Svatých písem.
     1985: „Který, jsa v podobě Boha, nepokládal rovnost s Bohem za něco, po čem by se měl sápat.“ Nová jeruzalémská bible, angl.
     1970: „Ačkoli měl božskou podobu, nepokládal rovnost s Bohem za žádoucí kořist.“ — Žilka.
     Někteří však tvrdí, že i tyto přesnější překlady naznačují, že 1. Ježíš již měl rovnost, ale nechtěl se jí držet, nebo že 2. nepotřeboval uchvacovat rovnost, protože ji měl.
     V tomto ohledu říká Ralph Martin v Pavlově epištole Filipanům (angl.) o původní řečtině: „Je však sporné, zda význam slovesa může sklouznout od svého skutečného smyslu ‚zmocnit se‘, ‚násilím uchvátit‘ ke smyslu ‚podržet‘.“ Vykladačův Řecký zákon (angl.) také říká: „Nemůžeme najít žádnou pasáž, kde ἁρπάζω [harpazo] nebo kterákoli jeho odvozenina má smysl ‚držet ve vlastnictví‘, ‚udržet‘. Bez výjimky se zdá znamenat ‚zmocnit se‘, ‚násilím uchvátit‘. Není tedy přípustné odklánět se od pravého smyslu ‚sápat se‘ k smyslu docela jinému, totiž ‚držet‘.“
     Z dosud řečeného vyplývá, že překladatelé verzí jako Česká bible a Kralická bible pozměňují pravidla, aby podpořili trinitářský záměr. Když přečteme řecký text Filipanům 2:6 objektivně, zdaleka neříká, že Ježíš pokládal za vhodné být roven Bohu, ale ukazuje pravý opak, že to Ježíš nepokládal za vhodné.
     Ze souvislosti okolních veršů (3–5, 7, 8, Česká bible) jasně vyplývá, jak chápat 6. verš. Filipané byli vybízeni k postoji: „V pokoře jedni druhých za vyšší nežli sami sebe držíce.“ Pak používá Pavel Krista jako vynikající příklad tohoto postoje: „To zajisté ciťte v sobě, což i v Kristu Ježíši.“ Co měli cítit? ‚Nepoložit sobě toho za loupež, že jsou rovni Bohu‘? Ne, to by byl pravý opak toho, co chtěl Pavel zdůraznit. Naopak, Ježíš, který ‚držel Boha za vyššího nežli sama sebe‘, by se nikdy ‚nesápal po rovnosti s Bohem‘, ale místo toho „ponížil sebe samého, učiněn jsa poslušným až k smrti“.
     To přece není řeč o nějaké části všemohoucího Boha. Je to řeč o Ježíši Kristu, který zde dokonale ztělesňoval Pavlovu myšlenku — totiž důležitost pokory a poslušnosti vůči nadřazenému stvořiteli Bohu.

  • poko
   poko, 29.7.18 07:36:38  
    

   Trojicí se myslí Otec, Syn a Duch že jsou tři kteří mají co do činění se způsobem a podstatou bytí které říkáme Božstvo nebo krátce a obecně Bůh

 • Koumes47
  Koumes47, 26.7.18 16:13:45  
   

  Trojice...To je výzva...

  • poko
   poko, 29.7.18 07:08:09  
    

   Otce,Syna a Ducha protože jso u tři pokládám za trojici protoźe jsou Boží např.Boží Syn, Boží Duch to je v Bibli

   V křesťanství to začalo když už tam měli tuto informaci aby ji mohli i pisatelé zapsat. To nezačalo tím, že si tuto informaci a zápis někdo přivlastnil a zařadil mezi knihy které uznává a odhlasoval. To začalo když přišla myšlenky kterou pisatel zapsal aby už se stala součástí křesťanské víry.

  • poko
   poko, 29.7.18 07:19:39  
    

   To záleží čemu kdo dá přednost zda informací teologické se kterou přišel teolog té či oné církve nebo informaci biblické se kterou přišel pisatel knihy v Bibli

 • rose66
  rose66, 26.7.18 13:46:11  
   

  Věřili v Nikaji biskupové všeobecně, že Syn je roven Bohu? Nevěřili. Došlo tam ke střetu názorů. Jeden názor zastával například Arius, který učil, že Syn měl určitý počátek v čase, a že proto nebyl roven Bohu, ale že mu byl ve všech ohledech subordinován. Athanasios naproti tomu věřil, že Syn je v jistém směru roven Bohu. A panovaly i jiné názory.

  O rozhodnutí koncilu, že Syn má být považován za téže podstaty (konsubstanciální) s Bohem, říká Martin Marty: „Nikaia ve skutečnosti reprezentovala názor menšiny; smír byl nesnadný a byl nepřijatelný pro mnohé, kteří nezastávali ariánský náhled.“5 Podobně v knize A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church (Výběr ze spisů nikajských a ponikajských Otců křesťanské církve) se říká, že „jasně formulovaný naukový postoj odlišný od arianismu zaujala pouze menšina, ačkoli se tato menšina prosadila“.6 A kniha A Short History of Christian Doctrine (Stručné dějiny křesťanské nauky) uvádí:

  „Mnoha biskupům a teologům z Východu se sporným zdálo především pojetí, které vložil do vyznání sám Konstantin, totiž homoousios [„jedné podstaty“], které se v následujícím sporu mezi ortodoxií a kacířstvím stalo předmětem neshody.“
  Věřili v Nikaji biskupové všeobecně, že Syn je roven Bohu? Nevěřili. Došlo tam ke střetu názorů. Jeden názor zastával například Arius, který učil, že Syn měl určitý počátek v čase, a že proto nebyl roven Bohu, ale že mu byl ve všech ohledech subordinován. Athanasios naproti tomu věřil, že Syn je v jistém směru roven Bohu. A panovaly i jiné názory.

  O rozhodnutí koncilu, že Syn má být považován za téže podstaty (konsubstanciální) s Bohem, říká Martin Marty: „Nikaia ve skutečnosti reprezentovala názor menšiny; smír byl nesnadný a byl nepřijatelný pro mnohé, kteří nezastávali ariánský náhled.“5 Podobně v knize A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church (Výběr ze spisů nikajských a ponikajských Otců křesťanské církve) se říká, že „jasně formulovaný naukový postoj odlišný od arianismu zaujala pouze menšina, ačkoli se tato menšina prosadila“.6 A kniha A Short History of Christian Doctrine (Stručné dějiny křesťanské nauky) uvádí:

  „Mnoha biskupům a teologům z Východu se sporným zdálo především pojetí, které vložil do vyznání sám Konstantin, totiž homoousios [„jedné podstaty“], které se v následujícím sporu mezi ortodoxií a kacířstvím stalo předmětem neshody.“

  • poko
   poko, 29.7.18 06:56:46  
    

   Tvoje informace nemá ani název knihy ani čísla kapitol a čísla veršů, aby bylo jasné zda se to i o něco opírá nebo jde o informace z prstu vycucané.

  • poko
   poko, 29.7.18 07:02:52  
    

   Je rozdíl zda je informace teologická se kterou přišli teologové té či oné církve, nebo informace biblistická se kterou přišli pisatelé Bible, ono to není vždycky stejné.
   Biblická informace má název knihy a čísla kapitol a veršů naopak u teologické informace toto chybí.

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 30.7.18 23:45:08  
    

   Jistě, antitrojiční hereze se nechala zajít moc daleko, infikovaná byla velká část církve, ale Duch boží se postaral o to, aby pravda vyšla najevo.

   • poko
    poko, 31.7.18 17:00:49  
     

    Neni co řešit,
    Otec, Syn,Duch jsou tři a
    tito tři, jsou pro nás Boží trojice, I když by se dalo vystačit s dvojici,
    Marie počala z Božího Ducha tak je Boží Duch zároveň Otec Syna

    • rose66
     rose66, 16.8.18 18:58:39  
      

     neni co resit, nejsou!!!

     • rose66
      rose66, 16.8.18 18:59:23  
       

      vymysl trojice, potrebuje podvody, cista Pravda ne!!!
      1. Jana 5:7, 8:

      V KB čteme: „Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, kteříž svědectví vydávají na zemi: Duch, a voda, a krev, a ti tři jedno jsou.“ (Také ČB obsahuje tuto trinitářskou pasáž.) NS však neobsahuje část „na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, kterýž svědectví vydávají na zemi:“ (Také EP, Pe, Ži vynechávají trinitářskou pasáž. Sý ji uvádí v závorce s vysvětlením pod čarou, že chybí „skoro ve všech rukopisech“.)

      O této trinitářské pasáži napsal textový kritik F. H. A. Scrivener: „Neváháme prohlásit jako své přesvědčení, že sporná slova nepsal sv. Jan; že byla přenesena do latinských opisů v Africe z jejich okraje, kde bývala umístěna jako zbožná a ortodoxní poznámka k verši 8; že z latiny pronikla do dvou či tří pozdních řeckých kodexů a odtamtud do tištěného řeckého textu, v němž nemají žádné právoplatné místo.“ — A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament (Prostý úvod ke kritice Nového zákona), Cambridge, 1883, 3. vyd., s. 654.

      Viz také poznámku pod čarou o těchto verších v Pe, EP, Ži a dodatek v Rbi8, 1984, s. 1580.