Bůh je i rodu ženského

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2017-12-12 06:39:44)
Bůh je i rodu ženského
Založeno: 20. 2. 2016 | Příspěvků: 220 | Členů: 1
Správci: nikdoinic (hlavní)

Genezis 1/26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • nikdoinic
  nikdoinic, 12.12.17 06:39:43  
   

  Koloským 2 (ČEP)
  9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
  10 v něm jste i vy dosáhli plnosti.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 10.12.17 07:57:57  
   

  Aramejský otčenáš:
  Ty, jenž zrozuješ! Otče - Matko Kosmu,
  soustřeď v nás své Světlo - ať je k užitku.
  Svou vládu jednoty stvoř teď.
  Tvá jediná touha pak s naší působí,
  jak ve všem Světle, tak i ve všech formách.
  Dopřej nám náš denní chléb i vhled - tolik,
  kolik potřebujeme každý den.
  Uvolni lana chyb, která nás svazují,
  jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
  Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
  ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
  Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu,
  píseň, která vše odívá do krásy
  a obnovuje se od věků do věků.
  Vpravdě - síla těchto výroků nechť je půdou,
  ze které vyrůstají všechny mé činy..

 • rose66
  rose66, 6.10.17 11:14:49  
   

  Buh nema pohlavi a proto nema rod a proto je toto forum uplne bezpredmetne

  • nikdoinic
   nikdoinic, 6.10.17 13:44:58  
    

   Jak je jednou Otcem, Synem tak je rodu mužského a je otázkou jestli je i rodu ženského, ja by jsem řekla že jo:
   Jan 17
   19 A já posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou."
   20 "Neprosím však jen za tyto, ale i za ty, kteří ve mne uvěří skrze jejich slovo,
   21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
   22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
   23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.

  • Kamilka
   Kamilka, 30.10.17 05:53:02  
    

   Se mi velmi líbí jak někteří vědí úplně všechno o Bohu. :1:

   • rose66
    rose66, 3.11.17 10:36:07  
     

    spise prazdne tlachy, asi jde o feministku, ktera nechape, ze buh se v bible predstavuje v muzskem rode a I kdyz jde o p.r.d. tak se tady hadaj!

    • Kamilka
     Kamilka, 8.11.17 15:16:26  
      

     No já neměla na mysli zrovna nikdoinic. :13:

    • nikdoinic
     nikdoinic, 11.11.17 17:55:54  
      

     Bůh otců a synů je v Bibli představen v mužském rodě, ale mi ženy, dcery a matky jak jsme na tom?
     Máme také Boha svou když bližní své milovati máme tak jako sebe?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 11.11.17 17:57:49  
      

     Nejsem feministka, vyznávám Boha otců a synů ale v životní praxi jak je to?
     Je i Hospodinka když je Hospodin?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 11.11.17 18:34:50  
      

     Co když:
     Následovat Ježíše Krista ženě v praktickém životě je milovati Hospodinku Boha svou a bližní své tak jako sebe?

     Máme si přeci nésti svůj kříž.

   • rose66
    rose66, 3.12.17 11:28:31  
     

    fsechno vi 0 lidi

 • nikdoinic
  nikdoinic, 4.10.17 11:23:28  
   

  https://www.bible.com/cs/bible/15/MAT.22.36-40.b21
  Následovat Ježíše Krista ženě v praktickém životě je milovati Hospodinku Boha svou a bližní své tak jako sebe:
  Marek 8
  34 Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
  35 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
  36 Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?
  37 Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?
  NBK:
  33 Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a pokáral Petra slovy: "Odejdi ode mě, satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské."
  34 Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.
  35 Kdokoli by si totiž chtěl zachránit duši, ztratí ji, ale kdokoli ztratí svou duši pro mne a pro evangelium, ten ji zachrání.
  36 Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši?
  37 A co dá člověk na oplátku za svou duši?

  • nikdoinic
   nikdoinic, 4.10.17 11:35:08  
    

   1.Korintským 3
   16 Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?
   17 Jestliže někdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 5.10.17 10:50:12  
    

   To se asi že nic zlého ni špatného nestane když budu Bohu říkat, Bože má, že jo.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 5.10.17 10:55:17  
     

    Jeremiáš 31
    31 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou.
    32 Ne takovou smlouvu, jakouž jsem učinil s otci jejich v ten den, v kterýž jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Kteroužto smlouvu mou oni zrušili, a já abych zůstati měl manželem jejich? dí Hospodin.
    33 Ale tatoť jest smlouva, kterouž učiním s domem Izraelským po těchto dnech, dí Hospodin: Dám zákon svůj do vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši jej; i budu Bohem jejich, a oni budou mým lidem.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 29.9.17 09:41:47  
   

  . Déšť začíná jednou kapkou,“
  https://www.lidovky.cz/dest-zacina-jednou-kapkou-saudky-se-raduji-z-povoleni-ridit-a-volaji-po-zmenach-191-/zpravy-svet.aspx?c=A170928_161604_ln_zahranici_teh#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main
  Kampaň za možnost řídit pro saudské ženy trvala řadu let.

 • rose66
  rose66, 16.9.17 18:50:36  
   

  Bibličtí pisatelé používali při popisu Boha mužský rod proto, že správně chápali úlohu muže.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 16.9.17 19:03:40  
    

   A tak to teť mi ženy musíme mluvit, číst a psát i přemýšlet v rodě mužském navždycky?

   • rose66
    rose66, 23.9.17 12:23:08  
     

    to je nepochopeni, Buh ma rad i zeny, vzdyt je stvoril, ale muz je podle Bible hlavou rodiny a kdyby Jezis prisel jako zena, v 1. stoleti by ho uz vubec nikdo neposlouchal, ale zen si vazil a jim se ukazal jako prvnim po vzkriseni

    • nikdoinic
     nikdoinic, 24.9.17 05:22:37  
      

     Nejde o to že "Buh ma rad i zeny", kdo by je taky rád neměl že:-), ale tak najdou se i tací:-(, ale jde o to že milovati máme Boha svého/svou celým svým... a bližní své tak jako sebe.

     • rose66
      rose66, 3.11.17 10:37:26  
       

      Buh si proste v bible zvolil muzsky rod a vystupuje jako Otec a tecka, vsechno nad to je zbytecne hekani a mlaceni slamy!

      • nikdoinic
       nikdoinic, 3.12.17 11:40:17  
        

       Čti pozorněji:
       Izaiáš 66
       8 Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž může způsobeno býti, aby země zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen počal pracovati ku porodu, a porodil syny své.
       9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
       10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
       11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
       12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
       13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
       14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou. I seznána bude ruka Hospodinova při služebnících jeho, a prchlivost proti nepřátelům jeho.

 • rose66
  rose66, 18.8.17 10:06:51  
   

  tady to mas o slove otec cele

  Lemma: aba
  Form: Hwba
  Dict No: 0002
  Gloss: "Our Father"
  Morphology Tag: %ncmse+S1-p
  Part of Speech: Noun
  Suffix/Contraction: Suffix
  Suffix Parsing: 1st person,plural
  Parsing: masculine,singular,emphatic
  Pronunciation (Western): ava
  Pronunciation (Eastern): av-va
  Strong's (Hebrew): H1
  Strong's (Greek): G3

  Meanings:
  (1) father, parent(s)
  (2) forefather, ancestor
  (3) originator, founder

  Idiom: + Vyr = patriarch, lit. head of the fathers
  Notes: God is referred to as a spiritual Father; takes w before suffixes in sing.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 18.8.17 11:02:19  
    

   Bůh se ke své mateřskosti zná:
   Izaiáš 66
   13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.

   I za slepici - kvočnu se vyhlašuje:
   Lukáš 13/34
   Matouš 23/37

   • rose66
    rose66, 25.8.17 17:50:48  
     

    to se muzu I ja a nedokazuje to ze jsem zenska, tam Buh mluvi o vlastnosti, pokud to nechapes

    • nikdoinic
     nikdoinic, 25.8.17 18:21:34  
      

     Mluví o obrazu a o podobenství, o vlastnostech ani ťuk:-).

   • rose66
    rose66, 28.8.17 12:13:29  
     

    je to snad dukaz ze Buh je kvocna?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 30.8.17 05:57:57  
      

     Je i matkou:

     Genezis 1/26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

     • rose66
      rose66, 1.9.17 10:53:15  
       

      vezmi vsechna podobenstvi doslova a nakresli Boha, dobracku
      rika to kvuli nam, nebot duchovni bytosti si nemuzeme predstavit, tak pouziva pozemske pojmy.
      Podle tve logiky ma Buh i zadek

      • nikdoinic
       nikdoinic, 1.9.17 11:08:39  
        

       Kristus přišel v těle.
       "kdo vidí mne, vidí Otce"

       Na čem by jiném seděl?

       • rose66
        rose66, 16.9.17 12:29:59  
         

        proc neprisel jako zenska?

        • nikdoinic
         nikdoinic, 16.9.17 13:07:30  
          

         Aby se mohl oženit:-).

        • rose66
         rose66, 16.9.17 18:48:05  
          

         a co kdyby byl jeziska a chtela se vdavat? Tva logika je scestna, sorry

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.9.17 18:54:09  
           

          Jak zcestné, vždyť přeci je psáno:
          Zjevení 19
          7 Radujme se, a veselme se, a chválu vzdejme jemu. Neboť jest přišla svadba Beránkova, a manželka jeho připravila se.
          8 A dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a stkvoucí, a ten kment jsouť ospravedlňování svatých.
          9 I řekl mi: Piš: Blahoslavení, kteříž jsou k večeři svadby Beránkovy povoláni. A řekl mi: Tatoť slova Boží jsou pravá.

         • rose66
          rose66, 23.9.17 12:23:54  
           

          kdo je podle Tebe ta manzelka?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 24.9.17 05:38:33  
           

          I budou jedno tělo.

         • rose66
          rose66, 4.10.17 19:52:24  
           

          neodpovidas na otazku

         • nikdoinic
          nikdoinic, 5.10.17 07:04:57  
           

          Kristovo tělo jsou nnozí..
          1.Korintským 12/14

          27 Vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy.

 • rose66
  rose66, 18.8.17 10:04:36  
   

  aramejsko - syrska peshita

  Copyright and Source Information:

  PEM NT Peshitta Morphology, Notes and Lexicon (2006)
  Copyright (c) 2006 Janet Magiera http://www.lightofword.org.

  This database provides morphological tags for each word in the PES NT Peshitta version in BibleWorks. Associated with the PEM is also a set of notes and links to a brief Aramaic Lexicon. The information in these supplemental databases will appear in the Analysis Window when you move a the mouse over a word in the PES or PEM text. All supplemental notes are (c) 2006 Janet Magiera.

  eshitta Entry for Mat 6:9
  Lemma: aba
  Form: Hwba
  Dict No: 0002
  Gloss: "Our Father"
  Morphology Tag: %ncmse+S1-p
  Part of Speech: Noun
  Suffix/Contraction: Suffix
  Suffix Parsing: 1st person,plural
  Parsing: masculine,singular,emphatic

  je tam Otec, zadna matka,,, I kdyz logicky vzato, Buj je pro nas oboji, ale v nebi nepotrebuje zenskou a stvoreni cloveka.

  kdo ma lepsi slovnik, sem s tim...
  aramejsky tcenas na siti je legrace napsana feministkami, etymologoe rika, ze tam byl jenom Otec

  • nikdoinic
   nikdoinic, 18.8.17 11:10:54  
    

   Matouš 22
   36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
   37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
   38To je největší a první přikázání.
   39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
   40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

   Galatským 5
   14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

   Do ženského rodu by se měli tyto výroky přeložit aby to pro ženy mělo smysl.
   Ženy už také umějí číst a psát.
   Mužský rod je jenom zaužívaný, neb ženy se vzdělávat donedávna ani nesměly, to až po zavedení povinné školní docházky, ale to neznamená že budou navěky číst, mluvit a psát a přemýšlet jenom v mužském rodě ani že nebudou moci milovati Hospodinku Boha svou celým svým... a bližní své tak jako sebe.

 • rose66
  rose66, 21.7.17 18:49:00  
   

  duchovni bytosti nejsou On a Ona, ale tak se Buh prirovnava, abychom to chapali.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 22.7.17 00:40:24  
    

   Jenom že co jsou to ty duchovní bytosti?

   • rose66
    rose66, 7.8.17 19:34:48  
     

    zkus videt zareni mimo frekvenci, ktere nase oko vnima a budes v cudu

    • nikdoinic
     nikdoinic, 8.8.17 03:21:15  
      

     z výsledků vyhledávání fráze "duchovni bytost" (celkem 0 veršů - 0 stran)
     z výsledků vyhledávání fráze "duchovni bytosti" (celkem 0 veršů - 0 stran)
     http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=duchovni+bytost&search=Hledat

    • nikdoinic
     nikdoinic, 8.8.17 03:26:24  
      

     Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.(Genezis 1/26,27)

     • rose66
      rose66, 16.9.17 12:31:36  
       

      nedrz se toho jako slepice flu...
      Buh vystupuje v Bi muzskeho rodu, nebot Adam byl stvoren jako muz

      • nikdoinic
       nikdoinic, 16.9.17 13:04:49  
        

       Jo Bůh otců a synů vystupuje jako muž no a Bůh matek a dcer co, nic?

       • rose66
        rose66, 23.9.17 12:24:55  
         

        vyraz Bozi synove muze zahrnovat vsechny

        • nikdoinic
         nikdoinic, 24.9.17 05:32:00  
          

         Může, ale lhát se nemá:

         Jan 4
         24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě."

         • rose66
          rose66, 3.12.17 11:26:43  
           

          to neni lez, slovo syn se pouziva zevseobecnene na vsechny potomky, pochop starohebrestinu, tak jako otcove znamenalo vsechny predky, I pra pra.... dedecky

  • rose66
   rose66, 7.8.17 19:34:05  
    

   jsme materialni, jiny rozmer nepochopime. je to mimo materii a mimo nasich trech rozmeru, nezavisle na hmote a pro nase omezene oci neviditelne

   • nikdoinic
    nikdoinic, 7.8.17 19:59:03  
     

    Kristus přišel v těle, kdo nevyznává Krista v těle je antikrist:
    1.Jan 4 /1-4
    http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=61&k=4&v=

    • rose66
     rose66, 17.8.17 11:44:00  
      

     tak jsme poznali bozi vlastnosti, ale ne jak vypada, nebot Syn dokonale jednal, jak by jednal jeho otec

     • nikdoinic
      nikdoinic, 17.8.17 15:35:31  
       

      O ne, Filipovi přeci řekl: "Kdo vidí mne, vidí Otce."

      Jan 14
      8 Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“
      9 Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?

      nikdoinic: A na nás ženy když se pohlédne, když ženy vidíme, tak nevydíme otce, ni syny, ale vydíme dcery a matky.

      • rose66
       rose66, 25.8.17 17:52:01  
        

       a jan 1. kapitola "boha nikdo nevidel, ale syn nam zjevil!"

       • nikdoinic
        nikdoinic, 25.8.17 18:23:03  
         

        Matouš 5
        8 Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.

        • rose66
         rose66, 28.8.17 12:08:53  
          

         az budou v nebi, ty tam jses?

         • rose66
          rose66, 28.8.17 12:12:47  
           

          kdyz byl jezis na zemi rekl Jan 3:13 Žádný člověk nadto nevystoupil do nebe, jen ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka.

          to znamena, ze nikdo jeste z lidi do nebe nesel, Abraham v prachu, Mojzis take, v uplnem bezvedomi!!! David jak by smet Skutky 2:29 Muži, bratři, je přípustné mluvit k vám s volností řeči o Davidovi, hlavě rodiny, že skonal a také byl pohřben a jeho hrobka je do tohoto dne mezi námi.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 30.8.17 06:01:04  
           

          v Matouši 5/8 není napsáno nic o nebi a nebo jo?

         • rose66
          rose66, 1.9.17 10:56:23  
           

          az bude nekdo v duchovni risi, tak bude duchovni bytosti a Boha uvidi, ted tam nejses

         • nikdoinic
          nikdoinic, 1.9.17 11:11:11  
           

          ..přijď království tvé není o tom že by nemělo přijít, klidně že se v něm spousta lidí nachází..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 1.9.17 11:12:12  
           

          "duchovni risi, duchovni bytosti" si vyhoď z hlavy, to není biblické učení.

         • rose66
          rose66, 4.10.17 19:54:22  
           

          ty si z hlavy vyhod, ze Buh ma zensky a muzsky rod, Buh rod nema!!!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.10.17 20:08:29  
           

          Ale má mužský, ale proč by neměl a nebo nemohl mít i ženský rod a nebo i střední?

         • rose66
          rose66, 6.10.17 10:49:24  
           

          proste rod nema, protoze nema a nepotrebuje pohlavi, proc se zabyvas blbostma etymologie a postata Ti unika

         • nikdoinic
          nikdoinic, 6.10.17 13:47:15  
           

          To je právě že ta podstata jestli Bůh můj-má je On a nebo Ona, když Zákon celý je o tom že bližní své milovati máme tak jako sebe.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 6.10.17 13:48:26  
           

          Genezis 1
          26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..
          27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

      • rose66
       rose66, 29.10.17 09:43:00  
        

       ucinme cloveka mluvil ke svemu prvorozenemu synovi, ktereho udelal mistrem v dile

       • rose66
        rose66, 3.11.17 10:39:37  
         

        aniz bys byl duchem, Boha videt nemuzes, to je k Matousovi 5:8

        • nikdoinic
         nikdoinic, 3.12.17 11:43:30  
          

         M 5/8 Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.

       • nikdoinic
        nikdoinic, 3.12.17 11:42:24  
         

        To by člověk vypadal jako muž a muž ale on člověk vypadá jako muž a žena