Obraz a podobenství Boha

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
rose66 (2020-02-20 17:18:27)Pavla.119 (2020-02-15 10:51:43)nikdoinic (2019-12-22 14:48:57)chenrezig777 (2019-01-03 09:29:09)poko (2018-12-31 18:37:02)
Obraz a podobenství Boha
Založeno: 26. 1. 2016 | Příspěvků: 951 | Členů: 5
Správci: nikdoinic (hlavní), rose66

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • rose66
  rose66, 29.7.19 07:43:26  
   

  https://www.jw.org/cs/publikace/videa/#cs/mediaitems/VODBibleTranslations/docid-502018464_1_VIDEO

  • nikdoinic
   nikdoinic, 29.7.19 16:41:56  
    

   Česky se Bůh živých jmenuje: JSEM: http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3&v=

   Deuteronomium 5
   6 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
   7 Neměj žádné bohy kromě mne..

   Dá se to přeložit do ženského rodu:
   "Já jsem Hospodinka, Bůh tvá...
   Neměj žádné bohy kromě mne..

   Galatským 5
   14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe (jako samu sebe)."

   • nikdoinic
    nikdoinic, 22.12.19 14:48:57  
     

    Rozumím tomuto takto: Milovati Hospodina/Hospodinku Boha svou.., a bližní své jako sebe.

    Matouš 22
    36 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
    37 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
    38 To je největší a první přikázání.
    39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
    40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
    (Biblenet)

    Rozumím tomuto takto: Milovati Hospodina/Hospodinku Boha svou.., a bližní své jako sebe.

 • rose66
  rose66, 28.7.19 18:30:17  
   

  https://www.jw.org/cs/publikace/videa/#cs/mediaitems/VODBibleTeachings/docid-502014331_1_VIDEO

  • rose66
   rose66, 28.7.19 18:30:45  
    

   Bozi jmeno

  • nikdoinic
   nikdoinic, 28.7.19 18:33:01  
    

   Bůh živých má jméno : JSEM

   • nikdoinic
    nikdoinic, 28.7.19 18:34:49  
     

    Exodus 3
    13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
    14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
    15 Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost, a tať jest památka má po všecky věky.

   • rose66
    rose66, 28.7.19 18:40:07  
     

    Spatny preklad!

    • nikdoinic
     nikdoinic, 28.7.19 18:47:52  
      

     Mně se líbí:-)
     Začíná se tak i Desatero přikázání: Ja jsem..

     • rose66
      rose66, 29.7.19 07:44:04  
       

      Ja jsem člověk a neni to ne jmeno!

      • nikdoinic
       nikdoinic, 29.7.19 16:29:15  
        

       24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.

       1.Korinstkým 3
       16 Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?
       17 Jestližeť kdo chrámu Božího poskvrňuje, tohoť zatratí Bůh; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.

       1.Korinstkým 6
       19 Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?
       20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 15.6.19 13:55:33  
   

  Jiřímu, wwwJIRI.cz, dnes asi že hrabe, smazal mi i odkaz na toto forum: https://www.diskutnici.cz/forum/4131-svedci-v-omylu/
  ..ja z něho nemůžu:-) , nevíte co mu je?

 • rose66
  rose66, 15.6.19 12:52:06  
   

  https://www.jw.org/finder?srcid=share&prefer=content&applanguage=B&loc

  • nikdoinic
   nikdoinic, 15.6.19 13:03:36  
    

   Tady to není o svědcích:-).
   A nebo jo?

   • rose66
    rose66, 15.6.19 13:06:53  
     

    O Bozim jmenu...

    • nikdoinic
     nikdoinic, 15.6.19 13:46:23  
      

     No to právě že ve většině českých Biblích je jméno Boha živých JSEM.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 9.6.19 10:23:24  
   

  Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena, staročesky Hospodin a Hospodinka.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 3.6.19 21:09:10  
   

  Dneska šla na televizi NOE "biblická studna" a tam můžeme psát a ja tam napsala "Když se Bůh přirovnává ke kvočně, ke slepici, vyjadřuje tím svoji mateřskost, což je předpovězeno i v Izaiáši 66/8-13."a oni tam o tom chvíli mluvili:-).
  Příští vysílání
  Středa
  5.6.
  16:55
  Pátek
  7.6.
  10:05
  Čtvrtek
  13.6.
  6:05
  Čtvrtek
  20.6.
  0:00

 • rose66
  rose66, 28.5.19 08:25:25  
   

  Podle teologického slovníku jméno YHWH může pocházet z nedokonavého slovesa hawa.gif (952 bytes)"stát se", které má v 1. osobě tvar ehyeh.gif (971 bytes) "budu, stanu se". Jako pravděpodobná výslovnost božího jména je uváděn přepis YaHWeH, což má odpovídat zmíněnému původu jména a také tomu, jak pravděpodobně vyslovovali jméno i řečtí překladelé Bible (ti překládali jméno YHWH jako iaoue či iabe). Dnes je transkribce ve tvaru Yahweh používána nejčastěji.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 28.5.19 08:50:15  
    

   Do češtiny je to přeloženo na JSEM.

   • rose66
    rose66, 4.6.19 12:21:14  
     

    Nechapes!

    • nikdoinic
     nikdoinic, 4.6.19 15:12:28  
      

     Ne ne to vy Svědci o tom nechcete slyšet máte závoru:-), ale Ježíš to často říká: dříve než Abraham ja jsem..,Ja jsem dveře.., ja jsem cesta pravda i život.., Desatero přikázání se začíná slovy : Ja jsem..., máte jiné nařízení než je v Bibli:-).

    • nikdoinic
     nikdoinic, 4.6.19 15:15:58  
      

     Máš říkat dle Desatera:
     Ja jsem Tvůj Bůh nebudeš mít jiné bohy před mým obličejem, nebudeš se jim klanět ni je ctíty a potom dál je co máš a nemáš dělat, jenom Ti to ještě nedocvaklo o co asi tak jde když milovati máš Boha svého celým svým... a bližní své tak jako sebe.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 4.6.19 15:19:46  
      

     Bůh není jenom někde támhle ale měl by být v Tobě, neb tělo člověka je chrámem Ducha Svatého:
     1.Korinstkým 3
     16 Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?
     17 Jestliže někdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.
     1.Korinstkým 6
     19 Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?
     20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.
     Efezským 4
     6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 4.6.19 15:22:38  
      

     Máte to v Bibli PNS taky a tak si to pořádně nastuduj co tam je v Desateru napsáno:
     https://www.jw.org/cs/publikace/bible-online/bi12/knihy/5-Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova/5/

    • nikdoinic
     nikdoinic, 4.6.19 15:24:21  
      

     Zřejmě by se mohlo Desatero přeložit i do ženského rodu:
     6 Já jsem Hospodinka Bůh tvá,..
     7 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
     8 Neučiníš sobě rytiny , ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí.
     9 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. ..
     10 A činící milosrdenství nad tisíci těch, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
     11 Nevezmeš jméno Hospodinky Boha své nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.
     12 Ostříhej dne sobotního, abys jej světila.
     13 Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
     14 Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodinky Boha tvé. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, i služebník tvůj i děvka tvá, vůl i osel tvůj i všeliké hovado tvé, i příchozí tvůj, kterýž jest v branách tvých, aby odpočinul služebník tvůj a děvka tvá jako i ty.
     15 A pamatuj, že jsi byla služebnicí, protož přikázala tobě Hospodinka Bůh tvá, abys světila den sváteční.
     16 Cti otce svého i matku svou, jakož přikázala tobě Hospodinka Bůh tvá, aby se prodleli dnové tvoji, a aby tobě dobře bylo na zemi, kterouž Hospodin-ka Bůh tvá dá tobě.
     17 Nezabiješ.
     18 Nesesmilníš.
     19 Nepokradeš.
     20 Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
     21 Nepožádáš manžela-ky bližních svých, aniž požádáš domu bližních svých, pole jejich, neb služebníka jejich, aneb děvky jejich, vola jeho neb osla jejich, aneb čehokoli z těch věcí, kteréž jsou bližních tvých..

     A novozákonní dvojtero by se dalo zestručnit i na takto:
     "JSEM a bližní své tak jako sebe".
     Dle toho co se píše v Galatským 5/14

    • nikdoinic
     nikdoinic, 4.6.19 15:26:44  
      

     Mně to docela mrzí že nikdo nechce pochopit co je v Bibli a drží se všech těch blbých a hloupočkých nauk které se učí v církvích a nebo ve sborech a nebo ve společenstvích křesťanů, to oni Ti falešní proroci zblbli celej svět?

    • rose66
     rose66, 5.6.19 12:28:18  
      

     Cituj hebrejstinypu a vyklad slovesa hawah....

 • nikdoinic
  nikdoinic, 12.5.19 13:59:30  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/4028-obraz-boha/

 • nikdoinic
  nikdoinic, 18.4.19 05:23:03  
   

  Skutky apoštolů 7
  48 Nejvyšší však nebydlí v chrámech udělaných rukama,..

  Skutky apoštolů 17
  24 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli,

  1. Korintským 3
  16 Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?

  1. Korintským 6
  19 Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?
  20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 12.5.19 14:00:23  
    

   JSEM je chrám těla.

   • radkojaga
    radkojaga, 27.5.19 17:55:47  
     

    jak chápeš tento verš? Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás. Co je Duch svatý?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 28.5.19 06:30:21  
      

     V 1. Korintským 6. je to opsáno jak:
     19 Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?
     20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.

     • radkojaga
      radkojaga, 28.5.19 07:09:53  
       

      To chápu, spíše by mě zajímalo co ten Duch svatý pro tebe je?

      • nikdoinic
       nikdoinic, 28.5.19 07:19:11  
        

       to maj asi zase svědci pravdu v tom že je to činná síla

       • radkojaga
        radkojaga, 28.5.19 08:37:31  
         

        já to tak nevidím, jsou Dary kam patří i rozum, poznání, moudrost, láska a další...tedy Duch svatý se projevuje nejen v činu (jako síla) nýbrž i v duchu jako poznávání, vědění, cítění (láska)

      • nikdoinic
       nikdoinic, 28.5.19 07:28:05  
        

       Jan 15
       5 Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic.

   • rose66
    rose66, 28.5.19 08:27:28  
     

    "budu, stanu se", nebydli v chramech postavenych lidskou rukou...

    • nikdoinic
     nikdoinic, 28.5.19 08:51:07  
      

     JSEM tam také nebydlí:-).

    • radkojaga
     radkojaga, 28.5.19 12:30:26  
      

     Bůh je Bohem živých, tedy viděla bych ho pouze v živém...nikoliv kamenném.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 4.6.19 01:36:18  
      

     Je chrám živého Boha, je to člověk, muž a žena, jsou to lidi.

 • rose66
  rose66, 25.3.19 11:22:37  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/4106-bezkrevni-medicina/

  • nikdoinic
   nikdoinic, 25.3.19 23:23:37  
    

   Něco k tématu této diskuze by nebylo?

 • nikdoinic
  nikdoinic, 6.3.19 07:45:40  
   

  https://refresher.cz/63545-Jen-v-6-zemich-sveta-maji-zeny-a-muzi-stejna-prava-Situace-se-srovna-nejdrive-v-roce-2073?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu