Papež František

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
visitor77 (2018-10-21 22:45:19)krudox (2018-10-21 21:59:59)poko (2018-10-19 23:38:00)Carbon.de.Castel-Jaloux (2018-10-18 18:05:58)9marie04 (2018-10-17 23:31:33)jirka5 (2018-10-16 14:56:44)talk (2018-06-23 17:57:15)slavidan (2018-05-26 00:12:53)radiac (2018-02-11 12:08:00)
Papež František
Založeno: 16. 1. 2015 | Příspěvků: 1 488 | Členů: 9
Správci: izizub (hlavní)

Toto forum je určeno pro ty, kdo se zajímají o osobnost římského revolucionáře okupujícího kurii.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 21.10.18 17:22:53  
   

  Když svatořečení frčí jak na výrobním pase hutě Tomaše Batí, aneb kanonizace Montiniho.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:27:24  
    

   Don Luigi Villa zemřel 18. listopadu 2012 ve věku 92 let
   Kdo to byl Don Luigi Villa?
   Na žádost mnoha osob v Itálii i v cizině po více než dvaceti letech spolupráce s tímto odvážným knězem jsem se rozhodl napsat tento krátký životopis Don Luigi Villy, protože pokládám za nemožné mlčet o nepopsatelném a neustávajícím pronásledování, které musel vytrpět tento stařec, věrný a neoblomný Boží služebník.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:29:13  
    

   Svatý stigmatik P. Pio zavolal dona Luigiho a uvedl ho do své cely. Tam mu odpověděl na jeho dvanáct otázek a rozmlouval s ním asi půl hodiny. Dal mu zvláštní úkol: chránit církev před působením zednářů, zvláště církevních.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:31:36  
    

   Proces blahořečení druhého koncilního papeže Pavla VI. se měl uskutečnit již před lety, ale narazil tehdy na nečekanou překážku: Zarputilý kněz combonista Don Luigi Villa si dal tu práci, aby v roli samozvaného advocata diaboli shromáždil a sepsal bezmála šest set stran takových protiargumentů, že tehdejší preláti nenašli dosti odvahy, aby navzdory jeho námitkám dovedli proces blahořečení Pavla VI. ke konci, a raději ho zastavili. Tvrdohlavému odpůrci tehdy anonym v noci telefonoval: „Až zemřeš, my stejně prosadíme Montiniho (tj. Pavla VI.) na oltář!“
   A skutečně. Neuplynul ani měsíc od smrti Dona Villy, a proces byl opět obnoven. Hlasování ve sboru jak teologů, tak kardinálů o „hrdinském stupni ctností“ nového kandidáta blahořečení vyznělo jako přímo manifestační jednota. Jak si vysvětlit tuto jednomyslnost? Jak jinak, než že všichni jsou na této prapodivné kauze osobně zainteresováni.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:32:56  
    

   PAVEL VI. A KOMUNISMUS

   V letech druhé světové války Don Battista Montini pracoval pro vojenskou výzvědnou službu Office of Strategic Services (OSS) - předchůdce dnešní CIA - a současně pro špionáž britskou a sovětskou tajnou službu a přenášel informace, které sloužily spojencům pro stanovení strategických cílů při bombardování.
   Montini udržoval tajné styky s komunisty, a to i přes oficiální přísně antikomunistický postoj papežů Pia XI. a Pia XII. V roce 1938 měl přísně důvěrná setkání s komunisty Ambrogio Doninim a Emilio Serenim. V roce 1977 udržoval kontakty s Palmiro Togliattim (viz) a od roku 1945 s Eugenio Reale.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:34:15  
    

   V roce 1954 obdržel Pius XII. od plukovníka Arnaulda důkazy o tom, že Mons. Montini zradil Sovětům tajemství, která zcizil na státním sekretariátě.

   V archivu kardinála Tissernata byly „dopisy“, kterými Montini oznámil K.G.B. jména a místa pobytu kněží, kteří vykonávali tajně kněžskou službu mezi pronásledovanými věřícími komunistických zemí. V tomto archivu bylo také marxistické „krédo“ Mons. Montiniho.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:35:47  
    

   V roce 1954 odhalil Pius XII., že Mons. Montini mu zatajil všechny negativní zprávy týkající se schizmatu čínských biskupů.
   V roce 1954 shromažďoval Montini v Miláně kolem sebe druhy liberálního smýšlení, komunisty, socialisty, anarchisty, mafiány, umělce a literáty z tzv. „avantgardy“.

   Velkým skandálem byla skutečnost, že podlým způsobem zatajil petici 450 biskupů, kteří v září 1965 požadovali, aby koncil odsoudil komunismus. Takové odsouzení Pavel VI. rozhodně odmítl, což je nutno označit za vyslovenou zradu.
   Pavel VI. nijak nezasáhl ani neodsoudil kampaň komunistů ve prospěch černého rasismu a zůstal zcela chladný a netečný ke všem nespravedlnostem a pronásledování křesťanů odsouzených k otrocké práci.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:37:06  
    

   Pavel VI. naopak otevřel církev „dialogu“ a spolupráci s komunisty. Jeho zrada se projevila odvoláním kardinála Mindszentyho, kterému zakázal publikovat své paměti.
   Pavel VI. měl setkání s Gromykem, Podgorným a dlouhé tajné porady s Mons. Nicodemem, leningradským arcibiskupem, který byl vysoce postaveným tajným komunistickým agentem.
   Vyšlo najevo, že Berlinguer, tajemník komunistické strany, byl tajným diplomatickým agentem Pavla VI. u hanojské vlády.
   Ve svém apelu k Číně vyjádřil Pavel VI. svou radost z vyhlášení čínské kulturní revoluce.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:38:40  
    

   Za pontifikátu Pavla VI. se uskutečnila zrada na osobě kardinála Mindszentyho, kardinála Slipyje (viz) a dalších milionů věřících, obětí komunismu zvláště v Maďarsku, Československu, Jižním Vietnamu, Angole, Mozambiku a Ugandě...
   „Umlčená církev“ byla zločinem vůči těm, kteří položili život jako svědkové a obránci Ježíše Krista!

   „Východní politika“ se stala největší zradou všech dob, protože Pavel VI. zneužíval církev pro sovětské cíle a učinil z Krista sociálního revolucionáře za lidské pozemské blaho.

   Kardinál Slipyj po desetiletích strávených v sovětských pracovních lágrech byl z rozhodnutí Pavla VI. po příchodu do Vatikánu vsazen do vězení, jak mi sám osobně vyprávěl: „V každém okamžiku mám v paměti zapsánu dobu, kterou jsem prožil v sovětských lágrech včetně svého odsouzení k smrti; ale za zdmi Vatikánu jsem pak prožil mnohem horší chvíle.“

   Pavel VI. odvolal maďarského primase kardinála Mindszentyho, protože nechtěl přijmout dialog s komunismem. Při mém setkání s ním ve Vídni mi kardinál řekl: „Věřte mi, Pavel VI. vydal celé křesťanské země do rukou komunistů... ale pravou církví je církev naše, odsouzená do katakomb.“
   Komunistická náklonnost Pavla VI. vynesla Itálii volební vítěství komunismu.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:40:03  
    

   Jeho „Ostpolitik“ mířila k rozhodnému sblížení s bolševickým Ruskem.

   Jeho encyklika Populorum progressio (26. března 1967) je pročichlá marxismem, protože jeho „spravedlnost“ je totožná s „rovností“ a sleduje spojení všech náboženství.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:41:47  
    

   PAVEL VI. JAKO HOMOSEXUÁL

   Svědkové homosexuality Pavla VI. jsou:
   Spisovatel a homosexuál Robin Bryans, který líčí homosexuální styky mezi Mons. Montinim a Hoghem Montgomerym.
   Bývalý velvyslanec a homosexuál Roger Peyrefitte,(viz) který vyprávěl o homosexualitě Pavla VI., uvedl, že jako milánský arcibiskup chodil do domu určeného k stykům s chlapci ad hoc.

   Abbé Georges de Nantes (viz) shromáždil obvinění z homosexuality Pavla VI. a uvádí řadu příslušných pramenů a důkazů.
   New York Times“ uvádí jméno slavného italského herce Pavla Carliniho, který býval častým hostem Pavla VI. v jeho soukromém bytě ve Vatikánu. (Podle něho si zvolil své papežské jméno.)

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:46:12  
    

   Spisovatel Franco Bellgrandi uvádí tato fakta:
   Sověti vydírali Montiniho, aby jim sděloval jména kněží tajně vysílaných za železnou oponu;
   Popisuje proces „homosexuální kolonizace“ pod královstvím Montiniho; Montini jako arcibiskup byl v noci zadržen policí v civilním oblečení v pochybné společnosti; Montiniho miláček měl povolení kdykoliv vstoupit či odejít z papežova bytu a byl spatřován i uprostřed noci.

   Pavel VI. byl kvůli homosexualitě také vydírán zednáři, kteří si chtěli opatřit povolení k pohřbu žehem.
   Kardinál Pietro Palazzini měl složku s množstvím dokumentů, které jednoznačně dokládaly protipřirozenou neřest Pavla VI.

   Homosexualita Pavla VI. byla nástrojem paradigmatu, který se zahnízdil v církvi v USA jako tzv. „Homosexuální kolektiv“. Mezi jeho členy patřili:
   kardinál Joseph Bernardin, kardinál Terence James Cooke, kardinál John Wright, arcibiskup Rembert George Weakland, biskup James S. Rausch, biskup George Henry Gutfoyle, biskup Francis Mugavero, biskup Joseph Hubert Hart, biskup Howard James Hubbart...

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:47:27  
    

   PAVEL VI. A JEHO PONTIFIKÁT

   Pavel VI. byl papež, kterého není možno zbavit hlavní odpovědnosti za všechnu autodestrukci církve za jeho pontifikátu.
   Destrukční působení pontifikátu Pavla VI. je možno vyčíslit následovně:

   - destrukce posvátného Oficia jakožto strážce pravověrnosti;
   - zrušení protimodernistické přísahy;
   - potlačení Indexu, který zakazoval četbu knih škodlivých víře;
   - skandální pasivita vůči holandskému schizmatu;
   - autorizace italského vydání holandského katechismu;
   - rozvrat pokladu liturgie;
   - zavedení luteranizovaného mešního obřadu;
   - veřejné pocty Lutherovi;
   - potlačování encyklik, které odsoudily komunismus, modernismus a zednářství;
   - zkáza řeholního a duchovního života;
   - soustavné jmenování progresivních nebo liberálních biskupů na uvolněné stolce celého katolického světa;

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:49:21  
    

   Pavel VI. nahradil „náboženství“ principem jednoty mezi lidmi, a „svobodou“.
   S Pavlem VI. a II. vatikánským koncilem vstoupila do církve rozpolcenost i mezi hierarchií, takže máme před sebou nikoliv jednu, ale dvojí církev: církev Kristovu a Univerzální církve Člověka inspirovanou Satanem.

   Ihned po zvolení papežem dal se Pavel VI. do služeb zrození „Nové teologie“ a povolal na katedru biblistiky jezuity Lyonneta a Zerwicka, které již dříve odsoudilo posvátné Oficium; povolal do Biblické komise kardinály Alfrinka a Königa a další čtyři modernistické a progresivní vědce, kteří publikovali „Instrukci“, která odmítla „Monitum“, vydané Posvátným Oficiem na obranu historičnosti evangelií.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:50:38  
    

   Pavel VI. vydal rozhodnutí o povinné demisi biskupů od 75 let a členů konkláve od 80 let pro kardinály.
   Pavel VI. odstranil mnohé formy veřejných pobožností. Nikdo ho nikdy neviděl při modlitbě. Dokonce ani ve Fatimě není svědka, který by ho viděl modlit se Ave Maria.

   Totéž je možno říci o mravech a obyčejích. Za jeho pontifikátu se rozmnožily sňatky kněží s jeho souhlasem. Pavel VI. zavedl rozvod při vzájemném souhlasu.

   Pavel VI. neodsoudil holandský katechismus a chtěl tento jed rozšířit v celé církvi.

   Přijímal ve Vatikáně teroristy a vrahy žen a dětí. V roce 1970 přijal vedoucí teroristy z Angoly, Mozambiku, Guiney-Bissau a Capo Verde.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:52:49  
    

   Pavel VI. odstranil latinu v liturgii, zavedl národní jazyky a dokonce dialekty. Zničil posvátnou hudbu a dovolil dokonce „tam tam“ a rock. Přivedl před oltáře kytary, obrátil oltáře podle protestantského obyčeje, v rozporu s Humanae generis demontoval dogmata, zamlžil svátosti i přikázání, žehnal „letničním církvím“, které tančily a pokřikovaly v chrámu Svatého Petra.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:54:29  
    

   Pavel VI. poslal kardinála Willebrandta jako svého legáta na luteránské shromáždění v Evianu, aby zde pronesl oslavnou řeč o Lutherovi.

   Pavel VI. měl zálibu v ničení katolického charakteru států, jako byla Itálie a Španělsko atd.

   Pavel VI. pro svou pýchu, svůj senzualismus, materialismus a laicismus neučinil nic seriózního a závazného pro obnovu křesťanské Evropy, která křesťanství ztrácela.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:57:25  
    

   Pavel VI. zatím co se přátelil s disidenty, heretiky, světáky, odbojníky, bezvěrci a členy všech náboženství, choval trvalé a neoblomné nepřátelství vůči obráncům katolické víry. Pavel VI. odmítl přijmout 4000 tradičních katolíků z celého světa, ale přijal na audienci skupinu talmudských židů a patriarchu bonzů.
   Pavel VI. pod záminkou agiornamenta , také naukového, otevřel brány všem druhům bludů.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 17:59:49  
    

   PAVEL VI. A JEHO MŠE

   Pavel VI. zastával názor, že dogmatická církev by byla největší překážkou pro ekumenismus, protože Kristem zjevená „pravda“ byla překážkou pro založení jednoty v Pravdě a jednoty všech náboženství.

   Pavel VI. konstitucí Missale Romanum a pak Novus Ordo Missae z 3. dubna 1969 nahradil Římský ritus mše svaté svou „Novou mší“, převážně z protestantského materiálu.

   „Mše“ Pavla VI. je záměrné zničení pojetí a vnitřní hodnoty eucharistické oběti, reálné přítomnosti a svátostného kněžství. Tedy zničení všech podstatných dogmatických hodnot mše svaté.
   Ekumenická mše Pavla VI. desakralizuje svaté přijímání přijímáním ve stoje na ruku a rozdělováním laiky; narušuje „smírnou oběť“ „Božího lidu“ ritem, inspirovaným zednářským synkretickým ekumenismem, který z kněze činí „předsedajícího“.

   Mši Pavla VI. ostře napadli kardinálové Ottaviani a Bacci, protože se vzdálila ohromujícím způsobem ode všech detailů katolické teologie mše svaté. Pavel VI. byl nucen změnit svou heretickou definici mše svaté, ale v „nové definici“ přidal jen ubohý detail „Sanctum Sacrificium“, aniž by změnil ostatní obsah liturgického textu.

   Svou Novou mší realizoval tytéž bludy, které odsoudil „synod v Pistoi“ svolaný proti jansenistům.

   Tím, že zrušil „nižší svěcení“ a „subdiakonát“, připravil půdu, aby laici postupně zaujali sami pozici kněze, jak to již dříve uskutečnil Luther a protestanti.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 21.10.18 18:01:52  
    

   PAVEL VI. PROTI MARIÁNSKÉ ÚCTĚ

   Montini neměl „mariánskou citlivost“: neúčastnil se tradičních mariánských slavností, korunovací a poutí do Lorety, neúčastnil se veřejné modlitby svatého růžence.

   Pavel VI. se dokonce pokoušel omezoval mariánskou úctu, aby se zavděčil protestantům.

   V Miláně řekl: „Návrh nového titulu, totiž titulu Prostřednice, se mi jeví jako nevhodný a dokonce škodlivý...“. „Zavedení takového titulu neodpovídá pravé zbožnosti“.

   RAKEV PAVLA VI.

   Na rakvi Pavla VI. nebyl žádný křesťanský symbol, ani jednoduchý kříž.

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 20.10.18 23:40:49  
   

  Na biskupské synodě má být 23. 10. 2018 zahájen globální projekt „Moudrost času“. Bylo by na místě, aby pod tímto názvem bylo prosazeno odstoupení Bergoglia a započetí obrodného procesu církve, iniciovaného arcib. Viganem.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 20.10.18 23:41:29  
    

   František zákulisně usiluje o legalizaci homosexualismu v církvi a tvrdí, že moudrostí času je prý „zdravá utopie“. Církev ale dnes potřebuje vycházet z reality, a ne z Begogliovy utopie!

   Pseudopapež místo ochrany víry a mravů, což je prvořadou povinností papeže, koná pravý opak. V Amoris laetitia popřel existenci objektivních morálních norem a svými projekty už uvádí morální rozklad do praxe. Jak? Rafinovaně! Synoda má generální sekretariát, do něhož dosadil své lidi, aby prosazovali legalizaci homosexualismu!

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 20.10.18 23:42:30  
    

   K tomuto záměru si naaranžoval i „hlas lidu“, a to je právě tzv. mezigenerační globální projekt pod názvem „Moudrost času“. Jako základ byla vzata kniha, v níž je opublikováno 250 selektovaných rozhovorů z více než 30 zemí. Kniha obsahuje jen takové rozhovory, které naplňují jeho záměr.

   Na Synodě o rodině 2014 Bergoglio už ozvučil „interpolaci o pozitivním přínosu, jaký (prý) mohou homosexuálové přinést do života církve“. Rovněž na Synodě 2016 o rodině se pokusil o průlom. Nyní na Synodě 2018 o mládeži volí účinný trik, jak vytvořit precedens pro otevření průsmyku k legalizaci sodomie. Plodem Synody má být apoštolská konstituce, která poslouží už jako manipulační „pastorační” nástroj.

   Jaké je východisko? Nastal historický čas pro církev – musí vyřešit esenciální otázku: Je Bergoglio platným papežem? Ne. Stáhl na sebe exkomunikaci dle Gal 1,8-9 a věroučné buly Pavla IV. za vtělování herezí do církve. Důsledkem je, že všechno, co jako heretik koná, je dle věroučné buly neplatné a nikdo ho jako apostatu nesmí poslouchat!

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 20.10.18 23:43:37  
    

   Je otázka, kdo může nezákonného papeže odvolat z úřadu. V minulosti to byl např. císař Zikmund, který vyřešil otázku trojpapežství (1414). Dnes je snad jen jediné řešení, aby biskupové a kněží přestali ve svaté liturgii zmiňovat jméno neplatného papeže.

   Prokvasí obrodná vlna, kterou arcib. Vigano započal? Je ještě naděje, že by skrze nového, pravověrného papeže nastala obroda církve při zachování její celistvosti. Podmínkou však je abdikace Františka a také hierarchů, kteří realizují či kryjí homosexualismus. Pokud bude František dál v úřadu, dostane církev do takového stavu, že rozdělení bude nutné! Navíc zavede mechanismy, které budou sebelikvidační proces stupňovat, dokonce i když František už v úřadu nebude. Záchranou pak bude jen oddělit se od antikristovské struktury, která hlásá hereze a amorálnost a ničí spasitelné pravdy i Boží přikázání. To už nebude církev Kristova. Takové „církvi“, jaká prosazuje homosexualismus, hrozí Písmo svaté „věčným ohněm“ (2Pt 2,6).

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 20.10.18 23:44:17  
    

   Pravověrná církev, i když bude v menšině, bude zabezpečovat spásu duší. Globální New Age „církev“ s Františkovým programem amorálnosti povede duše do pekla!

   „Moudrost času“ je abdikace Františka a obroda církve! Musí nastat co nejdřív! Pokud se zanedbá i teď, záchranou před věčným ohněm bude už jen rychlý útěk z církevní Sodomy.

  • visitor77
   visitor77, 21.10.18 14:08:09  
    

   buďte tak láskavý, a uveďte zdroje, z ktorých ste čerpali tieto polopravdy a lži, hrubé útoky na hlavu katolíckej cirkvi (prtedpokladám, že to neurobíte, lebo by ste sa strápnili),
   - človeče, vy sotva chodíte k sviatostiam, - zrejme by to bolo možné len vtedy, ak by ste strávili v spovedelnici aspoň 1 hodinu, - ale aj to nie je isté, či sa v takýchto situáciách dáva rozhrešenie, sorry, ale inak nemôžem reagovať...tak nehorázne otvorené útoky (zmes právd, poloprávd a lží) od katolíka na pápeža, Vatikán, sv. Stolicu, som ešte nečítal...je smutné, že v Cirkvi sú aj takíto ľudia, vášho imidžu...

 • fishcus
  fishcus, 16.10.18 15:48:29  
   

  Dnes, kdy v Itálii se právě vyšetřuje znásilnění Slovenky v uprchlickém centru, která se měla provinit nevhodným oblečením, které není v zemích původu uprchlíků morální, protože ženy a matky v jejich zemích jsou pouhé hadry, které jím islámské náboženství dovoluje ošukat i přestože se jedna ženy cizí, si dovoluji k zamyšlení připomnět slova F. Bergoglia:

  Práva migrantů nadřazena národní bezpečnosti? Ano, říká papež

  Vatikán vydal dvacetibodový akční plán, ve kterém radí světovým vládám, jak přistupovat k uprchlické krizi. V papežově doporučení se mimo jiné objevuje myšlenka, aby práva migrantů byla nadřazena národní bezpečnosti.

  Zmíněný akční plán označuje migrační vlnu za jednu z největších globálních výzev tohoto století. Dokument sice oficiálně vydal vatikánský Úřad pro migranty a uprchlíky, ale osobně jej schválil přímo sám papež.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 16.10.18 17:43:46  
    

   V Evropě existují dvě veliké epicentra, které by mohly dobře posloužit jako centra uprchlická. Je jím centrum vládních institucí v Brusselu a stát Vatikán. Ve Vatikánu by dokonce měli možnost společně s Františke Bervogliem pravidelně vyznávat ,,Není boha kromě Allaha a Mohammed je jeho prorok". Při poklekání mívá František B. problémy během katolické mše a v mešitě, kde je společenství muslimů se mu pokleká dobře. Takže by mu to vyléčilo i případne revma.

   • visitor77
    visitor77, 16.10.18 17:51:05  
     

    už prechádzate do pozície antipápežského/antikatolíckeho tlčhubu....

    • LVCRETIVS
     LVCRETIVS, 16.10.18 17:59:20  
      

     Prečo? Protože jsem racionalistou? Chalifát haže gaye ze střechy. Bylo by velice zajímavé kolik jedinců z řád Vatikánské kurie by zahučelo z balustrády Berniniho kolonády. Byl by konečně očištěn Svatý Stolec a přípravený pro návrat Kristův.

     • visitor77
      visitor77, 16.10.18 18:14:16  
       

      chodíte k spovedi a k eucharistii?

      • LVCRETIVS
       LVCRETIVS, 16.10.18 18:26:07  
        

       Vam se určitě spovídát nebudu (ani jako případnému knězi). Z jednoho prostého důvodu. Vaše rozhřešení by bylo neplatné. Pokud jste vědomně sjednocen s odpadlým apostatickým systémem antikatolických levicových liberálů.

       • visitor77
        visitor77, 16.10.18 18:33:05  
         

        to 500 tis kňazov RKC sú všetko ľavicoví liberáli?

        • LVCRETIVS
         LVCRETIVS, 16.10.18 18:47:04  
          

         Ne. Nepatří mezi ně ti, kteři nejsou sjednoceni s herezemi druhého Vatikánského koncilu. Vy copak nechápete, že ta pravá katolická církev žadné pedifily a pedofilní homosexuály nemůže mít? Vy nevíte že hřích sexuálních deviací katolického kléru má opodstatnění v duchovnu? A že příčinou se stalo vniknutí synkretismu s pohánským náboženstvím (okultismus) do nitra církve? Nevíte že aktuální náměstek sebou zamete všechny sunnitské svatyně při své cestě. Vy to NEVÍTE?

        • LVCRETIVS
         LVCRETIVS, 16.10.18 18:48:59  
          

         Jak sledujete aktivity Vatikánu?

         • visitor77
          visitor77, 16.10.18 18:55:11  
           

          normálne, pápežom Cirkvi je František, amen, ostatné konšpirácie (včetne vašich) ma nezaujímajú, - čo tým vlastne chcete dosiahnuť? - zatiaľ ste mimo Cirkvi, t.j. nechodíte ani do kostola (sv. omša), ani k sviatostiam (k sviatosti pokánia a k eucharistii) - a viete, čo to znamená? - vylúčenie zo spásy...

         • visitor77
          visitor77, 16.10.18 18:56:26  
           

          mimochodom, nie ste správcom (izizub) tohto fóra?

         • LVCRETIVS
          LVCRETIVS, 16.10.18 19:19:43  
           

          Tak Vám nemohu pomoct. Mimochodem jestli vás zajímá admin tak mu napište do zpráv. Co já s nim?

         • visitor77
          visitor77, 16.10.18 19:25:40  
           

          je podivuhodné, čím sa ako katolík zaoberáte - vecami, ktoré sa vás nijak nedotýkajú, do ktorých sa ako laici nemáme sa montovať, nie je to naša kompetencia...

         • visitor77
          visitor77, 16.10.18 19:27:53  
           

          izizub sa ešte nepredstavil, isto nie je katolík - a správcovanie DF "Papež František" nekatolíkom je kontraproduktívne, absurdné, provokujúce (je to už vidieť z ikony fóra)...

      • LVCRETIVS
       LVCRETIVS, 16.10.18 18:32:03  
        

       A nemáte ani zájem v šlepějích M. Lefebvra usilovat o očistu církve a říct. Ne. Zednáře a druhý koncil který byl satanovou léčkou nebudu poslouchat. Protože oni jsou vyznavači ducha světa.

       • visitor77
        visitor77, 16.10.18 18:58:35  
         

        nie, až vtedy, keď bude u Lefebvra stiahnutá exkomunikácia...

  • poko
   poko, 17.10.18 13:53:38  
    

   Kdo chce migranty s jinou vírou klidně ať si jich vezme domů kolik chce, ale ať nevnucuje svoje rady jinym

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 14.10.18 13:32:37  
   

  Tak a jsem tu i já jako na koni. Ten hinduistický soukromník, jehož vlastním jměním bylo toto forum než si profil smazal mě zablokoval a už to zase jde.

 • visitor77
  visitor77, 14.10.18 11:31:26  
   

  je šilené, čo sa na tomto fóre deje, dehonestácia, posmeškovanie nekatolíckou sebrankou (i v ikone DF), uvažujem o sťažnosti adminovi...

  • nikdoinic
   nikdoinic, 14.10.18 11:49:42  
    

   Jo Ježíš, ten by se kamarádil právě že s tou nekatolíckou sebrankou, s kým jiným taky, že:-).

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 14.10.18 13:35:42  
    

   Spíš je otázkou kdo dehonestuje koho. Kdo libáním nohou islamistů dehonestuje nás kotolíky?

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 14.10.18 13:37:39  
    

   Kdo brusselské unijní politické administrativě dává zle rady lodporující islamizaci?

  • visitor77
   visitor77, 14.10.18 14:02:31  
    

   to je už iná kauza, ale urobiť kompilát Sorosa a p. Františka (ikona DF), je stupídne....

   • LVCRETIVS
    LVCRETIVS, 14.10.18 14:12:02  
     

    Spíš vystížné.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 14.10.18 14:06:23  
    

   Kdo na cyrilometodějské oslavy poslal na Moravu vatikánského vyslance, aby agitoval pod argumentem pseudohumanity ve prospěch islámské sunnitské migrační invaze?

   • visitor77
    visitor77, 14.10.18 14:34:35  
     

    ? tieto "fakty" sú mi neznáme, neviem, o čom hovoríte...

    • LVCRETIVS
     LVCRETIVS, 14.10.18 14:37:43  
      

     Ale víte až moc dobře.

   • LVCRETIVS
    LVCRETIVS, 14.10.18 14:35:54  
     

    A tim prokazal službičku Saudské Arabii, neziskovým organizacím a mafii profitujících na převaděčství a pašování lidí.

    • visitor77
     visitor77, 14.10.18 14:37:46  
      

     to, to už preháňate, ak ste katolík, ťažko hrešíte...

     • LVCRETIVS
      LVCRETIVS, 14.10.18 21:27:34  
       

      Jak by mohl těžce hřešit někdo, kdo má odvahu prásknout pěsti do stolu a na rovinu říct vám černoprdelníkům, kde berete onu drzost připominat při celebrování mše jednotu s někým, kdo se rouha Bohu. Kdo vodí do Vatikánu homosexualisty, transexualy, sodomity všeho druhu. Kdo o zeleném čtvrtku si pozve transku a mohammedana, kterým potřebuje veřejně líbát nohy? Křtem se stáváme součástí Božího domu, kterým je Katolická církev a máme právo vědět kdo je ten, s kým se nám v kostele připomíná jednota. Jak může být připomináná jednota s Duchem Svatým a s Fransiskem Bergogliem? Vždyť je při eucharistii znevážován a dehonestován Bůh Vámi. A to děláním z věřících blbce a zamlčováním pravdy. Vaše pohruška exkomunikace nemůže být platná, protože sami jste vylhaní. S vyjímkou těch, co se od jednoty s veřejně odpadlým vedením distancují.

      • visitor77
       visitor77, 14.10.18 22:24:39  
        

       nejak vám nerozumiem - vystupujete z pozície katolíka, alebo ste mimo RKC?

       • LVCRETIVS
        LVCRETIVS, 14.10.18 22:55:09  
         

        Byl jsem už jednou pokřtěn v Katolické církvi. Jsem katolíkem a nemohu nikým jiným být.

        • visitor77
         visitor77, 15.10.18 10:02:47  
          

         základnou povinnosťou katolíka je úcta a vernosť pápežovi, ako pozemskej hlave Cirkvi, Petrovmu námestníkovi - ať je takovej nebo makovej (ne podle chuti)...

         • LVCRETIVS
          LVCRETIVS, 15.10.18 11:12:56  
           

          Právě jste napsal jednu z rozhodných a dost závažných lží a bludů. Pravá katolická církev Kristova se vyznačuje věrnosti Písmu Svatému, které je víc jak MM let staré a věrnosti svatopetrskému stolci (papeži) pokud je pravověrný a dělá to co by jako náměstek ,,Vicarius Christi" dělat měl.
          Kdyby tomu tak nebylo, tak by nebyla historickou zkutečnosti posmrtná exkomunikace papežů apostatů v dějinách katolické církve.
          Tím co jste napsal prokazujete nejenom neznalost dějin katolické církve, ale i Vaší vlastní nevzdělanost a nadutost.
          Navíc pouze nemoudrý jedinec z řád katolických laiků by dokázal poslouchat při nedělní eucharistii slova jednoty s papežem, který se exkomunikoval svou vlastní dlouhodobou herezí na kterou byl z řád katolíků věrných tradicím často upozorňován a varován.
          Vaše heretické tvrzení o kultu osobnosti člověka pověřeného úřadem Kristového náměstka bez ohledu na to jak poctivě pověřenou práci vykonává a úřad spravuje je právě jeden z největších bludů, který umožnil vniknutí liberalismu, relativismu a hereze synkretismu s pohanstvím

          http://www.crisinellachiesa.it/articoli/autorita/un_video_raccapricciante/video_bergoglio_4.jpg

          https://www.youtube.com/watch?v=-6FfTxwTX34

          do katolické církve.

         • visitor77
          visitor77, 15.10.18 11:30:12  
           

          nie, pane, vy sa staviate nad pápeža, chcete byť múdrejší ako pápež...
          - ako laici máme svoje výhrady (masírované vládami, rôznymi organizáciami, migračnou a inou politikou), a nedokážeme posúdiť všetky evanjeliové aspekty ľudského žitia...
          - p. František vie, čo robí, a robí to dobre, i keď si myslíme možno iné (iste, i on upravuje niektoré svoje pôvodné výroky - napr. v posledných príhovoroch apeluje na migrantov, aby tam, kde prídu, sa začlenili to tej kultúry, ktorá ich prijala)...
          - pane, stavať sa aktívne proti pápežovi, a dokonca verejne publikovať proti nemu svoje smyšleniny, je ťažký hriech proti Cirkvi, ktorej pozemskou hlavou je pápež - nejak si to neuvedomujete...
          - mimochodom, nechápem, že ako katolík, môžete chodiť k spovedi (čo je minimálne raz ročne povinnosť každého katolíka)...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.10.18 16:32:21  
           

          Matouš 23
          1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům.
          2 Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili zákoníci a farizeové.
          3 Proto plňte a zachovávejte všechno, cokoli vám řeknou, abyste zachovávali, ale nejednejte podle jejich skutků, protože oni mluví, ale nejednají.
          4 Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, sami však s nimi nechtějí ani pohnout prstem.
          5 A všechny své skutky dělají, aby je viděli lidé. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na pláštích.
          6 Mají rádi čestná místa na večeřích a přední sedadla ve shromážděních,
          7 zdravení na tržištích, a když je lidé nazývají: 'Rabbi, Rabbi.'
          8 Vy si ale nenechte říkat 'Rabbi', protože máte jednoho Učitele, Krista, a vy všichni jste bratři.
          9 A nikoho si na zemi nenazývejte 'Otcem', protože máte jednoho Otce, který je v nebi.
          10 Také si nenechte říkat 'Vůdcové', protože máte jednoho Vůdce, Krista.

         • visitor77
          visitor77, 15.10.18 16:35:46  
           

          a? - vy nemáte názor?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.10.18 16:40:04  
           

          Moji hlavou je přeci Kristus:-).

         • visitor77
          visitor77, 15.10.18 16:44:21  
           

          vašou hlavou je len vaša hlava, Kristus prikázal krst vodou tak, ako nám to sám predviedol na sebe:-)...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.10.18 16:48:29  
           

          Jo, jo, zrovna jsem vykoupaná :-)

         • Kolenik
          Kolenik, 15.10.18 20:03:46  
           

          nic: Šikulka! :15:

        • poko
         poko, 16.10.18 15:35:33  
          

         Správný katolík je jak to píšeš Ty, ale správný řimskokatolik tak jak visitor, tak záleží jestli chceš být správný katolík nebo správný řimskokatolík

         • LVCRETIVS
          LVCRETIVS, 16.10.18 17:26:35  
           

          Neraď mi. Protestanta ani evangelikala ze mně neuděláš nikdy. To spíše uděláš z (ink)vizitora77 pokud nebude svou víru stavět ne na Bibli, ale na kultu člověka, který vyníká pouze razitkama a primitivnim a ošoupáným argumentem že sidlí v Rime.

         • poko
          poko, 17.10.18 13:39:14  
           

          Neradim můžeš si přece vybírat

        • visitor77
         visitor77, 16.10.18 16:32:00  
          

         katolík je len rímskokatolík + katolíci (katolícke cirkvi, je ich 22 - protestantské tam nepatria) zjednotené vo viere a v mravoch s RKC...ostatní si názov KC ukradli (a nemajú nič spoločné s katolicizmom), i keď opustili RKC...

         • LVCRETIVS
          LVCRETIVS, 16.10.18 17:18:25  
           

          No, nevím nevím. Nechci se nad Vámi povýšovat, ale ty Vaše ználosti spíš prozrazují, že jste na te teologické fakultě nestudoval moc poctivě a především nepsál jste zřejmě i domácí úkoly. Katolická církev je jen jedna. Katolicismus latinského obřadu= katolicismus římský a katolicismus byzánského ritu= katolicismus řecký, katolicismus egyptský= katolicismus koptského ritu. Všechny jsou věrné Římu pokud nevykazuje známky veřejného odpadu jako nyní. Měl byste VIAC studovat ať neventilujete druhým nsmysly.

         • visitor77
          visitor77, 16.10.18 17:34:46  
           

          mali by ste viac študovať práve vy, s týmito KC cirkvami rôznych rítov je RKC v jednote viery a mravov, t.j. v praxi to znamená, že v týchto cirkvách môžem ako rísmsky katolík pristupovať napr. k eucharistii, že...