Bohové

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
rose66 (2020-01-13 11:21:09)krudox (2020-01-11 11:13:10)Pavla.119 (2020-01-11 07:46:02)slavidan (2020-01-07 19:25:08)DalkoT23 (2020-01-06 10:05:39)nikdoinic (2019-12-25 13:53:06)liyliyth (2019-12-18 19:04:53)Cho (2019-04-16 15:14:10)paravan (2019-03-28 23:23:31)poko (2018-12-23 04:57:34)ab.ba (2018-12-06 22:20:19)eremir (2018-12-01 18:19:55)profesorateista (2018-10-23 16:58:37)Rusalka (2018-06-15 10:30:52)radiac (2017-09-17 11:19:54)chenrezig777 (2017-05-26 12:37:20)tank (2016-08-31 17:33:41)LuXa (2016-07-19 14:40:53)
Bohové
Založeno: 24. 10. 2013 | Příspěvků: 1 555 | Členů: 18
Správci: nikdoinic (hlavní), slavidan

Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují ..
I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Pavla.119
  Pavla.119, 24.12.19 11:03:44  
   

  Přeji všem krásné Vánoce.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 16.12.19 20:17:14  
   

  Jozue 23
  11 Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina, svého Boha.
  versus ?
  Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodinku, svého Boha.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 22.12.19 14:49:34  
    

   Rozumím tomuto takto: Milovati Hospodina/Hospodinku Boha svou.., a bližní své jako sebe.

   Matouš 22
   36 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
   37 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
   38 To je největší a první přikázání.
   39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
   40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
   (Biblenet)

   Rozumím tomuto takto: Milovati Hospodina/Hospodinku Boha svou.., a bližní své jako sebe.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 22.12.19 14:50:55  
     

    TO PROTOŽE:
    Genezis 1
    Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují ..
    I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

 • rose66
  rose66, 16.10.19 09:58:29  
   

  Je Bible od Boha?
  https://www.jw.org/finder?srcid=share&prefer=content&applanguage=B&locale=cs&item=docid-502015752_1_VIDEO&docid=1011214

 • nikdoinic
  nikdoinic, 15.10.19 14:48:40  
   

  Vyznávat Hospodinku, Boha svou, by pro ženu podle Bible nemělo být od věci, Bůh ji oslovuje když říká: Učiňme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho, obraz Boha a podobenství Boha je tedy také muž a žena, tak jak je tomu dle obrazu a podobenství Boha u člověka a milovati máme Boha svého(svou) celým svým.. a bližní své tak jako sebe, na ženský rod v Bohu se pouze jenom pozapomnělo neb ženy do nedávna neuměli číst ani psát..

  Izaiáš 66
  12Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
  13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit..

  Lukáš 13
  34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
  35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

  To jméno je JSEM.(Exodus 3/14)

  Galatským 5
  14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! (jako sebe samou)

 • nikdoinic
  nikdoinic, 29.5.19 11:41:45  
   

  Elohim - Bohové a když Bohové, tak Bohové a že by se pro ženy přeložilo například Desatero na takto:
  6 Já jsem Hospodinka Bůh tvá,..
  7 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
  8 Neučiníš sobě rytiny , ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí.
  9 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. ..
  10 A činící milosrdenství nad tisíci těch, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
  11 Nevezmeš jméno Hospodinky Boha své nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.
  12 Ostříhej dne sobotního, abys jej světila.
  13 Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
  14 Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodinky Boha tvé. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, i služebník tvůj i děvka tvá, vůl i osel tvůj i všeliké hovado tvé, i příchozí tvůj, kterýž jest v branách tvých, aby odpočinul služebník tvůj a děvka tvá jako i ty.
  15 A pamatuj, že jsi byla služebnicí, protož přikázala tobě Hospodinka Bůh tvá, abys světila den sváteční.
  16 Cti otce svého i matku svou, jakož přikázala tobě Hospodinka Bůh tvá, aby se prodleli dnové tvoji, a aby tobě dobře bylo na zemi, kterouž Hospodin-ka Bůh tvá dá tobě.
  17 Nezabiješ.
  18 Nesesmilníš.
  19 Nepokradeš.
  20 Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
  21 Nepožádáš manžela-ky bližních svých, aniž požádáš domu bližních svých, pole jejich, neb služebníka jejich, aneb děvky jejich, vola jeho neb osla jejich, aneb čehokoli z těch věcí, kteréž jsou bližních tvých..

  A novozákonní dvojtero by se dalo zestručnit i na takto:
  "JSEM a bližní své tak jako sebe".
  Dle toho co se píše v Galatským 5/14

 • rose66
  rose66, 28.5.19 08:16:48  
   

  Podle teologického slovníku jméno YHWH může pocházet z nedokonavého slovesa hawa.gif (952 bytes)"stát se", které má v 1. osobě tvar ehyeh.gif (971 bytes) "budu, stanu se". Jako pravděpodobná výslovnost božího jména je uváděn přepis YaHWeH, což má odpovídat zmíněnému původu jména a také tomu, jak pravděpodobně vyslovovali jméno i řečtí překladelé Bible (ti překládali jméno YHWH jako iaoue či iabe). Dnes je transkribce ve tvaru Yahweh používána nejčastěji.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 28.5.19 08:49:09  
    

   Do češtiny je to přeloženo na JSEM.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 27.5.19 11:51:01  
   

  V proto-aramejském nápisu se o Bileámovi píše, že je vidoucím bohů (choze elohin - elohin znamená aramejsky "bohové")

  1. Nápis [Bi]leama [syna Beo]rova, muže, jenž byl vidoucí bohů. Hle, bohové k němu přišli v noci a [hovořili s] ním
  2. podle těchto sl[o]v a řekli [Bilea]movi, synovi Beorovu..

  Určení stáří nápisů : kolem roku 800 př. n. l.

 • rose66
  rose66, 27.5.19 10:49:44  
   

  Tady preklad brachy google:
  Ehyeh Asher je Ehyeh č. lidé vědí o přesném významu tohoto jména - - natož jak to přeložit do angličtiny nebo japonské nebo v jiném jazyce. Víme, že hebrejské slovo ` ` Ehyeh'' je v nedokonavý vid myslel to nebyla ještě dokončena, to už může být vyplněn, nebo by mohla být dokončena v budoucnosti. Proto, i když často překládá jako ` ` jsem taková, jaká jsem, " " panuje pocit, že Bůh jedná, nejen, že bůh je. Také to může být přeloženo jako ` ` byla jsem, jaká jsem byla " " a ` ` budu, kdo budu " ", s důrazem na minulost nebo budoucnost.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 27.5.19 11:22:50  
    

   Kdo bude, není.

   • rose66
    rose66, 28.5.19 06:48:59  
     

    Jde o Boha v cinnosti!

    • nikdoinic
     nikdoinic, 28.5.19 06:53:03  
      

     JSEM je činnost neb je to sloveso:
     Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat). Ve většině případů je sloveso ve větě přísudkem.

     Časování slovesa BÝT. osoba, přítomný čas, budoucí čas, minulý čas. 1. j. č. jsem, budu, byl jsem , byla jsem. 2. jsi, budeš, byl jsi , byla jsi. 3. je, bude, byl , byla , ...

     JSEM je přítomnost každého z nás.

     • rose66
      rose66, 28.5.19 08:14:28  
       

      Vyslovovat IAUE?
      Rozšířená teorie tvrdí, že YHWH lze chápat jako čtyři samohlásky IAUE či IHOA.

      Hebrejský učenec Gérard Gertoux píše, že masoretské značky určující, které samohlásky číst a vyslovovat, se objevily v biblických textech až po roce 500 n. l. Značkami začal být doplňován text původně psaný jen souhláskami. Před tímto vynálezem masoretů však hebrejci používali "matres lectionis" (angl. mothers of reading) - matky čtení. Některé souhlásky byly tedy již dříve používány s významem samohlásek k zajištění správné výslovnosti. Kumránské texty ukazují, že před 2. stol. n. l. bylo tohoto systému používáno velice často (Y pro samohlásky I a E, W pro O a U, H pro A na konci slova). Souhlásky tetragramu YHWH tedy mohly být užívány i jako samohlásky! To prý potvrzuje i židovský autor Josef Flavius který v 1. století n. l. napsal, že tetragram je psán čtyřmi samohláskami a nikoliv čtyřmi souhláskami (Židovské války V:235). Tedy souhláska Y sloužila pouze k vyjádření zvuku I a E. Souhláska W znamenala při hlasitém čtení zvuk Ô a U. Pokud se souhláska H vyskytovala na konci slova, vyjadřovala vždy pouze zvuk samohlásky A (ale při výskytu mezi dvěmi samohláskami se vyslovuje jako slabé E). Takže pokud chápeme tetragram YHWH jako čtyři samohlásky, čteme jej IHÔA tedy IEÔA.
      http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2004040003

 • rose66
  rose66, 27.5.19 09:44:32  
   

  Wikipedia po pěti letech smazala hoax o válce, která nikdy neproběhla

  https://www.lupa.cz/clanky/wikipedia-po-peti-letech-smazala-hoax-o-valce-ktera-nikdy-neprobehla/

  Celých pět let mohli uživatelé Wikipedie číst o roční válce Portugalska proti indické říši Maratha v letech 1640 – 1641. Článek o střetu nazvaném Bicholim Conflict obsahoval řadu odkazů na zdroje a získal dokonce status Good Article, který označuje kvalitní texty. Jediný problém byl v tom, že žádná taková válka nikdy neproběhla.

  Při prověřování zdrojů na to koncem loňského roku přišel ShelfSkewed, jeden z uživatelů Wikipedie, který poté podezřelý text oznámil editorům. Článek tak po více než pěti letech z Wikipedie zmizel.

  Wikipedia přitom ve své historii má i hoaxy s delší životností – celých 8 let a jeden měsíc na ní vydržel například text o údajném vrahovi Julia Caesara, který se měl jmenovat Gaius Flavius Antoninus. A přes 7 let ve Wikipedii vydržel článek o jistém starostovi jednoho čínského města, který si v rámci školní práce o limitech Wikipedie vymyslel a napsal student Chen Fang.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 27.5.19 10:04:27  
    

   iZAiÁŠ 40
   7 Usychá tráva, květ prší, jakž vítr Hospodinův povane na něj. V pravděť jsou lidé ta tráva.
   8 Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.

 • rose66
  rose66, 26.5.19 11:03:51  
   

  Slovnik cizich slov
  Jehova
  ní:
  vložil uživatel CS a ověřil editor

  Význam:
  [kauzativní tvar heb. slovesa ha·wah´ (stát se) v imperfektu - znamená "působí, že se stane"]

  Boží osobní jméno. (Iz 42:8, 54:5) V Bibli jsou sice používány také popisné tituly, například "Bůh", "Svrchovaný Pán", "Stvořitel", "Otec", "Všemohoucí" a "Nejvyšší", ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je - jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto osobním jménem. (Ža 83:18)

  Správná výslovnost božského jména. "Jehova" je nejznámější česká výslovnost božského jména, i když většina znalců hebrejštiny dává přednost výslovnosti "Jahve". Nejstarší hebrejské rukopisy uvádějí toto jméno v podobě čtyř souhlásek, tento tvar je obvykle označován jako tetragrammaton (z řeckých slov te·tra-, jež znamená "čtyři", a gram´ma, "písmeno"). Tato čtyři písmena mohou být do češtiny transliterována jako JHVH (nebo JHWH).

  • nikdoinic
   nikdoinic, 26.5.19 11:08:07  
    

   "Nesprávným čtením pak vznikl tvar Jehova či Jahve.[6]" https://cs.wikipedia.org/wiki/JHVH :15:

   • rose66
    rose66, 26.5.19 17:59:59  
     

    Wiki je lidova tvorba, tomu never!

    • nikdoinic
     nikdoinic, 26.5.19 18:29:32  
      

     Slovnik cizich slov je i s diskuzí :-).
     https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/jehova

     Co tam se člověk nedočte:-), zlatá Wikibka:-).

     • rose66
      rose66, 27.5.19 09:37:27  
       

      Wiki je samy podvod a nepresnost

      • nikdoinic
       nikdoinic, 27.5.19 09:54:19  
        

       O ne mně se její výklady líběj:-).
       .. často tam něco hledám i s přírody info ..

       • rose66
        rose66, 27.5.19 10:02:15  
         

        „Nastane . . . časové období, kdy nesnesou zdravé učení, ale budou si shromažďovat učitele ve shodě se svými vlastními touhami, aby jim lechtali uši; a odvrátí uši od pravdy.“ (2. Timoteovi 4:3, 4)

        • nikdoinic
         nikdoinic, 27.5.19 10:05:33  
          

         Tak tak, jméno Jehova je Tvoje touha, ale JSEM je pravda.

         • rose66
          rose66, 27.5.19 10:29:34  
           

          Tvuj problem!

   • rose66
    rose66, 27.5.19 09:46:53  
     

    Tvyj nazor, tvuj problem. To ti bude muset rict az sam Buh....
    UZ se o tom nebudu bavit, mas zavoru!

    • nikdoinic
     nikdoinic, 27.5.19 09:55:10  
      

     Už mi to Bůh zdělil, že jméno Boha živých je česky: JSEM.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 26.5.19 11:09:34  
    

   Asi se bojej svého JSEM když hledají čím by to nahradili:-).

  • krudox
   krudox, 28.5.19 05:54:07  
    

   i když většina znalců hebrejštiny dává přednost výslovnosti "Jahve"
   protože Jehova je patvar!

   • nikdoinic
    nikdoinic, 28.5.19 06:39:14  
     

    Správně by se mělo JHVH vyslovovat třebas takto: JeHoVáHy, to obsahuje všechny hlásky i samohlásky, ze Slova Božího se totiž nemá nic odejímat natož ze jména, když jsem jim to jednou do diskuze takto napsala, JeHoVáHy, tak to smazali s tím že prý tím urážím Boha, což je nesmysl.

 • rose66
  rose66, 26.5.19 10:48:16  
   

  Učenci nedospěli k úplné shodě v tom, co Boží jméno Jehova znamená. Po intenzivním studiu této problematiky jsou však mnozí toho názoru, že toto jméno je tvarem hebrejského slovesa ha·wahʹ (stát se) a že znamená „Působí, že se stane“.

  • krudox
   krudox, 26.5.19 10:53:51  
    

   jehova je jen zkomolenina JHVH (jsem, který jsem), žádné jméno Boha...

  • nikdoinic
   nikdoinic, 26.5.19 10:59:00  
    

   Jan 8
   24 Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže totiž nebudete věřit, že já jsem, zemřete ve svých hříších."
   25 Řekli mu tedy: "Kdo jsi?" A Ježíš jim řekl: "To, co vám říkám od začátku.
   26 Mnoho mám o vás mluvit a soudit, ale Ten, který mě poslal, je pravdomluvný; a já mluvím na světě to, co jsem slyšel od něho."
   27 Ale neporozuměli, že jim říkal o Otci.
   28 Proto jim Ježíš řekl: "Až vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. A sám od sebe nedělám nic, ale jak mě naučil můj Otec, tak mluvím.

   58 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem."

 • nikdoinic
  nikdoinic, 12.5.19 13:57:41  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/4034-buh-je-i-rodu-zenskeho/

 • rose66
  rose66, 14.3.19 09:12:25  
   

  Michael Denton ve své knize Evolution: A Theory in Crisis (Evoluce: Teorie v krizi) říká: „Mezi živou buňkou a tím nejvíce organizovaným nebiologickým systémem, jako je například krystal nebo sněhová vločka, je neuvěřitelně velká a nepřeklenutelná propast.“10 Pravděpodobnost, že by se nějakou náhodnou souhrou okolností stala z neživé hmoty hmota živá, je tak malá, že to je prakticky nemožné. Skutečnostem přesvědčivě odpovídá biblické vysvětlení, že ‚život vznikl z toho, co je živé‘ — v tom smyslu, že byl stvořen Bohem.

 • rose66
  rose66, 14.3.19 08:54:38  
   

  „Bůh, který udělal svět a všechno v něm, Ten, který je Pánem nebe a země, nebydlí v chrámech udělaných rukama.“ (Sk. 17:24)

  • nikdoinic
   nikdoinic, 18.4.19 04:57:52  
    

   Skutky apoštolů 7
   48 Nejvyšší však nebydlí v chrámech udělaných rukama,..

 • nikdoinic
  nikdoinic, 20.12.18 22:22:58  
   

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda
  Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii.
  Trojúhelník opačně položený pak vodu a ženskou energii.
  Jejich základny symbolizují vzduch a zemi.