Katolická církev

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
ElenaJakub (2019-11-18 19:00:02)DalkoT23 (2019-11-13 21:56:17)nikdoinic (2019-11-11 02:26:18)slavidan (2019-10-25 10:52:30)LVCRETIVS (2019-09-28 20:42:20)poko (2019-01-30 22:58:34)p.jojo (2019-01-13 19:58:57)Mafomet (2018-12-18 22:58:01)eremir (2018-12-01 18:20:17)jirka5 (2018-10-28 12:50:10)2012 (2017-12-06 14:21:46)radiac (2017-11-04 12:51:17)poko2 (2017-10-25 00:55:40)Khorosh (2017-10-05 23:22:06)grande-moravia (2017-09-25 21:23:34)9876 (2017-09-25 21:22:20)2442 (2017-07-04 17:01:10)Xyz123 (2017-07-04 11:24:39)chenrezig777 (2017-04-16 21:57:21)tank (2016-10-22 15:57:55)stihac (2016-10-22 15:50:34)beranek (2015-12-28 19:55:24)INeedToReborn (2015-12-15 18:45:07)
Katolická církev
Založeno: 13. 10. 2013 | Příspěvků: 6 680 | Členů: 27
Správci: nikdoinic (hlavní)

Efezským 5
..Kristus miloval církev, a vydal sebe samého za ni,
26 Aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo,..

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 6.11.19 04:09:49  
   

  Proč se učí že Bůh je trojjediný ve třech osobách když ve skutečnosti je v Bohu osob mnoho a Bůh je ve všech?

  Efezským 4
  4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
  5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
  6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

  Jan 17
  21 "aby všichni byli jedno":
  http://www.biblenet.cz/app/b?book=John&no=17

  Ježíšovo učení je jiné než učí církve.

  Máme být křtěni v jejich jméno:

  Matouš 28/19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

  Bůh je mnoho osob, nikoliv jenom tři osoby:

  Matouš 23
  39 Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.‘“

  Matouš 25
  40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

  1. Korintským 12
  27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

  1. Janův 4
  15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

  Což je celkem mnoho osob.

  Slovo "trojjediný" se v Bibli vůbec ani nikde nevyskytuje a ke Slovu Božímu se přidávat nic nemá:

  Přísloví 30
  5 Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.
  6 K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem.

  Bůh živých se jmenuje JSEM:
  Exodus 3
  13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
  14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
  15Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům toto: ‚Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.

  A milovati máme Boha svého, své JSEM a bližní své tak jako sebe.

  1. Korintským 3
  16 Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?

  Kristovo tělo je mnoho osob:
  http://www.biblenet.cz/app/b?book=Cor1&no=12

  Tedy i Bůh je mnoho osob, díky Kristu.

  Jan 17
  25Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal.
  26Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“

  • nikdoinic
   nikdoinic, 11.11.19 02:25:52  
    

   1.Jan 5
   20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
   21..varujte se modlářství.

   je totožné s tímto:

   Jan 17
   21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
   22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
   23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.

   Bůh je celkem mnoho osob, nikoliv tedy jenom tři osoby, trojiční učení je asi že zavádějící, Kristovo tělo je mnoho osob.(1.Korinstkým 12).

 • nikdoinic
  nikdoinic, 8.9.19 16:05:03  
   

  Když člověk, muž a žena je obrazem a podobenstvím Boha tak to ale Bůh je také muž a žena:
  Genezis 1
  26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
  27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
  28 A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se..

  I katolíci maj právo vědět co je v Bibli, je to totiž Slovo Boží:

  Marek 3
  28 Amen pravím vám, že všickni hříchové odpuštěni budou synům lidským, i rouhání, jímž by se rouhali,
  29 Ale kdo by se rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale hoden jest věčného odsouzení.
  30 Nebo pravili: Ducha nečistého má.
  31 Tehdy přišli bratří a matka jeho, a stojíce vně, poslali k němu, aby ho vyvolali.
  32 A seděl okolo něho zástup. I řekli jemu: Aj, matka tvá a bratří tvoji vně hledají tebe.
  33 Ale on odpověděl jim, řka: Kdo jest matka má a bratří moji?
  34 A obezřev učedlníky vůkol sebe sedící, řekl: Aj, matka má a bratří moji.
  35 Nebo kdož by koli činil vůli Boží, ten jest bratr můj, i sestra má, i matka.

  Ženy které činí vůli Boží jsou Ježíšovi sestrou i matkou..

  Slovo Boží by se mělo ctít a ne si vymýšlet nějaké jiné slovo.

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 22.9.19 04:38:39  
    

   řekla bych že to "na Boha podobenství a obraz" se člověka týká to, co se i v té Bibli o tom píše a to je to, co se týká té schopnosti panovat nad daným stvořením

   Genezis 1
   26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.

   tedy že se to týká toho, co člověka tak jako Boha k tomu panování uschopňuje a to je přímo toho ducha kterého Bůh ze sebe člověku vdechl...

   a taky i pro to, že Bůh žádnou - vyjma a to když jen na nějaký čas přijal "i" podobu člověka - tělesnou podobu nemá, protože Bůh je Duch (Jan 4:24)

   a dále i pro to, že "Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch." (Jan 3:6) nasvědčuje tomu, že to podobenství a obraz se týká právě toho jeho Ducha...

   a že toho člověka, co mu vdechl svého ducha na svůj obraz a podobnost, učinil mužem a ženou chápu tak, aby se ten člověk mohl na zemi rozmnožovat, tedy ne tak že by Bůh kromě toho že je Duch byl i mužem a ženou...

   • nikdoinic
    nikdoinic, 22.9.19 07:05:56  
     

    A koho tedy oslovuje když říká : Učiňme?

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 22.9.19 15:02:39  
      

     v tom se názory liší, někdo říká že Bůh k sobě takto promluvil v množném čísle stejně tak jak to činili králové, panovníci https://cs.wikipedia.org/wiki/Majest%C3%A1tn%C3%AD_plur%C3%A1l , jiný zas říká že Bůh takto promluvil k sobě a ke svým andělům, kteří byli při stvoření jeho pomocníci, další zas, že v plnosti Bůh je ve třech Osobách, tedy že takto k sobě promluvil v té plnosti těch tří Božských Osob..., můžeš si vybrat...

     • nikdoinic
      nikdoinic, 22.9.19 16:43:46  
       

      Ani jedno z toho, oslovuje svoji partnerku.

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 22.9.19 16:51:39  
        

       jen další názor který pravdu ani nestvoří ani nezlikviduje :15:

       • nikdoinic
        nikdoinic, 23.9.19 18:24:23  
         

        To asi proto že to pravda je, stačí číst trochu víc pozorněji ty verše v genezis 1/26-27.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 22.9.19 07:11:25  
     

    24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

    1.Korintským 3
    16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
    17 Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

    1.Korintským 6
    19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
    20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

 • visitor77
  visitor77, 6.9.19 18:23:00  
   

  odíďte zo správcovstva tohto fóra!

  • nikdoinic
   nikdoinic, 6.9.19 21:35:54  
    

   To nejde, není to technicky ni prakticky proveditelné, tyto diskuze mají svoje pravidla, myslela jsem si že už nežijete když jste se tady 4 měsíce neobjevil, zřejmě je to vůle boží že se stalo co se stalo, že je to takto.

   https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69590126_2975495885858054_8262405664521846784_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQm3rFh0QoJgkbEFmQraP5qT_vWeHkL3nr0a9OwVRONvk7WpWJbi9yIzswA00_w-uqo&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=d558a0875063fd5ad3b4aebeef7efd1a&oe=5E07E50B

   • visitor77
    visitor77, 10.9.19 09:47:03  
     

    ono by ste mala vyhľadať Božiu pomoc, aby vám to v tej hlave hodne poopravil...

    • nikdoinic
     nikdoinic, 12.9.19 18:23:53  
      

     Si myslím že Bůh je se mnou spokojený i s touto zdejší situací, ale chápu dobře že se Vám to nelíbí, ale jako co se s tím dá dělat?

     Admínům sem psala kvůli správcovství na jiných forech a přestali uplně reagovat, asi to zabalili, syn mi psal že jim vypršel certifikat, tak ja nevim jak to je.

     Přece když jedu podle Bible tak to je záměr i vůle boží a mohu mít dar porozumění Písmu, skrze ten ulomek z toho slunce, jen si toho asi že nikdo neváží a mnohým se to nelíbí ale co jako ja s tím?

     Paradoxem je že kdyby se mi zjevila panenka marie tak by se z toho asi že všichni posadili na zadek ale že Ježíš Kristus a následuje tomu poněkuď jiné porozumění Bibli než doposuď tak je z toho od lidí jenom arogance, nezájem, až jako když jakési lejno a to Bůh zcela určitě nerad vidí.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 31.8.19 09:23:42  
   

  Katolická církev by měla uznat chyby ve své věrouce neb se neshoduje s Biblickým učením:

  Mt 23:9
  BKR A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.

  Trojjedinost ani tři osoby to také není v Bibli:
  z výsledků vyhledávání fráze "Trojjediný " (celkem 0 veršů - 0 stran)
  http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=Trojjedin%C3%BD+&search=Hledat
  " tři osoby" (celkem 0 veršů - 0 stran)
  http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=+t%C5%99i+osoby&search=Hledat

  Očistec, to také není v Bibli:
  z výsledků vyhledávání fráze "Očistec" (celkem 0 veršů - 0 stran)
  http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=O%C4%8Distec&search=Hledat

  Přísloví 30
  5 Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo k němu spěchají.
  6 K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě pokárá a ze lži usvědčí.

  Ježíšovo učení je takovéto :
  Jan 17
  17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
  18 Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
  19 Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
  20 Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
  21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
  22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
  23 já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.
  24 Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.
  25 Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal.
  26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“

  Bůh je dle těchto veršů mnoho osob a ne jenom tři, to taky proto že Kristovo tělo jsou mnozí, mnoho osob:
  (1. Korinstkým 12/14,20,27)

  Efezským 4
  4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
  5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
  6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

  Jeho ovce Jeho hlas slyší.., jak to že církevní otcové nikoliv ne?

 • visitor77
  visitor77, 19.8.19 16:05:53  
   

  do tohto DF sa počas mojej 3 a pol mesačnej neprítomnosti dostala sila, ktorá nemá Ducha katolíckej cirkvi, a tak aj píše - dehonestuje KC, a jej príspevky nereprezentujú KC, ani jej učenie...
  - admin mi odmieta (resp. nechce sa tým zaoberať), vrátiť mi správcovstvo na tomto fóre, čo mi je ľúto, a tak čítate, čo čítate...

  • nikdoinic
   nikdoinic, 19.8.19 18:20:07  
    

   No jo ale zase ta síla je biblická a požehnaná Ježíšem Kristem neb mi bylo dáno pojíst z jeho skutečného těla, tak ja nevim kde je chyba:-).
   A neodklonilo se vaše učení od Biblického?
   Přidávat se k Písmu Svatému nic nemá:-).

  • nikdoinic
   nikdoinic, 19.8.19 18:33:08  
    

   Co když je to nějako takto:
   Jan 16
   7Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
   8On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
   9Hřích v tom, že ve mne nevěří;

   Co když naplňuji nějakou takovouto funkci, že připomínám Slovo boží:
   Jan 14
   26Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 30.6.19 12:40:25  
   

  Je to blbé ale slouží se obrazům, relikviím, modlám, Bůh to takto určitě nechtěl:
  Exodus 20
  4 Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí.
  Leviticus 26
  1 Nedělejte sobě modl, ani obrazu rytého, aneb sloupu nevyzdvihnete sobě, ani kamene malovaného v zemi vaší nestavějte, abyste se jemu klaněli; nebo já jsem Hospodin Bůh váš.
  Deuteronomium 4
  16 Abyste neporušili cesty své, a neučinili sobě rytiny aneb podobenství nějakého obrazu, tvárnosti muže neb ženy,
  23 Hleďtež, abyste se nezapomínali na smlouvu Hospodina Boha svého, kterouž učinil s vámi, a nečinili sobě rytiny, aneb obrazu jakékoli věci, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj.
  Deuteronomium 5
  8 Neučiníš sobě rytiny , ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole..
  Deuteronomium 27
  15 Zlořečený člověk, kterýž by udělal rytinu aneb věc slitou, ohavnost Hospodinu, dílo rukou řemeslníka, by ji pak i do skrýše odložil.
  Žalm 115
  4 Modly pak jejich jsou stříbro a zlato, dílo rukou lidských.
  5 Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí.
  6 Uši mají, a neslyší, nos mají, a nečijí.
  7 Ruce mají, a nemakají, nohy mají, a nechodí, aniž volati mohou hrdlem svým.
  8 Nechať jsou jim podobni, kteříž je dělají, a kdožkoli v nich doufají.
  Skutky 17
  29 Když tedy jsme Boží potomstvo, nesmíme se domnívat, že by božská bytost byla podobná zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu.
  1.Korintským 10
  14 A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.
  1.Korintským 12
  2 Víte, že jste byli pohané a chodili jste k němým modlám, jak jste bývali vedeni.
  1.Jan 5
  21 Synáčkové, vyvarujte se model! Amen.
  Zjevení 22
  14 Blaze těm, kteří plní jeho přikázání, aby měli právo na strom života..

  To je to že on je to manon tvořit a uctívat sochy a obrazy:
  Skutky 19
  24 Jeden stříbrotepec jménem Demetrius, který dělal stříbrné napodobeniny Artemidina chrámu, totiž poskytoval nemalý výdělek řemeslníkům.
  25 Ty svolal spolu s těmi, kteří dělali podobné věci, a řekl: "Muži, víte, že z tohoto řemesla je naše bohatství.
  26 A vidíte i slyšíte, že nejen v Efezu, ale téměř po celé Asii ten Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství lidí, protože říká: 'Ti, kteří jsou udělaní rukama, nejsou bohové!'
  27 Hrozí tedy nejen, že nastane krach našeho řemesla, ale také, že chrám veliké bohyně Artemis nebude považován za nic a bude poškozena důstojnost té, kterou ctí celá Asie i celý svět!"

  Nelze sloužit zároveň Bohu a manonu a tak to asi proto se to přikázání o nezobrazování nikomu nelíbí, co by potom prodávali a co by uctívali?

  SJ ovšemže také porušují toto přikázání svými vyobrazeními v časopisech a nebo v literatuře, kde že by takto měla vypadat Eva: https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502019181/univ/art/502019181_univ_cnt_6_xl.jpg
  A nebo takto Marie: https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502019181/univ/art/502019181_univ_cnt_12_xl.jpg
  Je to podvod, je to lež.

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 28.7.19 17:18:55  
    

   já teda nevím, ale který KATOLICKÝ KNĚZ který se řídí učením Církve by začal "JE TO BLBÉ, ale slouží se obrazům, relikviím, modlám..." to by možná tak začal nějaký soudruh na schůzi :1: jako "je to blbé, ale pochcípaly kozy" :1: ale kněz???? :7: :1:

   ..a ještě, když jdu na DF Katolická církev a místo informace, která se ŘKC týká tu najdu toto, tak si říkám kam jsem to vůbec vlezla? jsem tu správně??? :10: :10: :10:

   • nikdoinic
    nikdoinic, 28.7.19 17:24:12  
     

    Jo jseš tu správně, sem knězi ale kázat nechoděj a ja mluvím jak umím, Ježíš taky měl selskou mluvu, a co jako?

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 28.7.19 17:26:15  
      

     jo však si mluv, ale proč na df katolická církev, jaký to má smysl, když její učení nevaznáváš tu psát jakožto hl. správce této diskuze která je určená Katolické církvi a jejímu učení????

     • nikdoinic
      nikdoinic, 28.7.19 17:28:21  
       

      Ona katolická církev je nekomunikativní?
      Nesmí se s ní diskutovat?

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 28.7.19 17:32:05  
        

       může, co by nesmělo, ale tady je řeč spíše o tom že nechápu a ptám se tě proč zde diskutuješ jakožto hl. správce fóra KC která vychází z učení Církve když ty z něj nevycházíš a ani ho neuznáváš, nepřijde ti to trochu schizofrenní????

       • nikdoinic
        nikdoinic, 28.7.19 17:39:01  
         

        Bible by nás měla sjednocovat a Ježíš Kristus taky, jsem údem Kristova těla tak jako všichni ostatní..bylo mi totiž dáno pojíst z Jeho skutečného těla před 35 lety, má nejlepčí kamarádka je katolíčka a můj mistr na pile je mladý biřmovaný katolík a rozumím si s nima moc dobře, nevím proč zdejší katolíci to neumějí:-). .

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 28.7.19 17:46:30  
          

         jakože visitor ryzí katolík ti nerozumí že jsi taky dítě Boží??? a nepíše ti milostné dopisy a pod.???? vždyť ani nevíš jak vypadá, jestli by se ti líbil :2: co z toho že by se ti dvořil a za co vůbec když stát se dítětem Božím je dar z milosti :1: ..a to je jedna věc, jiná věc je Učení Církve a to ty prostě neovládáš, ten dar Ducha svatého k tomu nemáš ho vykládat pod záštitou ŘKC, pořád ti to nepřijde schizofrenní být hl. správcovou na fóru které je věnované Církvi kterou nevyznáváš a ani její Učení nejsi schopná v jejím Duchu vyložit????

         • nikdoinic
          nikdoinic, 28.7.19 18:38:56  
           

          Ja vyznávám všechyn církve ale některé sešli z cesty a bloudí..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 28.7.19 18:39:27  
           

          Mám od Ježíš Krista pověření, to Ti přijde být málo?

          Boží děti se objevili až v novodobých překladech Biblí a to jako proč, když se v Bibli píše:

          1.Korinstkým 13
          11 Dokudž jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale když jsem učiněn muž, opustil jsem dětinské věci.
          Efezským 4
          13 Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova,
          14 Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému;

          Visitor od nepaměti moje příspěvky likvidoval a zle pomlouval je, banoval mne pro citace z Bible, nesnáší totiž písmo Svaté tak jako ty, to myslíte si že je s Váma Bůh takto spokojený?

          To proto asi zapůsobila jeho Moc:

          Jan 14
          22 Judas (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, jak to, že chceš zjevit sám sebe nám, a ne světu?"
          23 Ježíš mu odpověděl: "Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo; a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zřídíme si u něj příbytek.
          24 Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova; a slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo."
          25 "Tyto věci jsem k vám mluvil, dokud jsem přebýval u vás.
          26 Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.

          Ja vyznávám všechny církve ale některé sešli z cesty a bloudí..

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 28.7.19 17:24:19  
    

   "Je to blbé", ale toto nevychází z učení ŘKC ani z Ducha ze kterého Písmo pochází...

   • nikdoinic
    nikdoinic, 28.7.19 17:27:26  
     

    Ježíš mluvil takto:
    Matouš 23
    19 Blázni a slepci! Co je větší - dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje?

    33 Vy hadi, plemeno zmijí, jak byste unikli odsouzení do pekla?
    34 Pohleďte, já k vám proto posílám proroky, mudrce a učitele Písma, a vy některé z nich zabijete a ukřižujete, a některé z nich budete bičovat ve svých shromážděních a budete je pronásledovat od města k městu,

    Tak se trochu přiuč.

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 28.7.19 17:38:10  
      

     To všechno znám jako své boty, raději se učím věci nové, tím mě holka neoslníš :-))) ..ale alespoň byla nějaká reakce vidět od tebe, akorát spíše asi reflex vložit citaci z Bible než samostané úvahy a samostatná produkce slova Božího..., no ještě flintu do žita neházím :2:

     • nikdoinic
      nikdoinic, 28.7.19 17:41:00  
       

      No tak se nauč že se "nově" říká že je to blbé:-).

 • ElenaJakub
  ElenaJakub, 23.4.19 10:17:12  
   

  Milí přátele, ze srdce Vám přejí požehnaný velikonoční čas. Pokoj v duši a radost s přírody. Pro věříci, taký radost, že hrob je prázdný. Grobnica ostala pusta, Raduj se!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=TGMhhz8459w

 • visitor77
  visitor77, 26.2.19 20:29:01  
   

  p. František:
  ...nemožno celý život stráviť obviňovaním Cirkvi. Komu prislúcha žaloba? Koho Biblia nazýva veľkým žalobníkom? Diabla!

  Ľudia, ktorí celý život len žalujú, sú diablovými priateľmi, bratrancami, príbuznými - nemôžem povedať deťmii, pretože tie diabol nemá. To nie je dobré, pretože nedostatky je síce dobré ohlásiť a napraviť, avšak za neustálej lásky k Cirkvi. Bez nej patríme satanovi...
  https://www.katolickenoviny.sk/spravodajstvo/category/zahranicne/article/kritika-cirkvi-bez-lasky-je-diablovo-dielo.xhtml

 • visitor77
  visitor77, 25.1.19 18:52:05  
   

  Dnes Cirkev slávi Obrácení sv. Pavla
  conversio Paulus, Apostolus

  Obrácení apoštola Pavla při setkání s Kristem na cestě do Damašku bylo nejrychlejším a nejvýznamnějším v dějinách. Chtěl sloužit Bohu tak, jak k tomu byl vychován, ke skutečné službě se však musel obrátit a to se stalo, když se Krista zeptal: "...Co mám dělat, Pane?"(Sk 22,10) O jeho obrácení se dočteme v Bibli na více místech NZ (Sk 9,1-22; 22,3-16; 1kor 15,9-10; Gal 1,11-24; 1 Tim1,12-16)...
  http://catholica.cz/

  • nikdoinic
   nikdoinic, 30.6.19 15:53:51  
    

   Mně se taky zjevilo náhle Slunce, světlo z nebe, někdo odlomil mi z něho a dal pojíst se slovy: Na najez se moji lásky, od té doby jsem četla Bibli.

 • visitor77
  visitor77, 13.1.19 14:30:13  
   

  Papež: Modlitba vítězí nad osamoceností a beznadějí
  .........
  ...Modlitba vždycky proměňuje realitu, vždycky. Nezměníme-li věci kolem sebe, změníme se alespoň my, změní se naše srdce. Ježíš přislíbil dar Ducha svatého každému muži a každé ženě, kteří se modlí.
  Můžeme si být jisti, že Bůh odpoví. Jedinou nejistotu působí čas, ale nepochybujme, že Bůh odpoví. Nanejvýš budeme muset vydržet celý život, ale On odpoví. Slíbil nám to: On není jako otec, který dá hada místo ryby. Není nic jistějšího: touha po štěstí, kterou všichni nosíme v srdci, se jednoho dne splní. Ježíš říká: »Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat?« (Lk 18,7). Ano, zjedná spravedlnost, vyslyší nás. Jaký to jen bude den slávy a vzkříšení! Modlitba je už od nynějška vítězstvím nad osamocením a beznadějí.

  Modleme se. Modlitba mění realitu, nezapomínejme na to. Buď změní věci nebo naše srdce, ale vždycky mění. Modlitba je už od nynějška vítězstvím nad osamocením a beznadějí. Je viděním každého fragmentu stvoření, hemžícího se v neúprosnosti dějin, jejichž smysl někdy nechápeme"...
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28799

  • nikdoinic
   nikdoinic, 30.6.19 15:55:31  
    

   Matouš 6
   5 "A když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že už mají svou odplatu.
   6 Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně.
   7 Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
   8 Nebuďte jim tedy podobní, protože váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.

 • visitor77
  visitor77, 7.1.19 17:54:20  
   

  Arcibiskup Ladaria: "Ne" ke kněžskému svěcení žen je definitivní
  Vatikán. Prefekt Kongregace pro nauku víry, arcibiskup Ladaria, zveřejnil v dnešním vydání deníku Osservatore Romano text, ve kterém potvrzuje nezměněný postoj katolické církve k otázce kněžského svěcení žen. „Církev vždy vnímala závaznost Pánova rozhodnutí, které vylučuje, aby služebné kněžství bylo platně uděleno ženám,“ píše arcibiskup Ladaria.

  Svěcení mužů je součástí pokladu víry...
  ...
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27747

  • nikdoinic
   nikdoinic, 27.6.19 08:47:51  
    

   Ale i tak obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena:
   Genesis 1
   26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
   27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

   Panování muže nad ženou nastalo i je až po vyhnání z ráje: Genesis 3/16

   Ale ve království bude to zase vše nějako jinak, tam bude asi že spravedlnost, první budou poslední a poslední první, tak nějako:
   Lukáš 13
   29 A přijdou od východu i od západu a od severu i od jihu a budou stolovat v Božím království.
   30 A hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední."

 • visitor77
  visitor77, 6.1.19 15:10:02  
   

  Dnes v Cirkvi slávime sviatok Troch kráľov/Zjavenie Pána
  ...klanění mágů, či mudrců z Východu, které vedla hvězda přes Jeruzalém do Betléma. V Jeruzalémě ztratili spolehlivé vedení hvězdy, proto se ptali na novorozeného krále židovského. Dozvěděli se pouze o proroctví, že z Betléma vyjde vládce, který bude panovat izraelskému lidu. V králi Herodovi zpráva vyvolala velmi zlé úmysly. A mudrci za městem opět uviděli hvězdu, která se pohybovala před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo Dítě, kterému přišli vzdát hold. Když spatřili Dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu pak dostali pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země. - To nám vypráví evangelium dnešní slavnosti. Jeho zvěst předchází proroctví Izaiáše: "Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu." (Iz 60,6)
  - pravoslávna Cirkev (nie však všetky pravoslávne cirkvi) na základe juliánskeho kalendára (posuv 13 dní) dnes slávi Vianoce/Narodenie Pána...
  http://catholica.cz/ (link platí len dnes)

 • visitor77
  visitor77, 1.1.19 14:22:52  
   

  dnes (1. januára) R(KC) (a 22 východných cirkví s ňou zjednotených vo viere) slávi Pannu Máriu ako "Bohorodičku", čím už samotný názov hovorí, že Panna Mária je matkou božskej osoby Ježiša Krista - Slova, ktoré je Boh (Jn 1, 1), a to Slovo-Boh sa stalo telom a prebývalo medzi nami (Jn 1, 14),
  - všeobecný cirkevný koncil v Efeze (431) takto vyhlásil Pannu Máriu ako matku Boha, čím poprel Nestoriov (carihradský patriarcha) blud, ktorý označil Pannu Máriu len za Kristorodičku (Christ-tokos), t.j., že je len matkou Krista človeka....
  - tým Efezský koncil priznal Panne Márii nesmiernu dôstojnosť, pretože jej, ako jedinej, priznal vznešené božie materstvo - že je matkou druhej božskej osoby, Ježiša Krista, Božieho Syna, Boha z Boha...

  • nikdoinic
   nikdoinic, 23.6.19 20:18:43  
    

   Pán Ježíš Kristus o "matce" rozhodl takto:
   Matouš 12
   44 Tehdy řekne: 'Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' A když přijde, nalezne ho prázdný, vymetený a ozdobený.
   45 Potom jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř a bydlí tam a poslední věci toho člověka jsou horší než první. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením."
   46 A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit.
   47 Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."
   48 On však tomu, kdo mu to řekl, odpověděl: "Kdo je má matka? A kdo jsou moji bratři?"
   49 Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, toto je má matka a moji bratři.
   50 Kdokoli totiž koná vůli mého nebeského Otce, ten je můj bratr a sestra a matka."

  • nikdoinic
   nikdoinic, 23.6.19 20:29:15  
    

   Lukáš 8
   18 Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo má, totiž bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že má."
   19 Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat.
   20 Oznámili mu tedy: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět."
   21 On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je."

 • visitor77
  visitor77, 20.12.18 15:59:34  
   

  První krok k blahořečení G. K. Chestertona
  Northampton.
  První krok směrem k beatifikaci anglického spisovatele Gilberta Keitha Chestertona (1874–1936) byla učiněn. Northamptonský diecézní biskup Peter John Haworth Doyle jmenoval kněze, který je pověřen zjištěním možností otevření procesu beatifikace. Zprávu oznámil 1. srpna prezident Americké Chestertonovy společnosti Dale Ahlquist na zahájení jejího každoročního zasedání. Jak dále Ahlquist oznámil, jedním z motivů tohoto rozhodnutí, které biskup Doyle učinil, bylo zjištění, že kardinál Bergoglio se ještě jako buenos-aireský arcibiskup příznivě vyslovoval ohledně otevření této kauzy. Současný papež je také doposud členem Argentinské Chestertonovy společnosti.

  Připomeňme, že Gilbert Keith Chesterton byl anglickým myslitelem, spisovatelem a novinářem. Svým dílem formoval postoje mnoha křesťanů moderní doby. Původně byl anglikánského vyznání, ale postupně se přibližoval katolické církvi, do které přestoupil v roce 1922. Většina jeho významných děl byla přeložena také do češtiny.
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=18692
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=19739

 • visitor77
  visitor77, 8.12.18 17:52:45  
   

  Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu
  Maria Virgo, Conceptio lmmaculata
  8. prosince, slavnost
  Neposkvrněné početí Panny Marie (lat. Immaculata conceptio) je křesťanské učení o početí Marie, budoucí matky Ježíše Krista, jejími rodiči, Annou a Jáchymem, bez poskvrnění dědičným prvotním hříchem. Římskokatolická církev uznává a oslavuje (8. prosince) Neposkvrněné početí od středověku.
  "Jsem Neposkvrněné početí." - Tak se představila Matka Boží Bernardettě v Lurdech čtyři roky poté, co Pius IX. r. 1854 vyhlásil jako dogma, že Panna Maria byla počatá bez poskvrny dědičného hříchu.
  S tímto katolickým dogmatem nesouhlasily odloučené církve. Zde však evangelista Lukáš oslovuje Pannu Marii "MILOSTIPLNÁ" - jak by mohla být plná milostí, kdyby měla v sobě stín dědičné viny, který do této chvíle bránil člověku k plnému spojení s Bohem? Proto je již v andělových slovech skrytá pravda, vyhlášená Piem IX...
  Pozn.: Nepoškvrnené početí Panny Marie je tak biblicky potvrdené, v ČEP (rozhodujúcu úlohu pri jeho preklade hral prof. Jan Heller z Českobratrské církve evangelické) je nesprávne preložené "milostí zahrnuta", kdežto Vulgata a Jeruzalémská Bible Lk 1, 26 prekladajú "milostiplná", čo je správne...

  • visitor77
   visitor77, 8.12.18 18:30:54  
    

   e to nesmierne dôležité pre kresťanskú vieru - len ako milostiplná (tak, ako ju nazval anjel) mohla byť bezhriešna...
   - je ňou vyjadrená česť a sláva Panny Márie, ako bezhriešnej (bez dedičného i osobného hriechu) Matky Boha Ježiša Krista (Bohorodička), a skrze túto dogmu veríme, že Panna ostala Pannou pred- i po pôrode svojho Syna, a že Mária nezomrela, ale usnula, a v tomto stave bola (ako bezhriešna) s telom i dušou vzatá do neba (čo je tiež katolícka dogma: Panna Mária Nenebovzatá), a je našou nebeskou Matkou, ku ktorej sa modlíme prímluvnými modlitbami, - je v nebi našou Prímluvnicou, Orodovnicou, a predkladá naše modlitby svojmu Synovi...Cirkev učí: skrze Máriu ku Kristovi...preto tá veľká úcta (hyperdulia) Panny Márie v katolíckych cirkvách zjednotených s RKC...tam, kde nie je Panna Mária v úcte, tam sú tieto cirkvi "mŕtve"...

   • visitor77
    visitor77, 8.12.18 18:32:08  
     

    tú výsadu "milostiplná" získala z osobitnej milosti Boha (bez jej osobných zásluh) - z plnosti Božej milosti - preto, rovnako, ako každý človek, i Panna Mária potrebuje (hoci je bezhriešna) Spasiteľa Ježiša Krista - to je aj odpoveď pre tých, ktorí tvrdia, že keby bola bez hriechu, nepotrebovala by Spasiteľa...

    • DalkoT23
     DalkoT23, 10.12.18 17:13:18  
      

     "milostiplná" jej prisudila církev - Len preto,aby bola v niečom "zaujímavá" :8:

     • visitor77
      visitor77, 11.12.18 10:42:26  
       

      naopak, je to v Písme/evanjeliu, prisúdil jej to Boh:
      Lk 1, 28
      28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ (ČEP) - protestantský preklad,
      28Vešel a řekl jí: "Raduj se, milostiplná; Pán je s tebou (Jeruzálemská Bible)"
      28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ (Vulgata/Hieronym)...

   • nikdoinic
    nikdoinic, 23.6.19 20:16:07  
     

    Ježíšova ne:
    Marek 3
    28 "Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se rouhali.
    29 Ale kdokoli by se rouhal proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno na věky, ale propadl věčnému odsouzení."
    30 Říkali totiž o něm: "Má nečistého ducha."
    31 Tehdy přišli jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají.
    32 A kolem něj seděl zástup lidí. Řekli mu: "Podívej se, tvá matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."
    33 On jim však odpověděl: "Kdo je má matka a moji bratři?"
    34 Rozhlédl se po těch, kdo seděli okolo něj, a řekl: "Pohleďte, to je má matka a moji bratři.
    35 Kdokoli totiž koná Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka."

  • nikdoinic
   nikdoinic, 30.6.19 16:09:32  
    

   Což nic nedokazuje.