Boží zjevení

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
visitor77 (2017-10-08 01:41:56)Khorosh (2017-10-05 23:23:01)radkojaga (2017-09-28 08:08:24)a.l.tereza (2017-09-22 19:07:12)eremir (2017-09-22 14:10:08)ElenaJakub (2017-09-04 11:44:00)strejczbrna (2017-08-25 15:34:55)ferdinand11111111 (2017-03-31 15:48:15)slavidan (2017-01-11 11:23:58)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:21)beranek (2016-01-03 16:53:10)AYA12 (2015-07-04 09:59:50)tarnes (2014-04-25 23:42:34)Selendra (2014-01-11 13:21:29)
Boží zjevení
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 4 561 | Členů: 14
Správci: Khorosh (hlavní), visitor77

Bůh se ve své dobrotě a moudrosti rozhodl zjevit sebe samého a oznámit tajemství své vůle, že lidé prostřednictvím Krista, svého Syna, vtěleného Slova, mají v Duchu Svatém přístup k Otci a stávají se účastnými božské přirozenosti: "KDYŽ NÁM DAL POZNAT TAJEMSTVÍ SVÉHO ZÁMĚRU, SVÉHO MILOSTIVÉHO ROZHODNUTÍ, JÍMŽ SI PŘEDSEVZAL, ŽE PODLE SVÉHO PLÁNU, AŽ SE NAPLNÍ ČAS, PŘIVEDE VŠECHNO NA NEBI I NA ZEMI K JEDNOTĚ V KRISTU" (Ef 1, 9, 10),..."a co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují" (1 Kor 2, 9).
Debatujeme tu o "Božom zjavení" - viere, jej rozumovom zdôvodnení, osobnej skúsenosti s vierou; o nádeji; o veľkých božích skutkoch lásky k človeku, láske a obeti Kristovej; o spáse skrze Krista a Cirkev, o Božích požiadavkách pre spásu, ako aj o odpovedi človeka na Božie pozvanie a lásku, a pod. Bude vítaný každý postreh a názor v kontexte tejto témy.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • visitor77
  visitor77, 14.6.17 17:08:54  
   

  TROJIČNÁ VIERA V BOHA
  "Boh je láska", lebo slovo/pojem láska (vo vzťahu k Bohu) obsahuje všetko vo všetkom/vše ve všem, charakterizuje v plnosti niekoho, kto je Absolútny (Boh-láska sa nedá ničím doplniť, ani mu ubrať) - nič viac, nič menej neexistuje ako Boh=láska...
  pozn.: z Písma vieme, že "Boh je láska" platí pre každú z božských osôb osobitne (i pre Otca, i pra Syna, i pre Ducha Svätého), a pochopiteľne tak platí aj pre jednotu Boha (jedného Boha) v troch božských osobách...tak to poznáme z Písma, tak to formuloval na Koncile v Nicei (325) aj mladý diakon Atanáz (jeho formulácia bola účastníkmi snemu s obrovským nadšením a jednohlasne prijatá, čo biskupi snemu vyjadrili nadšeným zvolaním: "Duch Svätý prehovoril, amen!"), od ktorého sa traduje aj Athanázovo vyznanie viery v Boha v jednote Najsvätejšej Trojice, taká je viera našich otcov, kresťanských kráľov a kráľovien, celej histórie a tradície, taká viera ľudu, taká taká (a nie iná) je viera Cirkvi...

 • visitor77
  visitor77, 14.6.17 11:29:50  
   

  Princíp "SOLA SCIPTURA"

  - je bazírovanie výlučne na texte Písma (naviac prísne selektovaného verša/veršov s vlastným výkladom, ktorý sa "hodí" na danú situáciu), a z tejto pozície robenie záverov (vlastným výkladom), resp. "dokazovanie" pravdivosti Božieho slova - je to naprosto neprijateľný princíp, ktorý je veľmi nebezpečný pre uzatváranie záverov pri vysvetľovaní slova Písma, pri vysvetľovaní i biblických proroctiev, javov a iných biblických skutočností. Tento princíp je v kresťanstve všeobecne zavrhnutý, zákonite vedie k sektárstvu, štiepeniu cirkvi, aj je obľúbený u siekt.
  KONTEXT PÍSMA: pre výklad a vysvetľovanie biblických udalostí/reálií sa (z)uvažuje, zrovnáva a vyhodnocuje celé Písmo (celé Božie zjavenie SZ i NZ) v kontexte, kde rozhodujúcu úlohu tu má biblická hermeneutika (vedecké zdôvodnenie teoretických pravidiel pre biblickú exegézu). Biblická hermeneutika zahrňuje aj celú tradícia kresťanstva, včetne tradície vzniku Písma, vzniku, potvrdenia a etablovania vierouky (cirkevné koncily: doteraz 21 eku- a postekumenických koncilov), ako aj tradíciu žitia a praktizovania vierouky (prijatej na konciloch Cirkvi) vo viere pre vzdanie cti, chvály a slávy Bohu pospolitým kresťanským ľudom v celých jeho 2000 ročných kresťanských dejinách...
  Len takto - skrze Písmo a tradíciu sa dá priblížiť a dôjsť k biblickej pravde...

 • visitor77
  visitor77, 13.6.17 12:14:15  
   

  Ako vysvetľuje pospolitému ľudu sv. Patrick (5 st.), evanjelizátor Veľkej Británie a Írska, tajomstvo sv. Trojice (a všetci to pochopili):

  robí to v prirovnaní sv. Trojice - Otca, Syna, i Ducha Svätého s trojlístkom ďateliny/jetelu?: - sú tri lísky v jednom liste, ale každý z nich je iný, jedinečný, neprotirečí si - ale tvoria jeden list v ktorom spolupôsobia, žijú spolu, sú spolu vyživované - sú teda v jednom/jednote na vytváraní jedného listu týmto trojlístkom...

 • visitor77
  visitor77, 13.6.17 11:58:40  
   

  NÁZOR: JEHO PRAVDIVOSŤ, NEPRAVDIVOSŤ, KRITÉRIÁ PRAVDIVOSTI A TOLERANCIE

  sú mnohé názory: pravdivé, nepravdivé, polopravdivé, trocha pravdivé, tolerovateľné, netolerovateľné, a pod. Len v skutočnej informovanosti (zo serióznych a všeobecne prijateľných zdrojov), viere a v moci Ducha Svätého (ktorý nás učí aj rozlišovať veci a javy) sa dá rozlíšiť "kvalitu" názoru - nepravdivé názory sú neprijateľné a netolerovateľné, lebo sú fundamentom všetkého zla a ľudského utrpenia...najväčší problém robia polopravdivé názory, kde je rafinovane zmiešaná pravda s nepravdou, a to je často horšie ako nepravdivý názor, lebo ten je často rozlíšiteľný, polopravda však mätie rozum, človek nevie, čo je pravda/nepravda, a to využívajú strojcovia demagógie, trolovia, provokatéri, grupujúci sa hlavne z nepriateľov viery a Cirkvi...

  Platí: ak chceš totálne vytočiť, zmiasť, znechutiť, a až zničiť svojho oponenta, naservítuj mu směsku rafinovane zmiešanej pravdy s nepravdou..

 • visitor77
  visitor77, 1.6.17 10:48:59  
   

  vy jste si zvykli brát z bible jen to, co se vám hodí a rozpory ignorovat, ale to nejde, buď je pro vás závazná celá nebo nic z ní.
  V:
  tu treba rozlišovať, či ide o SZ alebo NZ: pre kresťana platí NZ, ale nie NIEKTORÉ prikázania SZ, o ktorých sa ap. Pavel vyjadril, že je to už pre tých, ktorí prijali Krista "staré, čo pominulo, a nastalo nové"...zo SZ pre kresťana platí z Mojžišovho Zákona de facto Desatoro, a prikázanie lásky k Bohu a blížnemu - ostatné nás (kresťanov) nezaväzuje (berieme to samozrejme ako Božiu pravdu), pretože ide/išlo o Božie prikázania, ktoré platili pre Židov pri ich výchove v dejinách Izraela pre príchod Mesiáša (my vieme, že to bol Kristus)...

 • visitor77
  visitor77, 31.5.17 19:39:07  
   

  BOŽIE ZJAVENIE (ako ho chápať):

  Pravda o Bohu je nám daná v Božom Zjavení, ako ho poznáme z Biblie, a súčasne z posvätnej Tradície, ktorá v dejinách Cirkvi (veriaceho ľudu) znamená:
  1. PRIJÍMANIE BIBLICKEJ VIEROUKY A MRAVOUKY (ekumenické a postekumenické cirkevné koncily, pápežské encykliky, dekréty, exhortácie, a pod.)
  2. PRIJÍMANIE A ETABLOVANIE NÁVYKOV A ZVYKOVOSTI V PREJAVOCH A PRAKTIZOVANÍ VIERY veriaceho ľudu v celých kresťanských dejinách

  Je evidentné, že BIBLIA SAMA O SEBE NEMÔŽE VYJADRIŤ A POKRYŤ PLNOSŤ BOŽIEHO ZJAVENIA v celých kresťanských dejinách. Je to len okolo 1000 strán človekom napísaného textu z moci a inšpirácie Ducha Svätého, avšak náplň a vyjadrenie dejín v Tradícii sú omnoho bohatšie, a nie sú v Biblii zapísané.

  POSVÄTNÁ TRADÍCIA VIERY NIJAKO NEODPORUJE BOŽIEMU ZJAVENIU, naopak vyjadruje všetko, čo je dobré pre oslavu Boha zjaveného v Kristovi: - oslava jeho stvorenia, vzdávanie chvály a vďaky za stvorenie, vzdávanie mu cti a slávy, a rovnako vyjadruje aj prosby o jeho neustálu pomoc skrze Krista na našej ceste spásy.

  V POSVäTNEJ TRADÍCII VERIACEHO ĽUDU CELÝCH DEJÍN JE TEDA VYJADRENÁ POZITÍVNA INTERAKCIA A KOMUNIKÁCIA BOHA A ČLOVEKA, potrebná pre našu spásu. Táto pozitívna interakcia Boha s človekom je v Duchu Svätom – teda v tom, že Duch Svätý nám v dejinách viery pripomína a schvaľuje všetko, čo je pre nás dobré, a eliminuje z dejín, čo je zlé, - všetko, čo nie je v súlade s vôľou Boha zjaveného v jednote Otca, Syna i Ducha Svätého.

 • visitor77
  visitor77, 29.5.17 15:06:44  
   

  ČO ROBIL JEŽIŠ PO SVOJOM ZMRTVÝCHVSTANÍ?
  po zmřtvýchvstaní Ježiš pokračoval 40 dní vo svojej misii/vyučovaní apoštolov a ľud, potvrdzoval svoje zmrtvýchvstanie aj v tele (Tomáš: "Pán môj a Boh môj!, - vlož svoje prsty do mojich rán..."), dokazoval, že podobne ako on aj my vstaneme zmrtvých, (do)vysvetľoval veci Božieho zjavenia, o ktorých nehohovoril, alebo len naznačoval za svojho života, hovoril v podstate o Božom kráľovstve (v podobenstvách alebo priamo), robil zázraky, aby všetci uverili, že je Boží Syn, Boh z Boha, pravý Boh, jediný Spasiteľ sveta celých dejín - hovoril o spáse, o podmienkach spásy...

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 29.5.17 16:17:20  
    

   Amen.

   A co po svém zmrtvýchvstání dělal Buddha?

   • visitor77
    visitor77, 29.5.17 16:22:25  
     

    to je doména Boha (aj pohana môže spasiť, a vie prečo)...

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 29.5.17 17:11:26  
      

     řekla bych že Buddha po svém zmrtvýchvstání dělal totéž co Ježíš, učil lidi, vysvětloval jim, předával Pravdu o cestě člověka k Bohu, o tom jak k němu dojít...a pod.

     • visitor77
      visitor77, 29.5.17 17:28:55  
       

      v tomto sa nezhodneme...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 29.5.17 18:31:38  
        

       to nemusíme, neshoda není v rámci diskuze nic špatného...

       Je pravda, že si Ježíš Kristus předpřipravil jinou cestu ke svému Otci v Buddhovi, aby ke spasení a vzkříšení došli i ti kteří umějí správně používat rozum?

     • radkojaga
      radkojaga, 29.5.17 18:32:09  
       

      a kdo Buddhu vzkřísil k životu? Syn byl vzkříšen Otcem (jelikož jedné podstaty), kdo vzkřísil Buddhu?

      • visitor77
       visitor77, 29.5.17 22:52:45  
        

       tak! - Budha bol len obyčaný človek, žiadny Boh, žiadne božstvo, - ale pohan, na ktorého sa vzťahuje spása, ako na pohana (pohania budú súdení nie z viery, ale podľa mravnosti skutkov)...

       • radkojaga
        radkojaga, 30.5.17 06:59:48  
         

        Tady se neshodneme...i když existuje pěkný koan "odklepávání popela na Buddhu". Prostě je to jiná cesta. Jako křesťanka bych nikdy nemohla mluvit o Buddhovi opovržlivě jako o pohanovi. Pro buddhisty stojí na úrovni našeho Krista.

        • visitor77
         visitor77, 30.5.17 09:32:46  
          

         radka, budhizmus je pohanské náboženstvo - možno "pohan" znie ako pejoratívum, ale nie je to vždy tak. Aj v pohanských náboženstvách (a vôbec v pohanstve) je mnoho dobrého, aj pohanom Boh vštepil dobro, i lásku k človeku, aj tie "rôzne špecifické cesty" pre jeho poznanie, i keď je to "iné" poznanie nejakého "transcendentného" Boha (budhizmus je de facto filozofia, nepozná Boha v zmysle žido-kresťanstva)...

         • visitor77
          visitor77, 30.5.17 09:37:57  
           

          add: a ľudský zakladateľ nejakého náboženstva (je to vždy nejaká filozofila alebo kompilát nejakých náboženstiev/filozofií so zmesou kultúrnych tradícií určitého národa/spriaznených národov jednej alebo podobnej kultúry/kultúr) nikdy nemôže predstaviť skutočného Boha, akého poznáme z Písma (a Budha bol človek)...

         • radkojaga
          radkojaga, 30.5.17 11:00:25  
           

          jsou historicky a tradičně jinde, jejich rodiče byli buddhisté a prarodiče etc a to ještě z různých tradičních škol. Tedy oni mají svoje tradice a my svoje. přesto se dokážeme (pokud chceme) v pokoji a míru domluvit a nemluvíme jeden o druhém opovržlivě.

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 30.5.17 15:52:45  
           

          :15: Visitore, člověk byl i Ježíš Kristus.

         • visitor77
          visitor77, 30.5.17 16:37:02  
           

          Ježiš Kristus je Boh i človek v jednej osobe, v RKC tomu teologicky hovoríme Bohočlovek; v ľudskej prirodzenosti bol len 2,5 roka, a len preto, že sa ponížil pred Otcom i človekom, aby mohol vykonať svoju obetu za naše hriechy...takže, ak sa povie A, má sa povedať aj B...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 31.5.17 17:08:50  
        

       Nikdo jiný než Bůh Otec vzkřísit nemůže.

      • visitor77
       visitor77, 31.5.17 18:26:54  
        

       Budha nebol doteraz vzkriesený...

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 31.5.17 20:09:22  
         

        To že se nikomu neukázal v těle není až tak nemožné, Buddha pomyslné tělo odložil, přesto v něm vyučoval dál.

        • visitor77
         visitor77, 31.5.17 21:50:15  
          

         v poslednom čase píšete dosť nezmysly, odmietam v tejto veci debatovať...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 1.6.17 18:10:01  
           

          nemusíte debatovat, nikdo vás k tomu nenutí, já když nechci tak také nereaguji...

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 1.6.17 18:08:09  
         

        ..vycházíte z toho že se Buddha nikomu neukázal v těle novém a oslaveném tak jak je tomu u Ježíše? potom to že nepřišel v těle není až tak nemožné..., to že v novém a oslaveném těle přišel je možné až ve chvíli když vycházíte z toho že v novém a oslaveném těle - potvrdzoval svoje zmrtvýchvstanie aj v tele - ještě za svého života vyučoval...

   • visitor77
    visitor77, 30.5.17 16:38:16  
     

    Budha nevstal zmŕtvych, ak ano, odkud tento nezmysel máte!?

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 30.5.17 17:22:43  
      

     Nevstal? A jak to, že dodnes Buddha vede zástupy ke spáse a vzkříšení a do života věčného s Otcem na nebesích?

     • visitor77
      visitor77, 30.5.17 17:34:14  
       

      ? neviem, o čom hovoríte:-)

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 30.5.17 22:37:15  
        

       o učení, které nemohl přinést nikdo jiný než ten který vystoupil k Otci na nebesa...

       • visitor77
        visitor77, 31.5.17 21:51:01  
         

        vy ste budhistka?

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 1.6.17 18:12:59  
          

         :2: a víte že mám dobrý vztah k jakémukoli učení či náboženství které vede člověka ke vzkříšení - spáse a životu věčném v Bohu a v Božím království?

     • radkojaga
      radkojaga, 30.5.17 17:35:09  
       

      :7: :7: o tom nic nevím. Znám jen 4 ušlechtilé pravdy a diamantovou sútru. A ta říká něco jiného. MLuví o prázdnotě všech jevů a nic o vzkříšení.

      • visitor77
       visitor77, 30.5.17 17:38:22  
        

       tak neviem, prečo píšete to, čo píšete - když o tom nevíte:-)

       • radkojaga
        radkojaga, 30.5.17 18:00:05  
         

        Píšu že nevím nic o vzkříšení...to je něco jiného než "nic o tom neviem", taky jsem o vzkříšení Buddhy nepsala. Mám respekt k tradicím jiných národů.

        • visitor77
         visitor77, 30.5.17 19:10:56  
          

         pardon, bola to reakcia na terezu vyššie...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 30.5.17 21:56:49  
        

       Buddha učil že forma je prázdnota a prázdnota že je forma...,
       "forma je prázdnota" ve smyslu věcí pomíjivých, kde forma, to hmotné, podléhá zkáze, to hmotné pomine, v tomto smyslu to hmotné jakožto forma je i prázdné, nic z toho hmotného nepřetrvá, nic z toho hmotného člověka na stálo nenasytí ani nenaplní..., i Ježíš svým učedníkům sděloval, že forma je prázdnota, že na tom hmotném, pomíjivém, lpět nemáme...
       Matouš 6,19 - 21
       Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
       Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
       Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

       "prázdnota je forma" ve smyslu věcí neuchopitelných a přes to zjevných, kde prázdnota nemá tvar a ze své podstaty je nepopsatelná a přesto pro nás jistou - jakožto toho co nic nečiní, neubližuje, nic nevyvolává, nic nemění, prostě nic nedělá, formu má..., dalo by se říci, že prázdnota v jistém smyslu nese tytéž atributy co Duch či láska, i Duch a láska jsou ze své podstaty nepopsatelné, neuchopitelné, nepomíjivé a nemají žádný tvar, přesto pro nás Duch a láska jistou - jakožto Bůh - formu má.

       • radkojaga
        radkojaga, 30.5.17 22:07:34  
         

        v tomto nejsme rozporu, řeč byla o vzkříšení Ježíše Krista. A jeho přijetí za Spasitele.

       • visitor77
        visitor77, 31.5.17 22:18:53  
         

        tereza, tieto budhistické filozické pohanské bludy tu nedávajte, iritujú ma, nie je tu na to miesto, nájdite si iné fórum...písať o Duchu Svätom, že "prázdnota v jistém smyslu nese tytéž atributy co Duch či láska" je popletenie zmyslov, nechcem to tu!...toto DF má svoju tému (Božie zjavenie v SZ a NZ), tak to, prosím, rešpektujte...tu debatujeme z pozície žido-kresťanskej viery (Božieho zjavenia), nie o filozofii pohanského budhizmu...

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 1.6.17 18:32:47  
          

         tady u nás má člověk na výběr z které pozice debatuje a nejlépe pokud debatuje z pozice člověka jako takového k Bohu..., to jestli z pozice křesťana, buddhisty, hinduisty, muslima, žida, mystika, jogína, advaitisty, indiána a pod. když v tom svém rozumí není až tak podstatné..., Duch dává tomu svému rozumět v každém jazyce...

 • visitor77
  visitor77, 29.5.17 14:50:33  
   

  ZMŔTVYCHVSTANIE KRISTA:
  - zmrtvýchvstanie Krista je najväčšia udalosť našich dejín, žiadna iná ju nepresahuje, je to aj najslávnejší deň dejín Cirkvi
  - je to rozhodujúca udalosť pre našu kresťanskú vieru,
  - bez zmrtvýchvstnia Krista, ako píše ap. Pavel, by "márna bola naša viera", a nemali by sme odpustené hriechy,
  - Ježiš svojím zmrtvýchvstaním potvrdil, že telesná smrť nie je definitívny koniec ľudského života, nie je to jeho zničenie, ale sme Bohom stvorení a zmrtvýchvstaním povolaní povolaní do Božieho kráľovstva pre večný život v spoločenstve Boha, Krista, svätých anjelov a všetkých svätých/spasených...

  • visitor77
   visitor77, 29.5.17 14:56:58  
    

   pokrač.:
   - svojím zmrtvýchvstaním Ježiš dokázal, že vstal z mrtvých v TELE, a povedal, že ako on, aj my podobne vstaneme,
   - vzkriesený človek nebude duch, ale bude to živý človek s "duchovným" telom, a takto bude existovať v Božom kráľovstve, bude mať večný život,
   - toto platí len pre tých, ktorí úprimne uverili v Krista, konali skutky lásky a milosrdenstva,
   - s VEDOME neveriacimi, ktorí zatvrdlivo odmietli Krista, to bude inak - aj oni vstanú z mrtvých, ale "neoblečú" si nové telá, budú vzkriesení v starom tele a Kristom zavrhnutí do zatratenia,

   ap. Pavel píše: zmrtvýchvstanie Krista je na odpustenie hriechov, - ak by teda Ježiš nevstal z mŕtvych, nemali by sme odpustené hriechy, a preto by bola naša viera márna, a neboli by sme spasení - tu vidíme, prečo je zmrtvýchvstanie Krista (a viera v zmrtvýchvstalého) najväčšia udalosť dejín, a čo znamená pre našu spásu...

 • visitor77
  visitor77, 23.5.17 22:37:47  
   

  KRESŤANSKÁ NÁUKA O MILOSTI

  kresťanská náuka o milosti (lat. gratia) nám hovorí,
  stručne: ide o:
  1) gratia gratis data - milosť, ktorá znamená to, čo je dané človeku Bohom bez zásluhy pre určitú činnosť človeka - tu ide o Božie charizmata,

  2) gratia gratum faciens - to, čo je (činí) milým pre Boha - rozdeľuje sa:
  2a) aktuálna milosť je okamžité nadprirozené Božie pôsobenie na dušu člověka,
  2b) habituálna milosť je trvalý stav duše;
  Pre spásu človeka je potrebné, aby človek bol v okamihu smrti v stavu habituální milosti, t.j. v stave nadprirodzeného priateľstva s Bohom skrze vieru nádej a lásku...
  Plná habituálnej milosti (gratia plena - milosti plná) bola jedine Panna Mária..."Ave Maria, gratia plena" - tak ju pozdravil anjel a oznámil jej, že sa stane matkou Spasiteľa...

  takže "milsot ako "nezaslúžená láskavosť" je hrubé prekrútenie Písma...nezalúženou láskavosťou je napr. neplácnutie dieťaťa na zadok, ak urobilo niečo zlé, a to predsa nemá nič spoločné s Božou milosťou, ako je vysvetlené.

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 24.5.17 18:06:47  
    

   Milost je nezasloužený dar, nelze jí tedy dosáhnout žádnými skutky, jak by však kdo k milosti přišel bez skutků lásky?

   • radkojaga
    radkojaga, 24.5.17 21:18:37  
     

    no nějak...najednou ta Milost je. Tedy rozsvítí se mu v hlavě i srdci. Myslím že skutky lásky jsou teprve plodem Milosti.

    • 31.1.Marika
     31.1.Marika, 22.9.17 14:06:24  
      

     Tak tady zase nesouhlasim ja, skutky lasky nekonaji jen ktestane.

 • visitor77
  visitor77, 13.5.17 11:57:53  
   

  pápež František vo Fatime - 100-é výročie fatimských zjavení Panny Márie (ČT2, STV1, Lux),
  začína kázeň/homília (v portugalštine) p. Františka

  Trom deťom – 10-ročnej Lucii, 9-ročnému Františkovi a 7-ročnej Hyacinte – sa v roku 1917 šesťkrát, pravidelne raz za mesiac, počnúc od 13. mája a končiac 13. októbra, zjavovala Panna Mária a odvzdala svetu posolstvá...
  Potvrdenie pravosti Máriiných zjavení zázračným "tancom slnka" bolo vo všeobecnosti nevyvrátiteľné; videli ho desaťtisíce ľudí. Pozorovaná rotácia slnka sa nedala uspokojivo vedecky vysvetliť...

 • visitor77
  visitor77, 6.5.17 13:30:13  
   

  "Dôvody", prečo dnes mnohí sú proti cirkvi a odmietajú spoločenstvo v cirkvi:

  Príčiny vidím vo viacerých "dôvodoch": zaujatosti k "hriešnej minulosti" RKC (nehodní pápeži, križiacke války, inkvizícia, a i.); rovnako odmietanie cirkvi vidím aj v tom, že "veriť" v Krista bez cirkvi je dosť pohodlné, keďže človek odmieta pokánie pred cirkvou. Pokánie pred cirkvou je v RKC spoveď u kňaza, a následné prijímanie sviatostí, čo vyžaduje dosť "tvrdú" duchovnú i telesnú disciplínu.
  Človek, ktorý si hovorí "kresťan", ale odmieta cirkev, často tvrdí, že viera je len jeho osobná vec - teda tvrdí, že pre vieru stačí interakcia "Kristus a/vs já", - tvrdí, že Ježiš ma chápe takého, aký som, a tak nechce a odmieta zodpovednosť za hriechy pred cirkvou - často je to aj z príčiny nejakého osobného alebo spoločenského hriechu, ktorý nechce a odmieta zjaviť pred cirkvou (t.j. robiť pokánie pred cirkvou) - keďže je známe, že mnohí (i tzv. kresťania) žijú vo všelijakých "manželských" zväzkoch, v smilstve, cudzoložstve, pomlouvají, žijú v nenávisti, sú zlí, netaktní, neplatia dane, obohacujú sa na úkor iných/štátu, a pod.)...teda je jednoduché povedať: Kristus áno, cirkev nie, já si to osobne vybavím s Kristom (on ma pochopí aj v mojom permanentnom hriechu), je to moja vec - ale pravda je iná: pre odpustenie hriechov a spásu potrebujeme pokánie v cirkvi, lebo (ako čítame v Písme) Ježiš a cirkev sú jedno telo, a my sme údmi Kristovými v cirkvi, a cirkev je jeho nepoškvrnená Nevesta...

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 7.5.17 01:23:16  
    

   Nemůže být i další možnost že za církev Ježíše Krista nepovažují jen ŘKC?

   • radkojaga
    radkojaga, 7.5.17 08:22:19  
     

    drobné církve si staví svoje učení na odmítání ŘKC. Kritika je v pořádku, v každé církvi jsou lidé z masa a kostí, chybující s lidským charakterem. ŘKC akceptuje různé církve. i ty malé. samozřejmě odmítá jejích svátosti... jako neposvěcené z logických důvodů. Posvěcení probíhá vkládáním rukou z jednoho biskupa na druhého v nepřerušené posloupnosti od svatého Petra. Pokud toto posvěcení biskup nedá... tak kněz drobné církve není pomazán. Tedy tak to chápu.

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 7.5.17 12:37:15  
      

     Jistě, co se týká ŘKC a kompetentnosti jejích kněží u zpovědi hříchy odpustit, byla jim tato moc dána v posloupnosti vkládáním rukou od Petra, avšak nemyslím si - a brala bych to jako k Bohu opovážlivost si myslet - že by On Nejvyšší neměl ze své svrchovanosti tu moc hříchy při pokání se přímo Jemu odpustit On sám viz. a.l.tereza, 7.5.17 12:19:49

     • radkojaga
      radkojaga, 7.5.17 12:39:02  
       

      ano jistě... odpouští přímo, píšu to níže ještě než jsem četla tento tvůj příspěvek.

     • visitor77
      visitor77, 7.5.17 17:11:18  
       

      tereza, hriechy odpúšťa Boh, ale RKC ich môže podľa Mt 16, 19 "uvoľniť" k odpusteniu Bohom, alebo "zadržať" pre odpustenie Bohom...v texte
      Jn 20, 23 čítame:
      23Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ - to znamená to, čo som povedal - teda kňaz RKC de facto nepriamo "odpúšťa" hriechy...

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 7.5.17 13:26:41  
     

    Co se týká církve Ježíše Krista, v Bibli jsem se o ní dočetla, že církev je tělo Krista a tělo Krista že jsou ty údy, které Krista oblékly (přijaly křest atd.), žádnou další podmínku (jen z tohoto vyplývající doporučení: nezanedbávat v Jeho jménu společná shromáždění a pod.) která by měla být naplněna k tomu být v církvi Ježíše Krista jsem však v Písmu Bible nenašla.

    • radkojaga
     radkojaga, 7.5.17 13:28:47  
      

     ano, tak to je.

     • visitor77
      visitor77, 7.5.17 22:24:44  
       

      nie celkom, v Písme čítame o (jednej) cirkvi (založenej na Petrovi-Skále), nie o "cirkvi Ježiša Krista"...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 7.5.17 22:31:54  
        

       teď jste vlastně napsal že církev založená na Petrovi není církev Ježíše Krista

       • visitor77
        visitor77, 7.5.17 22:34:25  
         

        vaše dojmy sú vaše, podsúvate, pletiete si osobné dojmy s pojmami...

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 8.5.17 00:16:01  
          

         dojem je na Vaší straně, ne na mojí, to nejsou moje slova, to jsou Vaše slova

         visitor77, 7.5.17 22:18:40 reagovat@!!!
         v Písme čítame verše o "cirkvi", nie o "cirkvi Ježiša Krista" - a tá "cirkev" je rímsko-katolícka cirkev

         • visitor77
          visitor77, 8.5.17 11:04:59  
           

          OK, asi sa nerozumieme, Ježiš založil jednu cirkev, ale nemôžeme ju striktne nazývať "církev Ježíše Krista" (čo viaceré tzv. cirkvi/protestantské a sekty zneužívajú a privlastňujú si tento názov, aby spochybnili RKC...t.j., všeobecne jej hovoríme "cirkev" tak, ako je to v Mt 16, 18...rozumiemem sa?

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 8.5.17 23:48:23  
           

          to je smutné že nemůžete církev Ježíše Krista nazývat Ježíše Krista jenom proto že si jí někdo tak pojmenoval aby jí tak jako ŘKC mohl zvát tou jedinou a pravou...

         • visitor77
          visitor77, 9.5.17 22:51:05  
           

          vyjadrujem sa jasne, máte v poslednom čase hodne "protestantské", až sektárske názory...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 9.5.17 23:05:20  
           

          Váš pohled, ne můj...

         • visitor77
          visitor77, 9.5.17 23:15:21  
           

          oči ma neklamú, píšete dosť mimo katolicizmu, ale to je už váš problém...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 9.5.17 23:32:24  
           

          tak Vy máte oči dobré, nemám jen osobní zkušenost s učením ŘKC, poznání pravdy je to co osvobodí, ne náboženský systém, takže s žádným - ani úhlem pohledu - problém nemám...

         • visitor77
          visitor77, 9.5.17 23:55:56  
           

          tak to si moc nerozumieme...vaša pravda často nie je mojou pravdou,...vaša pravda je vaša, katolíka neoslobodzuje...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 10.5.17 00:24:22  
           

          i Vaše pravda je Vaše pravda a člověk je pořád člověk, ne katolík, protestant, evangelík...

         • visitor77
          visitor77, 16.5.17 09:28:42  
           

          iste, al o tomto nie je roeč: dnes presne vieme, čo je vo viere/vierouke spoločné, ale aj to, čo je rozdielne, čo nás bohužiaľ rozdeľuje...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 16.5.17 20:33:13  
           

          ..potom co je to za věrouku která neslučuje ale rozděluje, a i tak, příčinou neslučování ale rozdělování nemusí být věrouka ale její nesprávné pochopení...

         • visitor77
          visitor77, 16.5.17 21:05:44  
           

          :-) asi nerozumiete, o čom je reč...je len jedna pravá vierouka apoštolskej rímsko-katolíckej cirkvi, a to, že si ju ostatní pozmenili (protestom) a odpadli, to je ich problém. RKC (ako pôvodná cirkev založená Kristom) predsa nebude prijímať vierouky odpadlých či schizmou odčlenených cirkví...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 16.5.17 21:22:04  
           

          je-li jedna pravá věrouka tak jen ta v Duchu a v pravdě

          ..ještě aby ŘKC neměla pravou věrouku jen jednu, že?

         • visitor77
          visitor77, 16.5.17 21:36:25  
           

          nechme toho, nemyslím si, že by som mal o tom s vami debatovať, nerozumieme si...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 16.5.17 23:01:30  
           

          nemyslete si klidně dál, ani já si nemusím myslet a pokračovat v diskuzi tam kde je pravda zjevná

         • visitor77
          visitor77, 17.5.17 10:01:20  
           

          fakt nemá zmysel pokračovať v tejto diskusii, DF je o niečom inom...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 19.5.17 18:24:00  
           

          ..nemůže být o něčem jiném, jinak by to tu nebylo a nikdo by nečetl a nereagoval...

   • visitor77
    visitor77, 7.5.17 22:18:40  
     

    v Písme čítame verše o "cirkvi", nie o "cirkvi Ježiša Krista" - a tá "cirkev" je rímsko-katolícka cirkev (vzniklá zjednotením všetkých Pavlových cirkví, i iných apoštolských cirkví) známa z dejín cirkvi i profánnych dejín, dejín pápežstva a tradície cirkevných otcov i veriaceho ľudu celých dejín) - nie je to žiadna iná cirkev...

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 7.5.17 12:19:49  
    

   Tady odpouští hříchy bez účasti kněze sám Hospodin.

   Sírachovec 39, 5 Své srdce upře hned zrána na Hospodina, který je jeho tvůrcem; před Nejvyšším se pokoří, otevře svá ústa v modlitbě a bude prosit za své hříchy.
   Sírachovec 47, 11 Hospodin prominul jeho hříchy a na věky vyvýšil jeho roh; obdařil ho královskou smlouvou a trůnem slávy v Izraeli.

   • radkojaga
    radkojaga, 7.5.17 12:37:49  
     

    To ano, uvádíš úryvek ze Starého zákona. Křesťané věří ve spásu skrze Ježíše Krista, jeho oběť a vzkříšení. Tedy je zde posun...směrem k Ježíši Kristu. Věřím v odpuštění skrze víru. Tedy kněz není nutný. Vizitor to píše. Důležité je pokání a křest. Pokud je u ŘKC tak zpověď před knězem. Pokud není u ŘKC vyznává se svým spoluvěřícím, tedy opět církvi.

    • visitor77
     visitor77, 7.5.17 21:09:29  
      

     nie celkom súhlasím, kňaz v apoštolskej postupnosti je nutný pre odpustenie hriechov, pretože ide o vyznanie a odpustenie hriechov Bohom skrze Cirkev (Jn 20, 23)...to, že to protestantské cirkvi nevyznávajú, to je už ich problém, či ich protest proti pokániu a odpustenie hriechv skrze Cirkev je správny, to posúdi Boh - čo si odhlasovali protestom, to majú, ale od počiatku (i u cirkevných otcov) to bolo tak, ako píšem...

     • radkojaga
      radkojaga, 7.5.17 21:24:21  
       

      NO vidíš, to posúdi Boh, sám to připouštíš. Nemáme my lidi monopol na posuzování Boží spásy.

      • visitor77
       visitor77, 7.5.17 21:35:38  
        

       nič som nepripustil, len som telerantne a s nádychom eufemizmu naznačil, že sa protestanti mýlia, - Písmo, dejiny Cirkvi a posvätná tradícia cirkevných otcov, ako aj tradícia viery pospolitého veriaceho ľudu v Duchu Svätom hovoria a svedčia jasne, - protestanti žijú v omyle, ale ja nie som kompetentný sa o ich omyle vyjadrovať, ich omyl zdôvodňovať, s nimi polemizovať, a ani ich súdiť...dôkaz:? - no stop fragmentácia protestantských cirkví na iné, a iné cirkvi - až k sektám (dnes ich je už okolo 40 tis.) - ale Ježiš povedal: "aby ste v jedno boli", že...

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 7.5.17 21:55:16  
         

        ono vůbec mezi těmi církvemi se pšenička mele a mele, každá hlásá že to její je to pravé a přitom Bůh je jeden Církev jedna a monopol na Církev Ježíše Krista může mít zas jen Bůh...

        • visitor77
         visitor77, 7.5.17 22:21:25  
          

         Písmo hovorí o cirkvi, nie o cirkvi Ježiša Krista,...a tie vaše reči nemajú žiadny rozumný ani racionálny základ, sú to prázdne reči...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 7.5.17 23:39:02  
           

          o jiné církvi než o církvi Ježíše Krista se v NZ nepíše, Vy nereflektujete co píšete Vy sám, nebo nejste schopen reflektovat co jste k diskuzi předložil: "V Písmu nečítáme o církvi Ježiša Krista.", ..dehonestovat jiného diskutníka je mnohem jednodušší než zapojit mozek, slušně a věcně odpovědět, reagovat, předložit vysvětlení, argument...

         • visitor77
          visitor77, 8.5.17 11:18:44  
           

          isteže v Písme nečítame o "církvi Ježíše Krista" (a ani nepoužívame tento názov, zneužívajú ho niektoré sekty), hoci VŠEOBECNE konštatujeme, že je to pôvodná, ktorú Ježiš založil na Petrovi, cirkev Kristova...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 9.5.17 00:19:33  
           

          v Písmu o církvi Ježíše Krista čteme, že si tu svou někdo tak pojmenoval nebo tu svou za ní prohlašuje je věc jiná...

        • visitor77
         visitor77, 7.5.17 22:41:45  
          

         to, co se mele mezi církvami, to je ich problém, u RKC sa nič nemele, cirkev rímsko-katolícka je jedna, všeobecná/univerzálna/katolícka, apoštolská, svätá - Kristova, - lebo je založená Kristom (=známky pravosti Cirkvi)...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 7.5.17 23:46:00  
           

          ..ani u protestantských, evangelických a pod. církví se nic nemele, to mají s ŘKC jednotné, nejednotné to mají mezi sebou, všechny tvrdí a předkládají "důkaz o pravosti" že je založil Kristus...

         • visitor77
          visitor77, 8.5.17 11:11:45  
           

          nie je to tak, mnohokrát sme už o tom hovorili,...protestantské cirkvi nie sú v jednote s RKC, majú len niečo spoločné s RKC (pochopiteľne, lebo z nej vyšli, a mnohé veci si z RKC ponechali)...najdôležitenšie je, že veria v tri božské osoby ...poznám len dve protestantské cirkvi, ktoré dokonca veria v "Trojicu" (anglikáni - oni ani vlastne nie sú klasickí "protestanti"), a metodisti), - ostatné (tie známejšie) veria v tri božské osoby, ale netvrdia (nemajú vieru), že sú v jednom Bohu,...

        • visitor77
         visitor77, 9.5.17 11:11:05  
          

         v Písme čítame o cirkvi, nie o cirkvi Ježiša Krista ...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 9.5.17 17:18:52  
           

          ..o církvi koho když ne Ježíše Krista?

         • visitor77
          visitor77, 9.5.17 22:23:56  
           

          o církvi! Keď poviem "cirkev", hovorím automaticky o Kristovej cirkvi, bez toho, aby som to ("Kristovej") zdôrazňoval..."církev Ježíše Krista" má vo svojom názve mnoho siekt...Ježiš a ap. Pavel hovorili o "církvi", nie o "církvi Ježíše Krista"...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 9.5.17 22:45:38  
           

          takže stačí "církev" a vždy je to ta Ježíše Krista?

         • radkojaga
          radkojaga, 10.5.17 06:51:58  
           

          Ano, církev je vždy Ježíše Krista. Pro mě jako konvertitu je nepochopitelné že lidé mají potřeby se vymezovat a odštěpovat a buď si vymyslí svoje nebo podsunou velkým církvím nějaké výhrady aby se mohli od ní izolovat. Jsou velké církve ŘKC a pravoslavná dlouhá léta. I když je mezi nimi "hádka" a to z mého pohledu divná o to zda Duch svatý vychází jen z Otce (pravoslavní)nebo i ze Syna (ŘKC), jejich výklad je totožný a za celá ta léta neměnný. Obě cíkve stojí na pilířích Vyznání víry a pokud se nějaká z malých církví chtěla odštěpit, tak vlastně musela něco z toho popřít nebo přidat. Jinak to nedává smysl

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 10.5.17 22:23:18  
           

          Kdyby Duch svatý vycházel jen z Otce, co by potom byl Syn? Sám bezduchá tělesná schránka na Ducha? Kým by byl? Loutka svého Otce ze kterého jen vychází zvuk? Existoval by vůbec jejich vzájemný vztah? Byl by takový vztah založen na vzájemné lásce?

          Duch nemůže jinak než vycházet z Otce i Syna, z jejich vzájemné láskyplné interakce.

   • visitor77
    visitor77, 7.5.17 22:36:10  
     

    odpustenie hriechov v NZ je deklarované Kristom, tak neviem, prečo tu podsúvate SZ...

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 8.5.17 00:07:22  
      

     Boží slovo čerpám jak ze SZ tak i z NZ, stejně jako v liturgiích i ŘKC.

     • visitor77
      visitor77, 8.5.17 11:14:32  
       

      iste, ale sú veci, kde v kresťanstve SZ už nemá miesto, lepšie povedané, nie je aktuálny (ako píše ap. Pavel: "staré, čo už pominulo", - je to aktuálne len v judaizme...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 8.5.17 23:54:55  
        

       SZ vždy měl má a bude mít místo v liturgiích ŘKC, nevím kam to tedy na mši svatou chodíte...

 • visitor77
  visitor77, 6.5.17 13:11:06  
   

  Znovuzrodenie vo viere a krste Cirkvi:

  Obrátenie a krst v Cirkvi znamená súčasne znovuzrodenie v Kristovi, v jeho milosti a milosrdenstve - a tým, po pokání v Cirkvi, sú všetky naše hriechy odpustené, naša hriešna minulosť pre Krista vymazaná (na tie naše hriechy si už ani nespomenie), a netreba sa v nich ďalej "vŕtať"...Ježiš prišiel zachraňovať "mŕvych" (v hriechu, tých vlastní zlý duch), nie "živých" (tých už má)...naviac, z Písma a našej viery Cirkvi vieme, že skutky lásky a milosrdenstva, robené vo viere, prikrývajú mnohé hriechy, čím dávame Bohu (už za života) aj satisfakciu za hriechy (v RKC získavame odpustky)...takže, ako často pripomínal sv. Ján Pavol II.: "Nebojte sa, a radujte sa"...