Boží zjevení

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
visitor77 (2018-06-22 09:25:09)ElenaJakub (2018-06-19 09:17:55)radkojaga (2018-06-17 07:12:34)a.l.tereza (2018-06-09 12:04:07)slavidan (2018-05-21 23:32:27)ferdinand11111111 (2018-01-20 16:50:15)Khorosh (2017-10-05 23:23:01)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:21)
Boží zjevení
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 4 575 | Členů: 8
Správci: Khorosh (hlavní), visitor77

Bůh se ve své dobrotě a moudrosti rozhodl zjevit sebe samého a oznámit tajemství své vůle, že lidé prostřednictvím Krista, svého Syna, vtěleného Slova, mají v Duchu Svatém přístup k Otci a stávají se účastnými božské přirozenosti: "KDYŽ NÁM DAL POZNAT TAJEMSTVÍ SVÉHO ZÁMĚRU, SVÉHO MILOSTIVÉHO ROZHODNUTÍ, JÍMŽ SI PŘEDSEVZAL, ŽE PODLE SVÉHO PLÁNU, AŽ SE NAPLNÍ ČAS, PŘIVEDE VŠECHNO NA NEBI I NA ZEMI K JEDNOTĚ V KRISTU" (Ef 1, 9, 10),..."a co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují" (1 Kor 2, 9).

Na tomto fóre u diskutujúceho predpokladáme kresťanskú vieru, ale fórum je aj pre tých, ktorí hľadajú vieru.
Debatujeme tu o "Božom zjavení" - viere, ako poznávaní, jej rozumovom zdôvodnení, osobnej skúsenosti s vierou; o nádeji; o veľkých božích skutkoch lásky k človeku, láske a obeti Kristovej; o spáse skrze Krista a Cirkev, o Božích požiadavkách pre spásu, ako aj o odpovedi človeka na Božie pozvanie a lásku, a pod. Bude vítaný každý postreh a názor v kontexte tejto témy.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • visitor77
  visitor77, 9.6.18 08:55:14  
   

  Vtělení Boha Slova (sv. Hilarius z Poitiers, 315 - 367, biskup)
  ...Bůh Slovo se stalo tělem, aby skrze Boha Slovo, které se stalo tělem, mohlo (naše) tělo dosáhnout Boha Slovo. Aby se však nezdálo, že Slovo, které se stalo tělem, je něčím jiným než Bůh Slovo nebo že jeho tělo se liší od těla našeho, přebývalo mezi námi (Jn 1, 1; Jn 1, 14). A KDYŽ PŘEBÝVÁ MEZI NÁMI, NADÁLE ZUSTÁVÁ BOHEM.
  A to, že přebývá mezi námi, dosvědčuje, že Bůh se stal tělem, které není odlišné od těla našeho. Avšak tím, že se snížil k přijetí těla, nepozbyl ničeho ze své (Božské přirozenosti), neboť jako Jednorozený (Syn) Otce, plný milosti a pravdy, je dokonalý ve své (Božské přirozenosti) a zároveň skutečný v naší (přirozenosti)...
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2622
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hilarius_z_Poitiers

 • visitor77
  visitor77, 8.6.18 18:06:12  
   

  List o usneseních Nicejského koncilu (sv. Atanáš Alexandrijský)

  Ukázkový výňatek z jednoho listu sv. Atanáše Alexandrijského (295-373), v němž, podporujíc závěry Nicejského koncilu z r. 325, proti ariánské herezi brání a obhajuje pravou víru v božství Syna a jeho soupodstatnost s Otcem. V úryvku velice srozumitelně vysvětluje rozdíl mezi ariánským učením o stvořenosti Syna a naopak pravověrným učením o nestvořenosti a věčnosti Syna-Slova, skrze které Bůh vše stvořil.
  ...Lidské děti jsou jakousi částí rodičů, poněvadž sama povaha těl není jednoduchá, skládá se z částí a podléhá změně. Bůh však je Otec Syna a poněvadž není složen z částí, je nerozdělen a zůstává nezměněn. Bůh je bytostí nesloženou a Otcem jednoho a jediného Syna. Proto Syn je jednorozený a jediný v Otcově lůně. Otec ukazuje pouze na toho, který je z něho: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil" (Mt 3,17). On je Slovem Otce a jeho Otec nepodléhá změ­nám, ani nemůže být rozdělen. Lidské slovo se rodí z duševního stavu člově­ka a vzniká po částech. Ne tak u Boha.
  ....Vznik Syna z Otce je jiný než u lidí. Syn je nejen podobný Otci, ale i neoddělitelný od Otcovy podstaty. On i Otec jsou jedno, jak to sám řekl. Slovo je věčně v Otci a Otec ve Slovu. Jsou k sobě v takovém vzájemném vztahu jako paprsek a světlo. Samo „Slovo" to naznačuje. Proto měl sněm toto na mysli a hezky napsal, že je „stejné podstaty". Chtěl tak vyvrátit zvrácenost heretiků a ukázat, že Slovo je jiné než slovo, které vytvářejí lidé....
  ...Slovo zase je obrazem Otce a je stejné podstaty s Otcem. Jako jeho obraz je Slovo jiné než všechny stvořené bytosti. Je obrazem Otce, má jeho vlastnosti a podobu, takže kdo nazývá Otce nezrozeným a všemohou­cím, poznává v nezrozeném a všemohoucím i jeho Slovo i Moudrost, kterou je Syn.
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=244

 • visitor77
  visitor77, 19.5.18 09:55:33  
   

  Ondi, 18.5.18 19:55:47
  Odkud křesťané vědí co tvrdí nějaký bůh? Jaké máme důkazy autentičnosti božských tvrzení?

  - zo Zjavenia Boha, a to je Písmo SZ a NZ...
  - Písmo nemohol napísať človek sám, nie je to možné (také veci sa nemohli zjaviť v ľudskej mysli) - napísal ho (ním vyvolení svätopisci/proroci) pod inšpiráciou Boha - písali ho svojím spôsobom, ako to videli, cítili, na základe svojej inteligencie, pozorovania a vnímania vecí a javov v danej dobe, spôsobom poplatným dobe a jazykovým prostriedkom...
  - preto do toho musí (v rámci novodobých dejín) zasahovať vedecká biblistika, ktorý využíva hlavne metódy biblickej hermeneutiky...
  - teda nie každý vníma, vidí a rozumie Písmu v pravde, - v pravde ho vykladá len Cirkev skrze svoje Magistérium (Učiteľský úrad Cirkvi), ktoré grupuje vzdelaných/univerzitných biblických expertov, a ktoré zahrňuje historické fakty a fakty celej tradície viery Cirkvi (ekumenické a postekumenické koncily, pápežské encykliky, dekréty, exhortácie, ako aj tradíciu viery pospoplitého ľudu celých dejín zjavenia Boha staroveku, stredoveku, novoveku)...

 • visitor77
  visitor77, 7.5.18 09:41:52  
   

  Boh a jeho láska k nám:
  - Boh nás všetkých miluje stejne, my nie sme Boh...
  - je pravda, že niektorých, ktorých predpoznal (dopredu vedel, že maximálne využijú jeho špecifické dary Ducha Svätého, ktoré im udelili ako sám chcel), tých predurčil-předem určil/vyzdvihol, vyznamenal a povolal k veľkým dielam dobra a lásky...
  - i rodičia stejne milujú svoje deti, ale vedia, že všetky nemajú rovnaké dary/talenty, aby ich dali napr. na Harvard University, - vedia, že niektoré z ich detí na to má, iné sa stane traktoristom na farme alebo ošetrovateľkou v hospici...

 • visitor77
  visitor77, 7.5.18 09:32:41  
   

  Boh a sloboda:
  - sloboda je len kategória Boha a človeka...
  - Boh je v kresťanskej filozofii definovaný ako "večné slobodné Bytie, nezávislé na nikom a ničom"
  - sloboda je najväčší dar Boha človeku, sme stvorené do slobody, bez slobody by ani nebol človekom, ale nejakou ním stvorenou manipulovateľnou kreatúrou...
  - len v slobode sa človek môže priblížiť Bohu, chváliť ho, velebiť ho, vnímať ho a spolupracovať s ním na spáse, byť jeho obrazom, byť "ako Boh"...
  - sloboda je aj skúška morálky, charakteru, v tom, čo je dobré/zlé, musí prejsť skúškou slobody...
  - už na zemi, a tobôž v nebi, je vzťah Boha a človeka v slobode, lebo podľa ap. Pavla nás Boh povolal v Kristovi v slobode Božích detí...

 • visitor77
  visitor77, 30.4.18 09:46:43  
   

  Odpustenie blížnemu:

  sv. Štefan: "Pane Ježišu, nezapočítaj im tento hriech"! (Sk 7, 59)

  - sú takí, ktorí nevedia, že páchajú zlo (v rámci politického systému, tradície, zvykov, návykov, a pod.) - tým treba zvlášť odpustiť;
  - omnoho ťažšie sa odpúšťa tým, ktorí vedome páchajú zlo proiti srdcu/svedomiu) - ale veľkosť kresťana (a vôbec človeka) je v tom, že aj týmto hriešnikom odpúšťa...
  - opustenie je dôležité, pretože je to pre odpúšťajúceho (i pre toho, komu odpúšťame) pri poslednom súde veľmi dôležité pre spásu, tam sa uplatní Božie milosrdenstvo (tento hriech/spor sa vymaže) - preto tak často vidíme v živote (i vo filmoch) tú obrovskú snahu a túžbu hriešnika (staršieho, zvlášť na smrteľnej posteli) po odpustení toho, komu ublížil - srdce a svedomie sa nedá oklamať,
  - v srdci/vo svedomí je (cítime) hlas Boha...

 • visitor77
  visitor77, 23.4.18 17:38:40  
   

  ...podstatná je Bohom zdelená zpráva Mojžišovi v ktorom sa mu ako prvý zjavil, zjavil mu svoje jméno (v zastúpení anjela) a zjavil mu svoju vôľu - že si Izrael (skrze Abrahámovu vieru) vyvolil ako vyvolený a zasľúberný ľud, a uzavrel s ním Zmluvu o vernosti skrze Desatoro - univerzálny mravný zákon, platný pre celé ľudstvo celých dejín...ostatným prorokom (hlavne Jeremiášovi a Izaiášovi) oznámil do budúcnosti aj príchod Mesiáša-Spasiteľa, ktorý vykúpi ľudstvo z hriechov...

  NZ, to je už o niečom inom, je to príchod Krista-Spasiteľa na svet, a všetky aspekty spásy človeka zverejnené pisateľmi NZ.. SZ bol len pre "výchovu" Izraela k vernosti k Bohu, aby ľudstvo bolo pripravené pre príchod Mesiáša...hoci SZ rešpektujeme, nás však zaujíma len NZ - aspekty spásy skrze Krista (zo SZ nás zaujíma len Desatoro a prikázanie lásky)...

  • visitor77
   visitor77, 23.4.18 17:40:24  
    

   ... príchod Mesiáša je rozhodujúca udalosť dejín spásy, - Boh poslal svojho Syna - Spasiteľa v plnosti časi (ap. Pavel hovorí, že to urobil práve v čase, keď sa najviac rozšíril hriech - ale práve vtedy sa najviac rozhojnila Božia láska)...príchodu Spasiteľa nemohli zabrániť žiadne SZ udalosti, Kristus musel prísť aj "cez/napriek vraždenie a mŕtvoly SZ" (v Kristovej genealógii bolo teda hodne vraždenia, násilia, nehodných ľudí, i napr. Kainova vražda, Mojžišova vražda, Dávidov hriech/nepriama vražda, Šalamúnovo zlyhanie, a mnohé iné)...

 • visitor77
  visitor77, 22.11.17 11:10:31  
   

  PRE POZNANIE A POZNÁVANIE BOŽIEHO ZJAVENIA
  má v minulosti a súčasnosti Cirkev tisíce učencov, svätých učiteľov Cirkvi (včetne okolo apoštolských a postapoštolských cirkvných otcov, väčšinou mučeníkov viery), má 21 ekumenických a postekumenických koncilov s tisíckami univerzitných učencov, biblistov, kedy sa tvorila a etablovala biblická vierouka Cirkvi, - Cirkev má k tomu posvätné Magistérium, ktoré zhŕňa všetky historické a aktuálne vedomosti o Božom zjavení, biblickej viere v Boha zjaveného v Kristovi, a ktoré v pravde vykladá Božie slovo/Písmo...

 • visitor77
  visitor77, 22.11.17 10:50:50  
   

  POZNANIE, VIERA V BOHA A POZNANIE BOHA/KRISTA:
  Pznanie nikdy nie je 100%-né, žiadne poznanie nie je ukončené, - to, čo je pravda dnes, nemusí by preavdou zajtra, a to platí aj vo vedeckom poznaní/poznávaní - poznávanie je nekonečný proces, nikdy sa nezastaví, bude do skončenia sveta...viera (v Boha) je poznávanie duchovna, toho, čo nevidíme, nie celkom chápeme, čo nás presahuje, je to dávanie si (a odpovedanie v rámci poznania) otázok o tom, kto som, prečo som, a kam smerujem...teologické vedy sú univerzitné vedy, a rovnako, ako v iných vedách, ani v nich nie je poznanie/poznávanie (Boha) ukončené, hoci zjavenie Boha (v Biblii) je už definitívne, už uzavreté, ale stále sme v procese jeho poznávania...
  platí:
  - abych mohl věřit v Boha, musím o něm něco vědět,
  - abych něco věděl o Bohu, musím věřit tomu, co je o něm napsáno v Bibli,
  - abych mohl věřit Bibli, musím něco znát,
  - VÍRA BEZ POZNÁNÍ NENÍ VÍRA, ALE POVĚRA.

 • visitor77
  visitor77, 7.11.17 10:12:37  
   

  Boh je láska! (1 Jn 4, 8) - to znamená, že láska nie je vlastnosťou Boha, ale sám, ako taký je láska - láska je teda jeho entita, jsoucnost...

  človek, pochopiteľne, nie je láska, u človeka je láska božská snost, akési zdieľanie Boha v nás, t.j. od Boha sme dostali tento dar lásky (ako cnosti) s vlastnosťami podľa uvedeného textu 1 Kor 1, 1-13 (chválospev ap. Pavla na lásku) preto, aby sme boli podobní Bohu a skrze cnost lásky ho milovali a milovali svojho blížneho ako seba samého.

  Cnost lásky je božská cnost v nás, a je ovocím Ducha Svätého (ktorý je tiež láska) - ak teda vlastníme cnost lásky, vlastníme aj Ducha Svätého a naopak, a tým môžeme podľa Gal 5, 22, 23 plodiť ovocie Ducha Svätého (lásky): radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť...

  • visitor77
   visitor77, 7.11.17 10:13:32  
    

   láska (ako cnost) je večná, nesmrteľná, nezničiteľná, telesnou smrťou človeka nezaniká, ale ide s nami k Bohu (s dušou a duchom po telesnej smrti ide k Bohu). Podľa toho, ako sme sa v živote naplňovali láskou (i.e. Duchom Svätým), podľa toho budeme súdení a odsúdení do spoločenstva s Bohom (Božie kráľovstvo), alebo zavrhnutí...Boh sám rozhodne, či sme sa v živote naplňovali láskou a do akej miery, a čo sme skrze lásku urobili pre blížneho...jedine láska (vo viere a nádeji, ktoré sú taky božské cnosti) je vstupenkou do neba, láska je teda (vo viere a nádeji) rozhoddujúca pre spásu...

 • ElenaJakub
  ElenaJakub, 25.10.17 23:34:30  
   

  Dětská a upřímná láska naších dědi je nám příkladem !!!

  Dnes probihal na jedné české komerční televizi vstup o chudobě v některých afrických statech. Byly tam záběry na podvyživené děti a na chudobu, život v nouzi. Moje dcera přinesla stokorunu a ňaké drobné mince s pokladničky a řekla, ja jim pomužu. Pošli to tam přes internet, hned zitra rano. Docela mne to dostalo, musela jsem se zamyslet, že přes svůj blahobýt často zapominam na problémy ve světě. Místo parfemu jsi koupim toaletní vodu třeba s řady C-thrhu s Kauflandu. Ono to stejně někdy voni více než ty předražené parfémy světových značek.

  • visitor77
   visitor77, 26.10.17 10:31:33  
    

   je to tak, spomínam si na debatu s Matkou Terezou, keď sa jej jeden novinár pýtal, ako by on mal pomôcť chudobným v Kalkate - a jej odpoveď ho iste vyviedla z miery: pane, tá drahá cigareta, ktorú máte v ústach, by nakŕmila v Indii jednu rodinu...a rovnako sa, ak sa nemýlim, vyjadrila v OSN po obdržaní Nobelovej ceny za mier, keď apelovala na ženy sveta, že zbytočné náklady žien na drahú kozmetiku by zachránili milióny chudobných...