Boží zjevení

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
visitor77 (2018-09-20 13:48:02)ElenaJakub (2018-09-16 15:40:44)a.l.tereza (2018-09-16 00:39:39)radkojaga (2018-09-14 16:57:20)slavidan (2018-05-21 23:32:27)ferdinand11111111 (2018-01-20 16:50:15)Khorosh (2017-10-05 23:23:01)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:21)
Boží zjevení
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 4 591 | Členů: 8
Správci: Khorosh (hlavní), visitor77

Bůh se ve své dobrotě a moudrosti rozhodl zjevit sebe samého a oznámit tajemství své vůle, že lidé prostřednictvím Krista, svého Syna, vtěleného Slova, mají v Duchu Svatém přístup k Otci a stávají se účastnými božské přirozenosti:
"když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu" (Ef 1, 9, 10),
"a co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují" (1 Kor 2, 9).

Debatujeme tu o "Božom zjavení" - veľkých skutkoch Boha, jeho stvorení, viere ako poznávaní, jej rozumovom zdôvodnení, osobnej skúsenosti s vierou; o nádeji o veľkých božích skutkoch lásky k človeku, o láske a obeti Kristovej; o spáse skrze Krista a Cirkev.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • visitor77
  visitor77, 14.9.18 08:52:51  
   

  Je všetko okolo nás dielom veľkého architekta? Vedci vidia na pozadí vesmíru božiu tvár

  Veda neustále posúva naše znalosti až k samej hranici, až k poslednej otázke: je toto všetko dielom akéhosi veľkého architekta?
  Vedci, či sú ateisti, alebo nie, už nespochybňujú nevyhnutnosť naraziť na predpoklad veľkého architekta vesmíru.
  Naráža ale na rovnaký problém ako iné teórie: ak zákony existovali pred vznikom vesmíru, aký matematik ich nadiktoval?...
  https://www.topky.sk/cl/13/1736741/Je-vsetko-okolo-nas-dielom-velkeho-architekta--Vedci-vidia-na-pozadi-vesmiru-boziu-tvar

 • visitor77
  visitor77, 9.9.18 17:48:55  
   

  Teológiu očisca poznáme už z diel cirkevných otcov:

  O skutečnosti „posmrtného očišťování" těch, kteří nezemřeli ve stavu nebeské svatosti a dokonalosti, mluví také mnozí „církevní otcové" či starověcí křesťanští spisovatelé, např. Tertullian (2.-3. stol.), Klement Alexandrijský (2.-3. stol.), sv. Cyprián (3. stol.), sv. Efrém Syrský (4. stol.), sv. Cyril Jeruzalémský (4. stol.), sv. Basil Veliký (4. stol.) a mnozí další. Pozdější koncily pouze toto křesťanské přesvědčení stvrdili a výrazněji formulovaly v dogmatických výrocích. Nejstarším výslovným záznamem o přesvědčení o očistci jsou modlitby za zemřelé ve 2. století a v následujícím století totéž při slavnosti eucharistie..

  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=952
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2253
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2254
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2432

  a iné patristické texty (z histórie vierouky Cirkvi)...

  • visitor77
   visitor77, 9.9.18 17:57:37  
    

   odpustenie hriechov skrze Kristovu obetu a zmrtvýchvstanie máme zdarma (ap. Pavel: "draho ste boli vykúpení"), ale nemáme odpustené spravodlivé zadosťučinenie za hriech, to musíme jednoducho Bohu (pre zadosťučinenie spravodlivosti) dať - a je to možné:
   1. v očisci (ak sme počas života Bohu spravdlivo nezadosťučinili za svoje osobné hriechy - ide zrejme o väčšinu ľudí,
   2. ale sú aj takí, ktorí (vo svätosti života) to urobia už za pozemského života, a títo sa očisci "vyhnú", idú priamo do neba...

 • visitor77
  visitor77, 23.8.18 19:31:52  
   

  Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh (sv. Augustin)

  V úryvku z jednoho ze svých dopisů nám sv. Augustin (+430) dává nahlédnout do své trojiční teologie, kdy tajemství Tří Osob jediného Boha vysvětluje za pomoci tří mohutností lidské duše: paměti, rozumu a vůle.

  - Věřme tedy s upřímnou a pevnou zbožností v jednoho Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého, ale ne tak, že bychom věřili, že Syn je Otec nebo že Otec je Syn, nebo že Duch, společný oběma, je Otec a Syn. Věřme, že ve Svaté Trojici není žádný rozdíl v čase nebo místu, ale že tito tři jsou stejní, stejně věční a mají v plnosti jednu a stejnou přirozenost.
  - Nevěřme, že ze stvořených věcí byly některé stvořeny Otcem, jiné Synem a zase jiné Duchem, ale věřme, že vše, co bylo stvořeno nebo je tvořeno, existuje z tvůrčího činu Trojice.
  - Věřme, že nikdo nemůže být spasen Otcem bez Syna a bez Ducha Svatého, ani Synem bez Otce a bez Ducha Svatého, ani Duchem Svatým bez Otce, ale jedině Otcem a Synem a Duchem Svatým,...

  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2333

 • visitor77
  visitor77, 23.8.18 19:21:32  
   

  Veda a život, čo je život? je život v krvi? (súbor reakcií na niektoré falošné doktríny SJ a iných siekt)

  - život ako taký, nie je v krvi, krv je len jeden z 10 orgánových systémov pre vstrebávanie a trasport živín (organických i neorganických látok) zo stravy a zažívacieho systému ku všetkým bunkám tela (10 orgánových systémov) + jej zložkami sú imunokompetenné bunky (lymfocytárny a myelocytárny systém) pre ochranu organizmu proti infekciám (vírusy, baktérie, pliesne, a iné jednobunkové a mnohobunkové parazity)...
  - krv, ako taká, nie je zdroj života, život nie je v nej, krv len zabezpečuje jeho existenciu,
  - život ako taký zatiaľ nikto nedefinoval (ani veda - veda ho len popisuje - popisuje jeho mechanizmy a prejavy: nutnosť energetických a neenergetických živín, jeho metabolizmus, imunitu, prenos signálov, a pod.),
  - život je tajomstvo Boha, ide pravdepodobne o "oživujúci dych Boha" vdýchnutý pôvodne do stvorenej organizovanej hmoty pri stvorení živého organizmu, ktorý sa udržiava rozmnožovaním na základe informácií zakódovaných v genetickom kóde (genóm). Genetický kód nie je zdrojom života, je len rozhodujúcou informáciou pre život,
  - vieme (vo viere i skrze vedu), že život je viazaný na telo, dušu a ducha. Veda (hlavne molekulárna biológia, biochémia a imunológia) popisuje telo, ale nepopisuje dušu "oživovovací princíp - "dych Boha" (nemá k tomu patričné metódy). Popisuje však prejavy "duše" (definované ako "duch"), ktoré sú v katolíckej teológii, filozofii a psychológii atribúty psychickej (kognitívnej) rozumovej činnosti (myslenie, poznávanie, vedomie, uvažovanie, svedomie, a i.)...

 • visitor77
  visitor77, 3.7.18 09:16:20  
   

  sv. Augustin, O Trojici (De Trinitate)

  Spis "O Trojici" o 15 knihách je Augustinovým hlavním dogmatickým dílem o tajemství Nejsvětější Trojice. Pracoval na něm plných 20 let (399-419).
  .......
  Pane, náš Bože, věříme v tebe jako Otce, Syna i Ducha Svaté­ho. Pravda-Syn by neřekl:
  „Jděte a křtěte všechny národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého" (Mt 28, 19), kdybys nebyl Trojicí. Ani bys, Pane Bože, ne­přikázal, abychom byli pokřtěni ve jménu toho, který není Pánem, to je Bohem. ....
  A kdybys byl Bůh jen jako Otec, kdybys byl jen jako Syn, Ježíš Kristus, vlastní Slovo a kdybys byl jen dar obou - Duch Svatý, nečetli bychom pravdivá slova „Bůh poslal svého Syna" (Ga 4, 4; Jn 3, 17).
  Ani ty, Jednorozený, bys neřekl o Duchu Svatém: „Koho pošle Otec ve jménu mém" (Jn 14,26) a „kterého já vám pošlu od Otce" (Jn 15, 26)....

  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=304

 • visitor77
  visitor77, 1.7.18 10:58:34  
   

  sv. Athanás, mladý diakon/jáhen na Nicejskom koncile (325) zohral rozhodujúcu úlohu v definovaní božstva Krista, všetci konciloví otcovia sa na neho obracali, pretože jeho múdrosť v Duhu Svätom tam vynikala - stal sa akýmsi "bijcom" Ariánov (jeho ideoví potomci sú vlastne dnešní SJ), ktorí odmietali božstvo Krista - a za to si hodne vytrpel (5x do vyhnanstva), dokonca aj od cisára Konstantina, ktorý bol Ariánom dlho hodne naklonený (chránil ich, a Ariáni tak dlho šarapatili v rímskej ríši, vyvolávali náboženské nepokoje), hoci on sám zvolal (a predsedal mu) Nicejský snem...
  - sú presné časové záznamy z Nicejského koncilu, a je v nich uvedené, že keď si zobral slovo a prehovoril Athanás, konciloví otcovia často vyslovovovali hlasne slová: "v Athanásovi prehovoril Duch Svätý!"...
  - sv. Athanás mal rozhodujúci vply na Nicejskom vyznaní viery, ktoré v r. 381 na Konstantinopolskom koncile bolo rozšírené o božstvo Ducha Svätého (už predtým formuloval sv. Athanás trojičné (i s Duchom Svätým) Nicejsko-carihradské/konstantinopolské vyznanie viery, ktoré bolo v Cirkvi prijaté až 5 rokov po jeho smrti (381)...

 • visitor77
  visitor77, 1.7.18 09:46:59  
   

  sv. Atanáš Alexandrijský (296 - 373), list proti Ariánom, z Listu o usneseních Nicejského koncilu (325) o božstve Krista,
  ........
  ...Vznik Syna z Otce je jiný než u lidí. Syn je nejen podobný Otci, ale i neoddělitelný od Otcovy podstaty. On i Otec jsou jedno, jak to sám řekl. Slovo je věčně v Otci a Otec ve Slovu. Jsou k sobě v takovém vzájemném vztahu jako paprsek a světlo. Samo „Slovo" to naznačuje. Proto měl sněm toto na mysli a hezky napsal, že je „stejné podstaty". Chtěl tak vyvrátit zvrácenost heretiků a ukázat, že Slovo je jiné než slovo, které vytvářejí lidé...
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=244

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 1.7.18 10:37:11  
    

   jenom Syn je obrazem neviditelného Otce, nikdo jiný...

   Kol 1,15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,

   • visitor77
    visitor77, 1.7.18 10:51:50  
     

    to je jasné, ale to nie je to hlavné...ide o božskú podstatu Krista, o tom je reč..

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 1.7.18 10:55:31  
      

     je-li Otec Bůh, tak jeho Syn nemůže být jinak než také Bůh, jednodušší už to být nemůže...

     • visitor77
      visitor77, 1.7.18 10:57:40  
       

      to napíšte SJ...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 1.7.18 11:06:02  
        

       psát něco SJ to je jak mluvit do zdi, to už dřív než SJ správně pochopí, zeď bude mít uši a uslyší...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 1.7.18 11:22:45  
        

       jako bych je neslyšela: "to už ale máš dva Bohy" :8: nejsou schopni pochopit jednoduchou logiku že když Syn je obrazem Otce tak že je to jeden stále a tentýž Bůh jen ve dvou osobách - v Synu který je obrazem neviditelného Otce a v Otci který v Synu je sám sebe zviditelnění...

       • visitor77
        visitor77, 1.7.18 13:46:08  
         

        obraz Otce ešte nič nehovorí, obrazom Otca sme aj my; tu ide o viac - o rovnosť božskej podstaty Syna s Otcom, t.j. Syn = Boh (tak, ako píše sv. Athanás)...

       • visitor77
        visitor77, 3.7.18 13:15:05  
         

        nejde o dva Bohy, lebo je len jedna božská podstata - a tá je nedeliteľná, ani nesčítateľná...

 • visitor77
  visitor77, 9.6.18 08:55:14  
   

  Vtělení Boha Slova (sv. Hilarius z Poitiers, 315 - 367, biskup)
  ...Bůh Slovo se stalo tělem, aby skrze Boha Slovo, které se stalo tělem, mohlo (naše) tělo dosáhnout Boha Slovo. Aby se však nezdálo, že Slovo, které se stalo tělem, je něčím jiným než Bůh Slovo nebo že jeho tělo se liší od těla našeho, přebývalo mezi námi (Jn 1, 1; Jn 1, 14). A KDYŽ PŘEBÝVÁ MEZI NÁMI, NADÁLE ZUSTÁVÁ BOHEM.
  A to, že přebývá mezi námi, dosvědčuje, že Bůh se stal tělem, které není odlišné od těla našeho. Avšak tím, že se snížil k přijetí těla, nepozbyl ničeho ze své (Božské přirozenosti), neboť jako Jednorozený (Syn) Otce, plný milosti a pravdy, je dokonalý ve své (Božské přirozenosti) a zároveň skutečný v naší (přirozenosti)...
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2622
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hilarius_z_Poitiers

 • visitor77
  visitor77, 8.6.18 18:06:12  
   

  List o usneseních Nicejského koncilu (sv. Atanáš Alexandrijský)

  Ukázkový výňatek z jednoho listu sv. Atanáše Alexandrijského (295-373), v němž, podporujíc závěry Nicejského koncilu z r. 325, proti ariánské herezi brání a obhajuje pravou víru v božství Syna a jeho soupodstatnost s Otcem. V úryvku velice srozumitelně vysvětluje rozdíl mezi ariánským učením o stvořenosti Syna a naopak pravověrným učením o nestvořenosti a věčnosti Syna-Slova, skrze které Bůh vše stvořil.
  ...Lidské děti jsou jakousi částí rodičů, poněvadž sama povaha těl není jednoduchá, skládá se z částí a podléhá změně. Bůh však je Otec Syna a poněvadž není složen z částí, je nerozdělen a zůstává nezměněn. Bůh je bytostí nesloženou a Otcem jednoho a jediného Syna. Proto Syn je jednorozený a jediný v Otcově lůně. Otec ukazuje pouze na toho, který je z něho: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil" (Mt 3,17). On je Slovem Otce a jeho Otec nepodléhá změ­nám, ani nemůže být rozdělen. Lidské slovo se rodí z duševního stavu člově­ka a vzniká po částech. Ne tak u Boha.
  ....Vznik Syna z Otce je jiný než u lidí. Syn je nejen podobný Otci, ale i neoddělitelný od Otcovy podstaty. On i Otec jsou jedno, jak to sám řekl. Slovo je věčně v Otci a Otec ve Slovu. Jsou k sobě v takovém vzájemném vztahu jako paprsek a světlo. Samo „Slovo" to naznačuje. Proto měl sněm toto na mysli a hezky napsal, že je „stejné podstaty". Chtěl tak vyvrátit zvrácenost heretiků a ukázat, že Slovo je jiné než slovo, které vytvářejí lidé....
  ...Slovo zase je obrazem Otce a je stejné podstaty s Otcem. Jako jeho obraz je Slovo jiné než všechny stvořené bytosti. Je obrazem Otce, má jeho vlastnosti a podobu, takže kdo nazývá Otce nezrozeným a všemohou­cím, poznává v nezrozeném a všemohoucím i jeho Slovo i Moudrost, kterou je Syn.
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=244

 • visitor77
  visitor77, 19.5.18 09:55:33  
   

  Ondi, 18.5.18 19:55:47
  Odkud křesťané vědí co tvrdí nějaký bůh? Jaké máme důkazy autentičnosti božských tvrzení?

  - zo Zjavenia Boha, a to je Písmo SZ a NZ...
  - Písmo nemohol napísať človek sám, nie je to možné (také veci sa nemohli zjaviť v ľudskej mysli) - napísal ho (ním vyvolení svätopisci/proroci) pod inšpiráciou Boha - písali ho svojím spôsobom, ako to videli, cítili, na základe svojej inteligencie, pozorovania a vnímania vecí a javov v danej dobe, spôsobom poplatným dobe a jazykovým prostriedkom...
  - preto do toho musí (v rámci novodobých dejín) zasahovať vedecká biblistika, ktorý využíva hlavne metódy biblickej hermeneutiky...
  - teda nie každý vníma, vidí a rozumie Písmu v pravde, - v pravde ho vykladá len Cirkev skrze svoje Magistérium (Učiteľský úrad Cirkvi), ktoré grupuje vzdelaných/univerzitných biblických expertov, a ktoré zahrňuje historické fakty a fakty celej tradície viery Cirkvi (ekumenické a postekumenické koncily, pápežské encykliky, dekréty, exhortácie, ako aj tradíciu viery pospoplitého ľudu celých dejín zjavenia Boha staroveku, stredoveku, novoveku)...

 • visitor77
  visitor77, 7.5.18 09:41:52  
   

  Boh a jeho láska k nám:
  - Boh nás všetkých miluje stejne, my nie sme Boh...
  - je pravda, že niektorých, ktorých predpoznal (dopredu vedel, že maximálne využijú jeho špecifické dary Ducha Svätého, ktoré im udelili ako sám chcel), tých predurčil-předem určil/vyzdvihol, vyznamenal a povolal k veľkým dielam dobra a lásky...
  - i rodičia stejne milujú svoje deti, ale vedia, že všetky nemajú rovnaké dary/talenty, aby ich dali napr. na Harvard University, - vedia, že niektoré z ich detí na to má, iné sa stane traktoristom na farme alebo ošetrovateľkou v hospici...

 • visitor77
  visitor77, 7.5.18 09:32:41  
   

  Boh a sloboda:
  - sloboda je len kategória Boha a človeka...
  - Boh je v kresťanskej filozofii definovaný ako "večné slobodné Bytie, nezávislé na nikom a ničom"
  - sloboda je najväčší dar Boha človeku, sme stvorené do slobody, bez slobody by ani nebol človekom, ale nejakou ním stvorenou manipulovateľnou kreatúrou...
  - len v slobode sa človek môže priblížiť Bohu, chváliť ho, velebiť ho, vnímať ho a spolupracovať s ním na spáse, byť jeho obrazom, byť "ako Boh"...
  - sloboda je aj skúška morálky, charakteru, v tom, čo je dobré/zlé, musí prejsť skúškou slobody...
  - už na zemi, a tobôž v nebi, je vzťah Boha a človeka v slobode, lebo podľa ap. Pavla nás Boh povolal v Kristovi v slobode Božích detí...

 • visitor77
  visitor77, 30.4.18 09:46:43  
   

  Odpustenie blížnemu:

  sv. Štefan: "Pane Ježišu, nezapočítaj im tento hriech"! (Sk 7, 59)

  - sú takí, ktorí nevedia, že páchajú zlo (v rámci politického systému, tradície, zvykov, návykov, a pod.) - tým treba zvlášť odpustiť;
  - omnoho ťažšie sa odpúšťa tým, ktorí vedome páchajú zlo proiti srdcu/svedomiu) - ale veľkosť kresťana (a vôbec človeka) je v tom, že aj týmto hriešnikom odpúšťa...
  - opustenie je dôležité, pretože je to pre odpúšťajúceho (i pre toho, komu odpúšťame) pri poslednom súde veľmi dôležité pre spásu, tam sa uplatní Božie milosrdenstvo (tento hriech/spor sa vymaže) - preto tak často vidíme v živote (i vo filmoch) tú obrovskú snahu a túžbu hriešnika (staršieho, zvlášť na smrteľnej posteli) po odpustení toho, komu ublížil - srdce a svedomie sa nedá oklamať,
  - v srdci/vo svedomí je (cítime) hlas Boha...

 • visitor77
  visitor77, 23.4.18 17:38:40  
   

  ...podstatná je Bohom zdelená zpráva Mojžišovi v ktorom sa mu ako prvý zjavil, zjavil mu svoje jméno (v zastúpení anjela) a zjavil mu svoju vôľu - že si Izrael (skrze Abrahámovu vieru) vyvolil ako vyvolený a zasľúberný ľud, a uzavrel s ním Zmluvu o vernosti skrze Desatoro - univerzálny mravný zákon, platný pre celé ľudstvo celých dejín...ostatným prorokom (hlavne Jeremiášovi a Izaiášovi) oznámil do budúcnosti aj príchod Mesiáša-Spasiteľa, ktorý vykúpi ľudstvo z hriechov...

  NZ, to je už o niečom inom, je to príchod Krista-Spasiteľa na svet, a všetky aspekty spásy človeka zverejnené pisateľmi NZ.. SZ bol len pre "výchovu" Izraela k vernosti k Bohu, aby ľudstvo bolo pripravené pre príchod Mesiáša...hoci SZ rešpektujeme, nás však zaujíma len NZ - aspekty spásy skrze Krista (zo SZ nás zaujíma len Desatoro a prikázanie lásky)...

  • visitor77
   visitor77, 23.4.18 17:40:24  
    

   ... príchod Mesiáša je rozhodujúca udalosť dejín spásy, - Boh poslal svojho Syna - Spasiteľa v plnosti časi (ap. Pavel hovorí, že to urobil práve v čase, keď sa najviac rozšíril hriech - ale práve vtedy sa najviac rozhojnila Božia láska)...príchodu Spasiteľa nemohli zabrániť žiadne SZ udalosti, Kristus musel prísť aj "cez/napriek vraždenie a mŕtvoly SZ" (v Kristovej genealógii bolo teda hodne vraždenia, násilia, nehodných ľudí, i napr. Kainova vražda, Mojžišova vražda, Dávidov hriech/nepriama vražda, Šalamúnovo zlyhanie, a mnohé iné)...

 • visitor77
  visitor77, 22.11.17 11:10:31  
   

  PRE POZNANIE A POZNÁVANIE BOŽIEHO ZJAVENIA
  má v minulosti a súčasnosti Cirkev tisíce učencov, svätých učiteľov Cirkvi (včetne okolo apoštolských a postapoštolských cirkvných otcov, väčšinou mučeníkov viery), má 21 ekumenických a postekumenických koncilov s tisíckami univerzitných učencov, biblistov, kedy sa tvorila a etablovala biblická vierouka Cirkvi, - Cirkev má k tomu posvätné Magistérium, ktoré zhŕňa všetky historické a aktuálne vedomosti o Božom zjavení, biblickej viere v Boha zjaveného v Kristovi, a ktoré v pravde vykladá Božie slovo/Písmo...

 • visitor77
  visitor77, 22.11.17 10:50:50  
   

  POZNANIE, VIERA V BOHA A POZNANIE BOHA/KRISTA:
  Pznanie nikdy nie je 100%-né, žiadne poznanie nie je ukončené, - to, čo je pravda dnes, nemusí by preavdou zajtra, a to platí aj vo vedeckom poznaní/poznávaní - poznávanie je nekonečný proces, nikdy sa nezastaví, bude do skončenia sveta...viera (v Boha) je poznávanie duchovna, toho, čo nevidíme, nie celkom chápeme, čo nás presahuje, je to dávanie si (a odpovedanie v rámci poznania) otázok o tom, kto som, prečo som, a kam smerujem...teologické vedy sú univerzitné vedy, a rovnako, ako v iných vedách, ani v nich nie je poznanie/poznávanie (Boha) ukončené, hoci zjavenie Boha (v Biblii) je už definitívne, už uzavreté, ale stále sme v procese jeho poznávania...
  platí:
  - abych mohl věřit v Boha, musím o něm něco vědět,
  - abych něco věděl o Bohu, musím věřit tomu, co je o něm napsáno v Bibli,
  - abych mohl věřit Bibli, musím něco znát,
  - VÍRA BEZ POZNÁNÍ NENÍ VÍRA, ALE POVĚRA.

 • visitor77
  visitor77, 7.11.17 10:12:37  
   

  Boh je láska! (1 Jn 4, 8) - to znamená, že láska nie je vlastnosťou Boha, ale sám, ako taký je láska - láska je teda jeho entita, jsoucnost...

  človek, pochopiteľne, nie je láska, u človeka je láska božská snost, akési zdieľanie Boha v nás, t.j. od Boha sme dostali tento dar lásky (ako cnosti) s vlastnosťami podľa uvedeného textu 1 Kor 1, 1-13 (chválospev ap. Pavla na lásku) preto, aby sme boli podobní Bohu a skrze cnost lásky ho milovali a milovali svojho blížneho ako seba samého.

  Cnost lásky je božská cnost v nás, a je ovocím Ducha Svätého (ktorý je tiež láska) - ak teda vlastníme cnost lásky, vlastníme aj Ducha Svätého a naopak, a tým môžeme podľa Gal 5, 22, 23 plodiť ovocie Ducha Svätého (lásky): radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť...

  • visitor77
   visitor77, 7.11.17 10:13:32  
    

   láska (ako cnost) je večná, nesmrteľná, nezničiteľná, telesnou smrťou človeka nezaniká, ale ide s nami k Bohu (s dušou a duchom po telesnej smrti ide k Bohu). Podľa toho, ako sme sa v živote naplňovali láskou (i.e. Duchom Svätým), podľa toho budeme súdení a odsúdení do spoločenstva s Bohom (Božie kráľovstvo), alebo zavrhnutí...Boh sám rozhodne, či sme sa v živote naplňovali láskou a do akej miery, a čo sme skrze lásku urobili pre blížneho...jedine láska (vo viere a nádeji, ktoré sú taky božské cnosti) je vstupenkou do neba, láska je teda (vo viere a nádeji) rozhoddujúca pre spásu...

 • ElenaJakub
  ElenaJakub, 25.10.17 23:34:30  
   

  Dětská a upřímná láska naších dědi je nám příkladem !!!

  Dnes probihal na jedné české komerční televizi vstup o chudobě v některých afrických statech. Byly tam záběry na podvyživené děti a na chudobu, život v nouzi. Moje dcera přinesla stokorunu a ňaké drobné mince s pokladničky a řekla, ja jim pomužu. Pošli to tam přes internet, hned zitra rano. Docela mne to dostalo, musela jsem se zamyslet, že přes svůj blahobýt často zapominam na problémy ve světě. Místo parfemu jsi koupim toaletní vodu třeba s řady C-thrhu s Kauflandu. Ono to stejně někdy voni více než ty předražené parfémy světových značek.

  • visitor77
   visitor77, 26.10.17 10:31:33  
    

   je to tak, spomínam si na debatu s Matkou Terezou, keď sa jej jeden novinár pýtal, ako by on mal pomôcť chudobným v Kalkate - a jej odpoveď ho iste vyviedla z miery: pane, tá drahá cigareta, ktorú máte v ústach, by nakŕmila v Indii jednu rodinu...a rovnako sa, ak sa nemýlim, vyjadrila v OSN po obdržaní Nobelovej ceny za mier, keď apelovala na ženy sveta, že zbytočné náklady žien na drahú kozmetiku by zachránili milióny chudobných...