Boží zjevení

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
slavidan (2018-05-21 23:32:27)visitor77 (2018-05-21 11:51:36)radkojaga (2018-05-19 12:33:04)a.l.tereza (2018-05-19 11:19:44)ElenaJakub (2018-05-12 11:34:33)ferdinand11111111 (2018-01-20 16:50:15)Khorosh (2017-10-05 23:23:01)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:21)
Boží zjevení
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 4 573 | Členů: 8
Správci: Khorosh (hlavní), visitor77

Bůh se ve své dobrotě a moudrosti rozhodl zjevit sebe samého a oznámit tajemství své vůle, že lidé prostřednictvím Krista, svého Syna, vtěleného Slova, mají v Duchu Svatém přístup k Otci a stávají se účastnými božské přirozenosti: "KDYŽ NÁM DAL POZNAT TAJEMSTVÍ SVÉHO ZÁMĚRU, SVÉHO MILOSTIVÉHO ROZHODNUTÍ, JÍMŽ SI PŘEDSEVZAL, ŽE PODLE SVÉHO PLÁNU, AŽ SE NAPLNÍ ČAS, PŘIVEDE VŠECHNO NA NEBI I NA ZEMI K JEDNOTĚ V KRISTU" (Ef 1, 9, 10),..."a co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují" (1 Kor 2, 9).

Debatujeme tu o "Božom zjavení" - viere, ako poznávaní, jej rozumovom zdôvodnení, osobnej skúsenosti s vierou; o nádeji; o veľkých božích skutkoch lásky k človeku, láske a obeti Kristovej; o spáse skrze Krista a Cirkev, o Božích požiadavkách pre spásu, ako aj o odpovedi človeka na Božie pozvanie a lásku, a pod. Bude vítaný každý postreh a názor v kontexte tejto témy.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • visitor77
  visitor77, 19.5.18 09:55:33  
   

  Ondi, 18.5.18 19:55:47
  Odkud křesťané vědí co tvrdí nějaký bůh? Jaké máme důkazy autentičnosti božských tvrzení?

  - zo Zjavenia Boha, a to je Písmo SZ a NZ...
  - Písmo nemohol napísať človek sám, nie je to možné (také veci sa nemohli zjaviť v ľudskej mysli) - napísal ho (ním vyvolení svätopisci/proroci) pod inšpiráciou Boha - písali ho svojím spôsobom, ako to videli, cítili, na základe svojej inteligencie, pozorovania a vnímania vecí a javov v danej dobe, spôsobom poplatným dobe a jazykovým prostriedkom...
  - preto do toho musí (v rámci novodobých dejín) zasahovať vedecká biblistika, ktorý využíva hlavne metódy biblickej hermeneutiky...
  - teda nie každý vníma, vidí a rozumie Písmu v pravde, - v pravde ho vykladá len Cirkev skrze svoje Magistérium (Učiteľský úrad Cirkvi), ktoré grupuje vzdelaných/univerzitných biblických expertov, a ktoré zahrňuje historické fakty a fakty celej tradície viery Cirkvi (ekumenické a postekumenické koncily, pápežské encykliky, dekréty, exhortácie, ako aj tradíciu viery pospoplitého ľudu celých dejín zjavenia Boha staroveku, stredoveku, novoveku)...

 • visitor77
  visitor77, 7.5.18 09:41:52  
   

  Boh a jeho láska k nám:
  - Boh nás všetkých miluje stejne, my nie sme Boh...
  - je pravda, že niektorých, ktorých predpoznal (dopredu vedel, že maximálne využijú jeho špecifické dary Ducha Svätého, ktoré im udelili ako sám chcel), tých predurčil-předem určil/vyzdvihol, vyznamenal a povolal k veľkým dielam dobra a lásky...
  - i rodičia stejne milujú svoje deti, ale vedia, že všetky nemajú rovnaké dary/talenty, aby ich dali napr. na Harvard University, - vedia, že niektoré z ich detí na to má, iné sa stane traktoristom na farme alebo ošetrovateľkou v hospici...

 • visitor77
  visitor77, 7.5.18 09:32:41  
   

  Boh a sloboda:
  - sloboda je len kategória Boha a človeka...
  - Boh je v kresťanskej filozofii definovaný ako "večné slobodné Bytie, nezávislé na nikom a ničom"
  - sloboda je najväčší dar Boha človeku, sme stvorené do slobody, bez slobody by ani nebol človekom, ale nejakou ním stvorenou manipulovateľnou kreatúrou...
  - len v slobode sa človek môže priblížiť Bohu, chváliť ho, velebiť ho, vnímať ho a spolupracovať s ním na spáse, byť jeho obrazom, byť "ako Boh"...
  - sloboda je aj skúška morálky, charakteru, v tom, čo je dobré/zlé, musí prejsť skúškou slobody...
  - už na zemi, a tobôž v nebi, je vzťah Boha a človeka v slobode, lebo podľa ap. Pavla nás Boh povolal v Kristovi v slobode Božích detí...

 • visitor77
  visitor77, 30.4.18 09:46:43  
   

  Odpustenie blížnemu:

  sv. Štefan: "Pane Ježišu, nezapočítaj im tento hriech"! (Sk 7, 59)

  - sú takí, ktorí nevedia, že páchajú zlo (v rámci politického systému, tradície, zvykov, návykov, a pod.) - tým treba zvlášť odpustiť;
  - omnoho ťažšie sa odpúšťa tým, ktorí vedome páchajú zlo proiti srdcu/svedomiu) - ale veľkosť kresťana (a vôbec človeka) je v tom, že aj týmto hriešnikom odpúšťa...
  - opustenie je dôležité, pretože je to pre odpúšťajúceho (i pre toho, komu odpúšťame) pri poslednom súde veľmi dôležité pre spásu, tam sa uplatní Božie milosrdenstvo (tento hriech/spor sa vymaže) - preto tak často vidíme v živote (i vo filmoch) tú obrovskú snahu a túžbu hriešnika (staršieho, zvlášť na smrteľnej posteli) po odpustení toho, komu ublížil - srdce a svedomie sa nedá oklamať,
  - v srdci/vo svedomí je (cítime) hlas Boha...

 • visitor77
  visitor77, 23.4.18 17:38:40  
   

  ...podstatná je Bohom zdelená zpráva Mojžišovi v ktorom sa mu ako prvý zjavil, zjavil mu svoje jméno (v zastúpení anjela) a zjavil mu svoju vôľu - že si Izrael (skrze Abrahámovu vieru) vyvolil ako vyvolený a zasľúberný ľud, a uzavrel s ním Zmluvu o vernosti skrze Desatoro - univerzálny mravný zákon, platný pre celé ľudstvo celých dejín...ostatným prorokom (hlavne Jeremiášovi a Izaiášovi) oznámil do budúcnosti aj príchod Mesiáša-Spasiteľa, ktorý vykúpi ľudstvo z hriechov...

  NZ, to je už o niečom inom, je to príchod Krista-Spasiteľa na svet, a všetky aspekty spásy človeka zverejnené pisateľmi NZ.. SZ bol len pre "výchovu" Izraela k vernosti k Bohu, aby ľudstvo bolo pripravené pre príchod Mesiáša...hoci SZ rešpektujeme, nás však zaujíma len NZ - aspekty spásy skrze Krista (zo SZ nás zaujíma len Desatoro a prikázanie lásky)...

  • visitor77
   visitor77, 23.4.18 17:40:24  
    

   ... príchod Mesiáša je rozhodujúca udalosť dejín spásy, - Boh poslal svojho Syna - Spasiteľa v plnosti časi (ap. Pavel hovorí, že to urobil práve v čase, keď sa najviac rozšíril hriech - ale práve vtedy sa najviac rozhojnila Božia láska)...príchodu Spasiteľa nemohli zabrániť žiadne SZ udalosti, Kristus musel prísť aj "cez/napriek vraždenie a mŕtvoly SZ" (v Kristovej genealógii bolo teda hodne vraždenia, násilia, nehodných ľudí, i napr. Kainova vražda, Mojžišova vražda, Dávidov hriech/nepriama vražda, Šalamúnovo zlyhanie, a mnohé iné)...

 • visitor77
  visitor77, 22.11.17 11:10:31  
   

  PRE POZNANIE A POZNÁVANIE BOŽIEHO ZJAVENIA
  má v minulosti a súčasnosti Cirkev tisíce učencov, svätých učiteľov Cirkvi (včetne okolo apoštolských a postapoštolských cirkvných otcov, väčšinou mučeníkov viery), má 21 ekumenických a postekumenických koncilov s tisíckami univerzitných učencov, biblistov, kedy sa tvorila a etablovala biblická vierouka Cirkvi, - Cirkev má k tomu posvätné Magistérium, ktoré zhŕňa všetky historické a aktuálne vedomosti o Božom zjavení, biblickej viere v Boha zjaveného v Kristovi, a ktoré v pravde vykladá Božie slovo/Písmo...

 • visitor77
  visitor77, 22.11.17 10:50:50  
   

  POZNANIE, VIERA V BOHA A POZNANIE BOHA/KRISTA:
  Pznanie nikdy nie je 100%-né, žiadne poznanie nie je ukončené, - to, čo je pravda dnes, nemusí by preavdou zajtra, a to platí aj vo vedeckom poznaní/poznávaní - poznávanie je nekonečný proces, nikdy sa nezastaví, bude do skončenia sveta...viera (v Boha) je poznávanie duchovna, toho, čo nevidíme, nie celkom chápeme, čo nás presahuje, je to dávanie si (a odpovedanie v rámci poznania) otázok o tom, kto som, prečo som, a kam smerujem...teologické vedy sú univerzitné vedy, a rovnako, ako v iných vedách, ani v nich nie je poznanie/poznávanie (Boha) ukončené, hoci zjavenie Boha (v Biblii) je už definitívne, už uzavreté, ale stále sme v procese jeho poznávania...
  platí:
  - abych mohl věřit v Boha, musím o něm něco vědět,
  - abych něco věděl o Bohu, musím věřit tomu, co je o něm napsáno v Bibli,
  - abych mohl věřit Bibli, musím něco znát,
  - VÍRA BEZ POZNÁNÍ NENÍ VÍRA, ALE POVĚRA.

 • visitor77
  visitor77, 7.11.17 10:12:37  
   

  Boh je láska! (1 Jn 4, 8) - to znamená, že láska nie je vlastnosťou Boha, ale sám, ako taký je láska - láska je teda jeho entita, jsoucnost...

  človek, pochopiteľne, nie je láska, u človeka je láska božská snost, akési zdieľanie Boha v nás, t.j. od Boha sme dostali tento dar lásky (ako cnosti) s vlastnosťami podľa uvedeného textu 1 Kor 1, 1-13 (chválospev ap. Pavla na lásku) preto, aby sme boli podobní Bohu a skrze cnost lásky ho milovali a milovali svojho blížneho ako seba samého.

  Cnost lásky je božská cnost v nás, a je ovocím Ducha Svätého (ktorý je tiež láska) - ak teda vlastníme cnost lásky, vlastníme aj Ducha Svätého a naopak, a tým môžeme podľa Gal 5, 22, 23 plodiť ovocie Ducha Svätého (lásky): radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť...

  • visitor77
   visitor77, 7.11.17 10:13:32  
    

   láska (ako cnost) je večná, nesmrteľná, nezničiteľná, telesnou smrťou človeka nezaniká, ale ide s nami k Bohu (s dušou a duchom po telesnej smrti ide k Bohu). Podľa toho, ako sme sa v živote naplňovali láskou (i.e. Duchom Svätým), podľa toho budeme súdení a odsúdení do spoločenstva s Bohom (Božie kráľovstvo), alebo zavrhnutí...Boh sám rozhodne, či sme sa v živote naplňovali láskou a do akej miery, a čo sme skrze lásku urobili pre blížneho...jedine láska (vo viere a nádeji, ktoré sú taky božské cnosti) je vstupenkou do neba, láska je teda (vo viere a nádeji) rozhoddujúca pre spásu...

 • ElenaJakub
  ElenaJakub, 25.10.17 23:34:30  
   

  Dětská a upřímná láska naších dědi je nám příkladem !!!

  Dnes probihal na jedné české komerční televizi vstup o chudobě v některých afrických statech. Byly tam záběry na podvyživené děti a na chudobu, život v nouzi. Moje dcera přinesla stokorunu a ňaké drobné mince s pokladničky a řekla, ja jim pomužu. Pošli to tam přes internet, hned zitra rano. Docela mne to dostalo, musela jsem se zamyslet, že přes svůj blahobýt často zapominam na problémy ve světě. Místo parfemu jsi koupim toaletní vodu třeba s řady C-thrhu s Kauflandu. Ono to stejně někdy voni více než ty předražené parfémy světových značek.

  • visitor77
   visitor77, 26.10.17 10:31:33  
    

   je to tak, spomínam si na debatu s Matkou Terezou, keď sa jej jeden novinár pýtal, ako by on mal pomôcť chudobným v Kalkate - a jej odpoveď ho iste vyviedla z miery: pane, tá drahá cigareta, ktorú máte v ústach, by nakŕmila v Indii jednu rodinu...a rovnako sa, ak sa nemýlim, vyjadrila v OSN po obdržaní Nobelovej ceny za mier, keď apelovala na ženy sveta, že zbytočné náklady žien na drahú kozmetiku by zachránili milióny chudobných...

 • visitor77
  visitor77, 14.6.17 17:08:54  
   

  TROJIČNÁ VIERA V BOHA
  "Boh je láska", lebo slovo/pojem láska (vo vzťahu k Bohu) obsahuje všetko vo všetkom/vše ve všem, charakterizuje v plnosti niekoho, kto je Absolútny (Boh-láska sa nedá ničím doplniť, ani mu ubrať) - nič viac, nič menej neexistuje ako Boh=láska...
  pozn.: z Písma vieme, že "Boh je láska" platí pre každú z božských osôb osobitne (i pre Otca, i pra Syna, i pre Ducha Svätého), a pochopiteľne tak platí aj pre jednotu Boha (jedného Boha) v troch božských osobách...tak to poznáme z Písma, tak to formuloval na Koncile v Nicei (325) aj mladý diakon Atanáz (jeho formulácia bola účastníkmi snemu s obrovským nadšením a jednohlasne prijatá, čo biskupi snemu vyjadrili nadšeným zvolaním: "Duch Svätý prehovoril, amen!"), od ktorého sa traduje aj Athanázovo vyznanie viery v Boha v jednote Najsvätejšej Trojice, taká je viera našich otcov, kresťanských kráľov a kráľovien, celej histórie a tradície, taká viera ľudu, taká taká (a nie iná) je viera Cirkvi...

 • visitor77
  visitor77, 14.6.17 11:29:50  
   

  Princíp "SOLA SCIPTURA"

  - je bazírovanie výlučne na texte Písma (naviac prísne selektovaného verša/veršov s vlastným výkladom, ktorý sa "hodí" na danú situáciu), a z tejto pozície robenie záverov (vlastným výkladom), resp. "dokazovanie" pravdivosti Božieho slova - je to naprosto neprijateľný princíp, ktorý je veľmi nebezpečný pre uzatváranie záverov pri vysvetľovaní slova Písma, pri vysvetľovaní i biblických proroctiev, javov a iných biblických skutočností. Tento princíp je v kresťanstve všeobecne zavrhnutý, zákonite vedie k sektárstvu, štiepeniu cirkvi, aj je obľúbený u siekt.
  KONTEXT PÍSMA: pre výklad a vysvetľovanie biblických udalostí/reálií sa (z)uvažuje, zrovnáva a vyhodnocuje celé Písmo (celé Božie zjavenie SZ i NZ) v kontexte, kde rozhodujúcu úlohu tu má biblická hermeneutika (vedecké zdôvodnenie teoretických pravidiel pre biblickú exegézu). Biblická hermeneutika zahrňuje aj celú tradícia kresťanstva, včetne tradície vzniku Písma, vzniku, potvrdenia a etablovania vierouky (cirkevné koncily: doteraz 21 eku- a postekumenických koncilov), ako aj tradíciu žitia a praktizovania vierouky (prijatej na konciloch Cirkvi) vo viere pre vzdanie cti, chvály a slávy Bohu pospolitým kresťanským ľudom v celých jeho 2000 ročných kresťanských dejinách...
  Len takto - skrze Písmo a tradíciu sa dá priblížiť a dôjsť k biblickej pravde...

 • visitor77
  visitor77, 13.6.17 12:14:15  
   

  Ako vysvetľuje pospolitému ľudu sv. Patrick (5 st.), evanjelizátor Veľkej Británie a Írska, tajomstvo sv. Trojice (a všetci to pochopili):

  robí to v prirovnaní sv. Trojice - Otca, Syna, i Ducha Svätého s trojlístkom ďateliny/jetelu?: - sú tri lísky v jednom liste, ale každý z nich je iný, jedinečný, neprotirečí si - ale tvoria jeden list v ktorom spolupôsobia, žijú spolu, sú spolu vyživované - sú teda v jednom/jednote na vytváraní jedného listu týmto trojlístkom...

 • visitor77
  visitor77, 13.6.17 11:58:40  
   

  NÁZOR: JEHO PRAVDIVOSŤ, NEPRAVDIVOSŤ, KRITÉRIÁ PRAVDIVOSTI A TOLERANCIE

  sú mnohé názory: pravdivé, nepravdivé, polopravdivé, trocha pravdivé, tolerovateľné, netolerovateľné, a pod. Len v skutočnej informovanosti (zo serióznych a všeobecne prijateľných zdrojov), viere a v moci Ducha Svätého (ktorý nás učí aj rozlišovať veci a javy) sa dá rozlíšiť "kvalitu" názoru - nepravdivé názory sú neprijateľné a netolerovateľné, lebo sú fundamentom všetkého zla a ľudského utrpenia...najväčší problém robia polopravdivé názory, kde je rafinovane zmiešaná pravda s nepravdou, a to je často horšie ako nepravdivý názor, lebo ten je často rozlíšiteľný, polopravda však mätie rozum, človek nevie, čo je pravda/nepravda, a to využívajú strojcovia demagógie, trolovia, provokatéri, grupujúci sa hlavne z nepriateľov viery a Cirkvi...

  Platí: ak chceš totálne vytočiť, zmiasť, znechutiť, a až zničiť svojho oponenta, naservítuj mu směsku rafinovane zmiešanej pravdy s nepravdou..

 • visitor77
  visitor77, 1.6.17 10:48:59  
   

  vy jste si zvykli brát z bible jen to, co se vám hodí a rozpory ignorovat, ale to nejde, buď je pro vás závazná celá nebo nic z ní.
  V:
  tu treba rozlišovať, či ide o SZ alebo NZ: pre kresťana platí NZ, ale nie NIEKTORÉ prikázania SZ, o ktorých sa ap. Pavel vyjadril, že je to už pre tých, ktorí prijali Krista "staré, čo pominulo, a nastalo nové"...zo SZ pre kresťana platí z Mojžišovho Zákona de facto Desatoro, a prikázanie lásky k Bohu a blížnemu - ostatné nás (kresťanov) nezaväzuje (berieme to samozrejme ako Božiu pravdu), pretože ide/išlo o Božie prikázania, ktoré platili pre Židov pri ich výchove v dejinách Izraela pre príchod Mesiáša (my vieme, že to bol Kristus)...

 • visitor77
  visitor77, 31.5.17 19:39:07  
   

  BOŽIE ZJAVENIE (ako ho chápať):

  Pravda o Bohu je nám daná v Božom Zjavení, ako ho poznáme z Biblie, a súčasne z posvätnej Tradície, ktorá v dejinách Cirkvi (veriaceho ľudu) znamená:
  1. PRIJÍMANIE BIBLICKEJ VIEROUKY A MRAVOUKY (ekumenické a postekumenické cirkevné koncily, pápežské encykliky, dekréty, exhortácie, a pod.)
  2. PRIJÍMANIE A ETABLOVANIE NÁVYKOV A ZVYKOVOSTI V PREJAVOCH A PRAKTIZOVANÍ VIERY veriaceho ľudu v celých kresťanských dejinách

  Je evidentné, že BIBLIA SAMA O SEBE NEMÔŽE VYJADRIŤ A POKRYŤ PLNOSŤ BOŽIEHO ZJAVENIA v celých kresťanských dejinách. Je to len okolo 1000 strán človekom napísaného textu z moci a inšpirácie Ducha Svätého, avšak náplň a vyjadrenie dejín v Tradícii sú omnoho bohatšie, a nie sú v Biblii zapísané.

  POSVÄTNÁ TRADÍCIA VIERY NIJAKO NEODPORUJE BOŽIEMU ZJAVENIU, naopak vyjadruje všetko, čo je dobré pre oslavu Boha zjaveného v Kristovi: - oslava jeho stvorenia, vzdávanie chvály a vďaky za stvorenie, vzdávanie mu cti a slávy, a rovnako vyjadruje aj prosby o jeho neustálu pomoc skrze Krista na našej ceste spásy.

  V POSVäTNEJ TRADÍCII VERIACEHO ĽUDU CELÝCH DEJÍN JE TEDA VYJADRENÁ POZITÍVNA INTERAKCIA A KOMUNIKÁCIA BOHA A ČLOVEKA, potrebná pre našu spásu. Táto pozitívna interakcia Boha s človekom je v Duchu Svätom – teda v tom, že Duch Svätý nám v dejinách viery pripomína a schvaľuje všetko, čo je pre nás dobré, a eliminuje z dejín, čo je zlé, - všetko, čo nie je v súlade s vôľou Boha zjaveného v jednote Otca, Syna i Ducha Svätého.

 • visitor77
  visitor77, 29.5.17 15:06:44  
   

  ČO ROBIL JEŽIŠ PO SVOJOM ZMRTVÝCHVSTANÍ?
  po zmřtvýchvstaní Ježiš pokračoval 40 dní vo svojej misii/vyučovaní apoštolov a ľud, potvrdzoval svoje zmrtvýchvstanie aj v tele (Tomáš: "Pán môj a Boh môj!, - vlož svoje prsty do mojich rán..."), dokazoval, že podobne ako on aj my vstaneme zmrtvých, (do)vysvetľoval veci Božieho zjavenia, o ktorých nehohovoril, alebo len naznačoval za svojho života, hovoril v podstate o Božom kráľovstve (v podobenstvách alebo priamo), robil zázraky, aby všetci uverili, že je Boží Syn, Boh z Boha, pravý Boh, jediný Spasiteľ sveta celých dejín - hovoril o spáse, o podmienkach spásy...

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 29.5.17 16:17:20  
    

   Amen.

   A co po svém zmrtvýchvstání dělal Buddha?

   • visitor77
    visitor77, 29.5.17 16:22:25  
     

    to je doména Boha (aj pohana môže spasiť, a vie prečo)...

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 29.5.17 17:11:26  
      

     řekla bych že Buddha po svém zmrtvýchvstání dělal totéž co Ježíš, učil lidi, vysvětloval jim, předával Pravdu o cestě člověka k Bohu, o tom jak k němu dojít...a pod.

     • visitor77
      visitor77, 29.5.17 17:28:55  
       

      v tomto sa nezhodneme...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 29.5.17 18:31:38  
        

       to nemusíme, neshoda není v rámci diskuze nic špatného...

       Je pravda, že si Ježíš Kristus předpřipravil jinou cestu ke svému Otci v Buddhovi, aby ke spasení a vzkříšení došli i ti kteří umějí správně používat rozum?

     • radkojaga
      radkojaga, 29.5.17 18:32:09  
       

      a kdo Buddhu vzkřísil k životu? Syn byl vzkříšen Otcem (jelikož jedné podstaty), kdo vzkřísil Buddhu?

      • visitor77
       visitor77, 29.5.17 22:52:45  
        

       tak! - Budha bol len obyčaný človek, žiadny Boh, žiadne božstvo, - ale pohan, na ktorého sa vzťahuje spása, ako na pohana (pohania budú súdení nie z viery, ale podľa mravnosti skutkov)...

       • radkojaga
        radkojaga, 30.5.17 06:59:48  
         

        Tady se neshodneme...i když existuje pěkný koan "odklepávání popela na Buddhu". Prostě je to jiná cesta. Jako křesťanka bych nikdy nemohla mluvit o Buddhovi opovržlivě jako o pohanovi. Pro buddhisty stojí na úrovni našeho Krista.

        • visitor77
         visitor77, 30.5.17 09:32:46  
          

         radka, budhizmus je pohanské náboženstvo - možno "pohan" znie ako pejoratívum, ale nie je to vždy tak. Aj v pohanských náboženstvách (a vôbec v pohanstve) je mnoho dobrého, aj pohanom Boh vštepil dobro, i lásku k človeku, aj tie "rôzne špecifické cesty" pre jeho poznanie, i keď je to "iné" poznanie nejakého "transcendentného" Boha (budhizmus je de facto filozofia, nepozná Boha v zmysle žido-kresťanstva)...

         • visitor77
          visitor77, 30.5.17 09:37:57  
           

          add: a ľudský zakladateľ nejakého náboženstva (je to vždy nejaká filozofila alebo kompilát nejakých náboženstiev/filozofií so zmesou kultúrnych tradícií určitého národa/spriaznených národov jednej alebo podobnej kultúry/kultúr) nikdy nemôže predstaviť skutočného Boha, akého poznáme z Písma (a Budha bol človek)...

         • radkojaga
          radkojaga, 30.5.17 11:00:25  
           

          jsou historicky a tradičně jinde, jejich rodiče byli buddhisté a prarodiče etc a to ještě z různých tradičních škol. Tedy oni mají svoje tradice a my svoje. přesto se dokážeme (pokud chceme) v pokoji a míru domluvit a nemluvíme jeden o druhém opovržlivě.

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 30.5.17 15:52:45  
           

          :15: Visitore, člověk byl i Ježíš Kristus.

         • visitor77
          visitor77, 30.5.17 16:37:02  
           

          Ježiš Kristus je Boh i človek v jednej osobe, v RKC tomu teologicky hovoríme Bohočlovek; v ľudskej prirodzenosti bol len 2,5 roka, a len preto, že sa ponížil pred Otcom i človekom, aby mohol vykonať svoju obetu za naše hriechy...takže, ak sa povie A, má sa povedať aj B...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 31.5.17 17:08:50  
        

       Nikdo jiný než Bůh Otec vzkřísit nemůže.

      • visitor77
       visitor77, 31.5.17 18:26:54  
        

       Budha nebol doteraz vzkriesený...

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 31.5.17 20:09:22  
         

        To že se nikomu neukázal v těle není až tak nemožné, Buddha pomyslné tělo odložil, přesto v něm vyučoval dál.

        • visitor77
         visitor77, 31.5.17 21:50:15  
          

         v poslednom čase píšete dosť nezmysly, odmietam v tejto veci debatovať...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 1.6.17 18:10:01  
           

          nemusíte debatovat, nikdo vás k tomu nenutí, já když nechci tak také nereaguji...

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 1.6.17 18:08:09  
         

        ..vycházíte z toho že se Buddha nikomu neukázal v těle novém a oslaveném tak jak je tomu u Ježíše? potom to že nepřišel v těle není až tak nemožné..., to že v novém a oslaveném těle přišel je možné až ve chvíli když vycházíte z toho že v novém a oslaveném těle - potvrdzoval svoje zmrtvýchvstanie aj v tele - ještě za svého života vyučoval...

   • visitor77
    visitor77, 30.5.17 16:38:16  
     

    Budha nevstal zmŕtvych, ak ano, odkud tento nezmysel máte!?

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 30.5.17 17:22:43  
      

     Nevstal? A jak to, že dodnes Buddha vede zástupy ke spáse a vzkříšení a do života věčného s Otcem na nebesích?

     • visitor77
      visitor77, 30.5.17 17:34:14  
       

      ? neviem, o čom hovoríte:-)

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 30.5.17 22:37:15  
        

       o učení, které nemohl přinést nikdo jiný než ten který vystoupil k Otci na nebesa...

       • visitor77
        visitor77, 31.5.17 21:51:01  
         

        vy ste budhistka?

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 1.6.17 18:12:59  
          

         :2: a víte že mám dobrý vztah k jakémukoli učení či náboženství které vede člověka ke vzkříšení - spáse a životu věčném v Bohu a v Božím království?

     • radkojaga
      radkojaga, 30.5.17 17:35:09  
       

      :7: :7: o tom nic nevím. Znám jen 4 ušlechtilé pravdy a diamantovou sútru. A ta říká něco jiného. MLuví o prázdnotě všech jevů a nic o vzkříšení.

      • visitor77
       visitor77, 30.5.17 17:38:22  
        

       tak neviem, prečo píšete to, čo píšete - když o tom nevíte:-)

       • radkojaga
        radkojaga, 30.5.17 18:00:05  
         

        Píšu že nevím nic o vzkříšení...to je něco jiného než "nic o tom neviem", taky jsem o vzkříšení Buddhy nepsala. Mám respekt k tradicím jiných národů.

        • visitor77
         visitor77, 30.5.17 19:10:56  
          

         pardon, bola to reakcia na terezu vyššie...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 30.5.17 21:56:49  
        

       Buddha učil že forma je prázdnota a prázdnota že je forma...,
       "forma je prázdnota" ve smyslu věcí pomíjivých, kde forma, to hmotné, podléhá zkáze, to hmotné pomine, v tomto smyslu to hmotné jakožto forma je i prázdné, nic z toho hmotného nepřetrvá, nic z toho hmotného člověka na stálo nenasytí ani nenaplní..., i Ježíš svým učedníkům sděloval, že forma je prázdnota, že na tom hmotném, pomíjivém, lpět nemáme...
       Matouš 6,19 - 21
       Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
       Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
       Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

       "prázdnota je forma" ve smyslu věcí neuchopitelných a přes to zjevných, kde prázdnota nemá tvar a ze své podstaty je nepopsatelná a přesto pro nás jistou - jakožto toho co nic nečiní, neubližuje, nic nevyvolává, nic nemění, prostě nic nedělá, formu má..., dalo by se říci, že prázdnota v jistém smyslu nese tytéž atributy co Duch či láska, i Duch a láska jsou ze své podstaty nepopsatelné, neuchopitelné, nepomíjivé a nemají žádný tvar, přesto pro nás Duch a láska jistou - jakožto Bůh - formu má.

       • radkojaga
        radkojaga, 30.5.17 22:07:34  
         

        v tomto nejsme rozporu, řeč byla o vzkříšení Ježíše Krista. A jeho přijetí za Spasitele.

       • visitor77
        visitor77, 31.5.17 22:18:53  
         

        tereza, tieto budhistické filozické pohanské bludy tu nedávajte, iritujú ma, nie je tu na to miesto, nájdite si iné fórum...písať o Duchu Svätom, že "prázdnota v jistém smyslu nese tytéž atributy co Duch či láska" je popletenie zmyslov, nechcem to tu!...toto DF má svoju tému (Božie zjavenie v SZ a NZ), tak to, prosím, rešpektujte...tu debatujeme z pozície žido-kresťanskej viery (Božieho zjavenia), nie o filozofii pohanského budhizmu...

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 1.6.17 18:32:47  
          

         tady u nás má člověk na výběr z které pozice debatuje a nejlépe pokud debatuje z pozice člověka jako takového k Bohu..., to jestli z pozice křesťana, buddhisty, hinduisty, muslima, žida, mystika, jogína, advaitisty, indiána a pod. když v tom svém rozumí není až tak podstatné..., Duch dává tomu svému rozumět v každém jazyce...