Křesťanská víra

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
krudox (2017-11-15 19:43:50)nikdoinic (2017-11-11 18:04:25)tank (2017-11-01 14:23:51)Alam (2017-10-12 15:16:00)osoba (2017-10-02 18:55:53)slavidan (2017-09-04 17:20:49)poko (2017-08-30 17:48:05)kacka.199 (2017-08-07 17:03:53)Jeffreym (2017-07-19 14:41:14)grande-moravia (2017-07-05 22:42:24)mistr-flanwen (2016-11-22 21:35:21)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2016-10-26 02:07:57)stihac (2016-10-23 12:38:03)martindoubrava (2016-08-04 12:26:58)a.r.Lucie (2016-07-11 23:00:48)beranek (2016-04-12 13:45:54)harodd (2014-11-23 14:51:08)xxxxxxx777 (2014-06-08 12:55:08)tarnes (2014-04-25 23:35:09)Selendra (2014-04-25 18:14:27)madonna (2013-12-24 16:09:22)PetrV (2013-10-23 00:36:24)
Křesťanská víra
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 2 383 | Členů: 22
Správci: poko (hlavní), tank, nikdoinic

A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.
Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,
Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • rose66
  rose66, 30.9.17 18:48:54  
   

  Křesťané nejsou pod Desaterem. Ježíš se narodil pod Zákonem; dokonale ho dodržoval a nakonec dal svůj život jako výkupné za lidstvo. (Ga 4:4; 1Ja 2:2) Kromě toho svou smrtí na mučednickém kůlu osvobodil ty, kdo byli pod Zákonem (tedy i pod základními Deseti slovy či přikázáními), a to tím, že „se stal kletbou místo“ nich. Díky Ježíšově smrti ‚byl vymazán ručně psaný doklad‘ tím, že byl přibit na mučednický kůl. (Ga 3:13; Kol 2:13, 14)

  • tank
   tank, 1.11.17 14:18:30  
    

   To prece neznamena ze muzeme krast a zabijet

 • rose66
  rose66, 27.9.17 11:04:13  
   

  Velmi starým symbolem je ryba, protože řecké slovo ἰχθύς ichthys (ryba) tvoří akrostich spojení Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ (Iésús Christos Theú hyios Sótér: Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel).

 • poko
  poko, 30.8.17 17:48:04  
   

  Zjevení Janovo 22:17 A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody žiota.

  Zjevení Janovo 22:20 Ten, od něhož je to svědectví, praví "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!

 • poko
  poko, 13.8.17 20:44:03  
   

  Před chvilkou mi přišlo toto.

  Shalom bratře, shalom sestro v Kristu,
  přijmi srdečné pozvání na konferenci "Vytržení" v Brně v Bílém domě dne 9.9.2017, kde bude kázat Sergej Mihál, autor knihy Vytržení, a zástupce biskupa AC bratr Pavel Bubik. V příloze zasílám pozvánku. Pošli prosím pozvánku všem bratrům a sestrám, o kterých víš, že by pro ně mohlo být toto téma důležité a aktuální.

  Pro informaci zasílám odkazy na přednášky Sergeje Miháľa na téma "Vytržení":
  https://www.youtube.com/watch?v=Zby9Xb0iaSM
  https://www.youtube.com/watch?v=fAuwVW-2rBo&list=PLxiHgH9dBPKMJXPscMgP9nR-2JRZJDxPq

  zajímavé
  https://www.youtube.com/watch?v=TbmcltDLc0Q

 • rose66
  rose66, 20.7.17 10:20:09  
   

  peklo a ocistec je nesmysl
  musela byt zit duse a Bible rika kazatel 9:Pro každého, kdo je spojen se všemi živými, existuje totiž důvěra, protože živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. 5 Živí si totiž uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic ani už nemají žádnou mzdu, protože vzpomínka na ně byla zapomenuta. 6 Také již zanikla jejich láska i jejich nenávist i jejich žárlivost, a na neurčitý čas již nemají podíl na ničem, co se musí dělat pod sluncem
  Zatímco starověcí Egypťané a lidé v jiných pohanských národech, a zejména řečtí filozofové, byli pevně přesvědčeni o nesmrtelnosti lidské duše, jak Hebrejská, tak i Křesťanská řecká písma mluví o tom, že duše (heb. neʹfeš;

  • osoba
   osoba, 3.8.17 13:59:59  
    

   Takže ježíš lhal, když mluvil o pekle, nebo to bylo jen "obrazné" vyjádření? Peklo existuje, očistec ne.

   • rose66
    rose66, 8.8.17 11:32:38  
     

    Jezis nepouzil nikdy slovo peklo ani ocistec, lzou cirkve

    • osoba
     osoba, 8.8.17 11:35:29  
      

     Nikdy jsi nečetl v Bibli JEHO výrok o pekle? Máš asi nějaký divný překlad.

     • rose66
      rose66, 8.8.17 11:36:47  
       

      Není symbolem věčného mučení. Ježíš Kristus spojoval oheň s gehennou (Mt 5:22; 18:9; Mr 9:47, 48) stejně jako učedník Jakub — kromě Matouše, Marka a Lukáše to byl jediný pisatel Bible, který toto slovo použil. (Jk 3:6) Někteří komentátoři se snaží spojovat tuto ohnivou charakteristiku gehenny se spalováním lidských obětí, které se provádělo před Josijášovou vládou, a na tom zakládají názor, že Ježíš použil gehennu jako symbol věčného mučení. Avšak Jehova Bůh vyjádřil, že jsou mu takové praktiky odporné. Řekl, že je to ‚něco, co nepřikázal a co mu nevyvstalo v srdci‘ (Jer 7:31; 32:35), a proto se zdá velmi nepravděpodobné, že by Boží Syn při rozhovoru o božském soudu učinil tyto modlářské praktiky základem pro symbolický význam gehenny. Stojí za pozornost, že Bůh prorocky prohlásil, že údolí Hinnom bude sloužit jako hromadná skládka mrtvých těl, a ne jako místo, kde se budou mučit živé oběti. (Jer 7:32, 33; 19:2, 6, 7, 10, 11) A tak „nížina mrtvol a tučného popela“ u Jeremjáše 31:40 se všeobecně přijímá jako označení údolí Hinnom. „Brána hromad popela“ se zjevně otevírala do vých. konce údolí v místě, kde se údolí Hinnom stýká se strží Kidron. (Ne 3:13, 14) Zdá se zřejmé, že ‚mrtvoly‘ a ‚tučný popel‘ se nevztahují na lidské oběti, které se obětovaly za Achaza a Manasseho, protože modláři bezpochyby považovali těla takto obětovaných lidí za „posvátná“ a nenechali je ležet v údolí.
      Biblické doklady o gehenně tedy v podstatě odpovídají tradičnímu názoru rabínských a jiných pramenů. Tím názorem je to, že údolí Hinnom se používalo jako skládka odpadků z Jeruzaléma. (U Mt 5:30, Ph, je výraz geʹen·na přeložen jako „hromada odpadků“.) O pojmu „Gehinnom“ podává židovský komentátor David Kimhi (1160–1235?) v komentáři k Žalmu 27:13 tuto historickou informaci: „A je to místo v zemi přiléhající k Jeruzalému a je to odporné místo a házejí tam nečisté věci a mrtvoly. Také tam byl neustálý oheň, aby spaloval nečisté věci a kosti mrtvol. Proto je soud nad ničemnými obrazně nazýván Gehinnom.“

     • rose66
      rose66, 8.8.17 11:37:29  
       

      Symbol úplného zničení. Je zřejmé, že Ježíš použil gehennu jako symbol naprostého zničení vyplývajícího z nepříznivého rozsudku od Boha, tedy bez naděje na vzkříšení k životu jakožto duše. (Mt 10:28; Lk 12:4, 5) Zákoníci a farizeové byli veřejně označeni jako ‚poddaní gehenny‘. (Mt 23:13–15, 33) Aby se takovému zničení vyhnuli, měli se Ježíšovi následovníci zbavit všeho, co působí duchovní klopýtání. To, že si měli, obrazně řečeno, ‚useknout ruku či nohu‘ a ‚vytrhnout oko‘, znamená, že měli umrtvovat tyto tělesné údy, pokud jde o hřích. (Mt 18:9; Mr 9:43–47; Kol 3:5; srovnej Mt 5:27–30.)
      Když Ježíš popisoval gehennu jako místo, „kde jejich larva neumírá a oheň nehasne“ (Mr 9:47, 48), zjevně narážel na Izajáše 66:24. To, že ten symbolický obraz není obrazem mučení, nýbrž úplného zničení, je zřejmé z toho, že Izajášova slova se netýkala osob, které byly naživu, ale ‚mrtvol lidí, kteří přestupovali‘ proti Bohu. Pokud údolí Hinnom bylo místem, kam se vyhazoval odpad a mrtvoly — a tomu dostupné doklady nasvědčují —, snad jediným vhodným prostředkem, který takový odpad likvidoval, byl oheň, možná ještě podpořený sírou. (Srovnej Iz 30:33.) Kam oheň nedosáhl, tam se množili červi neboli larvy a strávili všechno, co nezničil oheň. Na základě toho by Ježíšova slova znamenala, že ničivý účinek Božího nepříznivého rozsudku neustane, dokud zničení nebude úplné.
      Obrazné použití. To, jak slovo „gehenna“ použil učedník Jakub, ukazuje, že neovladatelný jazyk je sám světem nespravedlnosti a že celý život člověka může být poznamenán palčivými slovy, která poskvrňují toho, kdo je pronáší. Jazyk ‚plný smrtonosného jedu‘ svědčí o špatném stavu srdce a může způsobit, že ten, kdo ho užívá, bude Bohem odsouzen do symbolické gehenny. (Jk 3:6, 8; srovnej Mt 12:37; Ža 5:9; 140:3; Ří 3:13.)

    • rose66
     rose66, 8.8.17 11:42:59  
      

     tady to mas recky z manucriptu Nestle@Aland, v soucastnosti asi nejpresnejsi mustr NZ, ze ktereho vychazeji prekladatele

     BGT Matthew 5:22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ· μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. (Matt. 5:22 BGT)

     neni tam zadne peklo, ale

     [Fri] γέεννα, ης, ἡ (also Γέεννα) Gehenna; literally valley of Hinnom, a ravine south of Jerusalem where fires were kept burning to consume the dead bodies of animals, criminals, and refuse; figuratively in the Gospels and James for hell, a fiery place of eternal punishment for the ungodly dead (MT 5.22)
     Γέεννα VPRPDM-P γέεννα
     γέενναν N-AF-S γέεννα
     _______________________________

   • rose66
    rose66, 8.8.17 11:35:41  
     

    GEHENNA
    [řec. forma heb. Gé Hin·nomʹ, „údolí Hinnom“].
    Toto jméno se objevuje v Křesťanských řeckých písmech dvanáctkrát. Mnoho překladatelů si troufá překládat je slovem „peklo“, ale řada moderních překladů je transliteruje z řeckého výrazu geʹen·na. (Mt 5:22, KMS, Ro, Mo, ED, NS, BC [španělsky], NC [španělsky], také poznámka pod čarou v překladu Pa a RS)
    Hluboké, úzké údolí Hinnom, později známé pod tímto řeckým jménem, leželo na J a JZ od starověkého Jeruzaléma. Dnes je to Vádí er Rababi (Ge Ben Hinnom). (Joz 15:8; 18:16; Jer 19:2, 6; viz heslo HINNOM [ÚDOLÍ].) Judští králové Achaz a Manasse tam provozovali modlářské uctívání, ke kterému patřily i lidské zápalné oběti Baalovi. (2Pa 28:1, 3; 33:1, 6; Jer 7:31, 32; 32:35) Později věrný král Josijáš chtěl, aby se něco takového již nikdy neopakovalo, a proto nechal místo modlářského uctívání znečistit — zvláště část zvanou Tofet. (2Kr 23:10)

  • poko
   poko, 8.8.17 09:28:00  
    

   Kazatel je přece Starý zákon, to o Ježíšově oběti nikdo nevěděl, nevěděl že se něco Ježíšovou obětí i mění. V té době, žádná nebyla.
   Nelze přece napasovat něco co mluví k lidem tehdejší doby a přírodě v naprosto jiném postavení a jiných podmínkách na naprosto jiné lidi v úplně jiných podmínkách.
   Mě dokonce nemusí zajímat z Nové smlouvy ani tento verš.
   Lukáš 1:31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
   To je taky Boží slovo taky z Bible, přesto mě zajímat nemusí, protože je to určené pouze Marii , já jako chlap stejně nikdy rodit nebudu.
   Stejně tak mě nemusí zajímat , co je potřeba udělat proto, aby se přešlo moře.
   Pro mne už dávno platí, že jsou Židé už dávno na druhé straně.

   • rose66
    rose66, 28.8.17 11:48:22  
     

    ale vedeli, vzdyt byli v ocekavani ze prijde mesias a izajas im rikal, ze napise novy zakon, ne na tabulky jako mojzis, ale do srdce! Cti lepe

  • poko
   poko, 8.8.17 09:52:43  
    

   O peklu, pekelných, pekelné Boží slovo v Bibli mluví, tak jsou dvě možnosti, buď Boží slovo v Bibli lže, nebo má pravdu.
   Slovo Očistec Boží slovo v Bibli nezná.
   Ani Ježíš o něm nic neučil, navíc by samotný Očistec degradoval dokonanou oběť Ježíše.
   Jak by mohla být Ježíšova oběť za naše hříchy dokonána, když by bylo ještě potřeba se dodatečně očišťovat v nějaké mezistanici mezi životem na zemi a životem u Boha?
   Bible slovo Očistec nezná, ale za to zná velice dobře Ježíšův výrok DOKONÁNO JEST.

   Učení o Očistci a s tím spojené nábožné skutky jako dušičky, památka zesnulých, zádušní mše, modlitby za mrtvé a hlavně odpustky dříve placené dnes v podobě modliteb, přijímání, návštěva hřbitova a další náboženské skutky. Učení o Očistci, začalo až v době, kdy se stavěl kostel a potřebovali peníze, tak si vymysleli náboženské mozky mezistanici Očistec ze které se bude za penízky pomáhat dušičkám z vymyšleného Očistce do nebe.

   Adi jako když zazvoní pokladnička duše letí do nebíčka.

   Jak mrtvému pomůže zapálená svíčka? Asi aby na ty pozůstalé lépe z hrobu viděl, aby je mohl zkontrolovat kdo tam přišel.
   ..Proč se modlit za mrtvého když i v Bibli v Nové smlouvě, to už je po Ježíšově oběti to není žádný Starý zákon, je napsané že jenom za živé.

   Proč se modlit za mrtvého, který přijal Ježíše je proto už v pořádku a díky víře a přijetí Ježíše je mu odpuštěno ,aby se dostal, tam kde už dávno je jeho místo?

   Proč se modlit za mrtvého který Ježíše odmítl a nepřijal, když ani Bůh nepůjde proti Svému slovu, které už dal?

   Za živé je potřeba se modlit, mrtví už mají rozhodnuto.

   • rose66
    rose66, 19.8.17 12:25:32  
     

    Jezis mluvil o gehenne, vem si slovnik a precti si, co to je, posilal lidi jako nehodne vecneho zivota na smetiste, nic vic!

    • tank
     tank, 20.9.17 12:19:51  
      

     Asi česky nemluvil přesto je slovo slovo přeložené z nějakého jiného slova a jde přece o tu myšlenku

 • poko
  poko, 6.7.17 21:55:16  
   

  Pro jistotu zálohováno i tady, tady jinde tam se maže..
  **************************************************

  Bohoslužby za mrtvé vychází tak jako slavnost dušičky, modlitby za mrtvé odpustky z učení o Očistci kdy se takto jako pomáhá dušičkám z této vymyšlené mezistanice k Bohu.

  Učení o Očistci degraduje dokonalou, dostatečnou a dokonanou DOKONÁNO JEST. oběť Ježíše Krista.
  Jak by mohla být oběť dokonalá když je potřeba dodatečné očišťování ve vymyšlené mezistanici zvané Očistec?
  Písmo nezná slovo Očistec, ale za to zná DOKONÁNO JEST.

  Učení O Očistci začalo hodně dlouho po odchodu Ježíše. Ježíš nic takového neučil, ani Pavel a první apoštolové nezapsali. V době kdy stavěli kostel. KDYŽ zazvoní pokladnička, duše letí do nebíčky A co by se pro své drahé ještě neudělalo.?

  Proč se modlit za někoho kdo přijal Ježíše a díky Jeho oběti je na správném místě aby se tam dostal když už tam je?

  Proč se modlit za někoho kdo Ježíše nepřijal když ani Bůh nepůjde proti slovu které dal?

  Za živé je třeba se modlit,aby nepřišli o víru.
  NECHTE MRTVÉ ať pochovávají svoje mrtvé.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 7.7.17 01:46:24  
    

   Učení o Očistci není v Bibli a ke Slovu Božímu se nemám nic přidávat:
   Zjevení 22
   18 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: kdo by něco přidal k těmto věcem, tomu Bůh přidá ran zapsaných v této knize.

   • rose66
    rose66, 21.7.17 19:35:22  
     

    moc dobry postreh

    • rose66
     rose66, 1.9.17 19:25:16  
      

     ale take tam neni slovo peklo, podivej se do reckych svitku............... na siti jsou pristupna

 • poko
  poko, 5.7.17 22:25:06  
   

  PetrHovado, 5.7.17 22:13:15
  Tak kámoš už mi napsal, jaký to bylo na té mega misijní akci v té Praze:

  Spousta lidí přijímalo Krista, evangelizovalo se v ulicích, byli chvály i na známých náměstích. Spousta uzdravených, i mých známých, dost lidí osvobozených - dělo se to při modlitbách nebo chvalách. ...

  • poko
   poko, 5.7.17 22:27:59  
    

   Podle syna to bylo shromáždění kam přijeli Rainhard Bonnke a Daniel Kolenda. Mají velké evangelizační výsledky v Africe

  • nikdoinic
   nikdoinic, 6.7.17 05:31:01  
    

   Taky jsi zabanovanej od visitora?
   No jo ten banuje a banuje, mne taky všude, je to banista:-), mistr banista:-).

  • rose66
   rose66, 23.7.17 11:51:17  
    

   patla matla a Kristus by je rozehnal bicem!

 • chenrezig777
  chenrezig777, 4.5.17 18:20:14  
   

  Genesis 18, 21že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je.“

  --------------------------
  tomu rikam jasnovidnost

  • chenrezig777
   chenrezig777, 4.5.17 18:20:49  
    

   chci rici vsevedoucnost

   • poko
    poko, 15.6.17 12:27:20  
     

    neříkej není to slyšet, raději napiš.

 • kiwiboy
  kiwiboy, 15.4.17 09:13:07  
   

  Ahoj - jenom otazku kolik je krestanskych vir?

  • chenrezig777
   chenrezig777, 15.4.17 10:33:19  
    

   tady mas strucny prehled

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_k%C5%99es%C5%A5ansk%C3%BDch_denominac%C3%AD

   Mnohe se mezi sebou vzajemne nesnasi. Inu panbickari.

   No, chybi tam Islam, ktery je vlastne odnozi a mel by tez byt zminen.

  • rose66
   rose66, 27.9.17 10:55:41  
    

   Zjednodušený nárys hlavních náboženství křesťanstva
   Počátek odpadnutí — 2. století
   římskokatolická církev
   4. století (Konstantin)
   5. století koptská
   jakobitská
   1054 n. l. Východní ortodoxní
   ruská
   řecká
   rumunská a jiné
   16. století reformace
   luteránská
   německá
   švédská
   americká a jiné
   anglikánská
   episkopální
   metodisté
   Armáda spásy
   baptisté
   letniční hnutí
   kongregační
   kalvinismus
   presbyteriánská
   reformované církve

  • rose66
   rose66, 27.9.17 10:57:09  
    

   Ve 20. století s úmyslem dosáhnout jednoty založily některé ze stovek sekt křesťanstva ekumenické hnutí. Po mnoha desetiletích úsilí se však sjednotil jen malý počet církví. Věřící nadále zůstávají nejednotní v takových otázkách, jako je například evoluce, potrat, homosexualita nebo jmenování žen do kněžských úřadů. Duchovní některých církví se snaží lidi sjednotit tím, že snižují důležitost nauk, na kterých se neshodnou. Výsledkem však je, že lidé mají slabou víru a ke sjednocení rozděleného křesťanstva to stejně nevede.

 • osoba
  osoba, 26.3.17 12:55:37  
   

  http://www.7den.cz/film-menic-casu-en-sk-titulky/

  • chenrezig777
   chenrezig777, 1.4.17 18:38:32  
    

   podle recenze filmu je videt, ze je to fanaticka kravina.

 • chenrezig777
  chenrezig777, 23.2.17 10:03:07  
   

  zrovna jsem nasel tento dotaz)))) to je tak krasna ukazka fanatismu))))

  31.1.Marika, 23.2.17 09:45:01
  reagovat@!!!

  Kdybychom řekli, že malé děti automaticky dojdou spásy, znamenalo by to, že není nutno příliš dbát o jejich křest a že křest vlastně není pro spásu tak důležitý, což by bylo v rozporu s Ježíšovými slovy.

  http://www.katyd.cz/clanky/odpovedny/neni-spaseni-bez-vlastniho-pricineni.html

 • nikdoinic
  nikdoinic, 22.2.17 20:20:57  
   

  1. Janův 5
  1 Každý, kdož věří, že Ježíš jest Kristus, z Boha se narodil; a každý, kdož miluje toho, kterýž zplodil, milujeť i toho, kterýž zplozen jest z něho.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 22.2.17 20:22:52  
    

   Kristus (latinsky christus, řecky Χριστός - Christós, hebrejsky מַשִׁיחַ - maššíach) znamená „pomazaný“, „mesiáš“, „Bohem vyvolený král“. V křesťanství jde o jeden z nejdůležitějších titulů, kterými je nazýván Ježíš z Nazareta.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Kristus

 • chenrezig777
  chenrezig777, 18.2.17 15:11:05  
   

  proc udajny panbicek chtel, aby se lide rozmnozovali, obdobne jako zvirata?

 • orion
  orion, 17.2.17 22:33:11  
   

  Jaký máte názor na knihu "Chatrč" ?

 • chenrezig777
  chenrezig777, 14.2.17 18:56:46  
   

  p[roc panbicek zaridil u lidi obdobne rozmnozovani, jako u dobytku? proc musi spermie spechat k vajicku a uspeje je jedine, diky vyberu?

  • chenrezig777
   chenrezig777, 14.2.17 18:58:57  
    

   nemohl to panbicek zaridit lepe?

 • tank
  tank, 21.1.17 12:26:54  
   

  dostal jsem upozornění neaktivní správce tank, tož tedy DOBRÝ DEN VŠEM.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 24.1.17 01:17:31  
    

   Jé a ja četla reaktivní správce tank.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 28.12.16 18:16:12  
   

  ..by mohlo být poučné nejen pro křesťany, ale také pro židy a muslimy. Naznačují totiž, že Kristus nezaložil své vlastní náboženství, ale snažil se obnovit tisíciletou tradici z časů krále Davida. Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena v jednom.
  Zdroj: http://extrastory.cz/olovene-desky-s-nejstarsi-zminkou-o-jezisi-jsou-prave-a-vrhaji-tak-nove-svetlo-na-krestanstvi.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  • osoba
   osoba, 30.12.16 16:59:45  
    

   Pro tebe by mohlo být poučné a existenčně důležité, kdybys konečně poznala pravého Boha osobně a přestala polemizovat o hovadinách. Ježíš neobnovoval žádnou tradici - kromě osobního vztahu s Bohem,, což určItě není "TRADICE". A nezaložil žádné své náboženství, protože biblické křesťanství není náboženství - asi jako rodinné vztahy.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 31.12.16 18:25:13  
     

    Práve že osobní poznávání Boha je poznávat jej i v rodě ženy:-), tedy v tom rodě ve kterém se mi ženy nacházíme, je totiž Bohem živých tedy včetně i nás žen .. :15: .

    Jan 17
    17 Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.
    18 Jako jsi poslal na svět mne, tak jsem i já poslal na svět je.
    19 A já posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou."
    20 "Neprosím však jen za tyto, ale i za ty, kteří ve mne uvěří skrze jejich slovo,
    21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
    22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
    23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.

    Obraz Boha a podobenství Boha je totiž muž a žena:
    Genezis 1
    26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
    27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

    • osoba
     osoba, 31.12.16 21:57:58  
      

     To je objev Ameriky, že je Bohem živých - LIDÍ, tedy samozřejmě i žen. Ale pořád to nedokazuje žádnou "tradici", natož že by Ježíš založil nějaké své náboženství.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 1.1.17 06:34:02  
       

      Je to tradiční víra všech lidí pokud si nedají do hlavy nainstalovat něco zcela jiného.

      • osoba
       osoba, 1.1.17 10:22:44  
        

       Spousta lidí má v hlavě nainstalováno cokoli jiného. Třeba blud o tom, že Ježíš přišel založit nějaké své náboženství nebo obnovit tradici, že prý musíme dodržovat Desatero a smlouvu, kterou Bůh uzavřel s někým i´jiným na konkrétní dobu, že si musíme něco od Boha zasloužit, že musíme své špatné skutky odčinit, že existuje očistec jako nějaká "mezistanice na cestě do nebe", že jsou všechny víry rovnocenné a "všechny cesty přece vedou k Bohu", že Ježíš není Boží Syn a natož Bůh. Jen minimum lidí věří skutečně pravdě, která tohle všechno radikálně vyvrací.

       • nikdoinic
        nikdoinic, 1.1.17 10:49:54  
         

        Jan 8
        "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky.
        32 A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

        • osoba
         osoba, 1.1.17 12:07:07  
          

         Jenže v Jeho slově nenajdeš žádné bezbožné náboženské tradiční nauky a bludy - výše uvedené.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 1.1.17 12:30:47  
           

          Konkrétně tím myslíš co?

        • osoba
         osoba, 1.1.17 13:39:09  
          

         Třeba blud o tom, že Ježíš přišel založit nějaké své náboženství nebo obnovit tradici, že prý musíme dodržovat Desatero a smlouvu, kterou Bůh uzavřel s někým i´jiným na konkrétní dobu, že si musíme něco od Boha zasloužit, že musíme své špatné skutky odčinit, že existuje očistec jako nějaká "mezistanice na cestě do nebe", že jsou všechny víry rovnocenné a "všechny cesty přece vedou k Bohu", že Ježíš není Boží Syn a natož Bůh. TOHLE není Boží slovo a Pravda, která vysvobodí. A přesto většina lidí věří čemukoli jinému místo vysvobozující pravdy Božího slova.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.1.17 04:08:15  
           

          Davidova hvězda:
          Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii.
          Trojúhelník opačně položený pak vodu a ženskou energii.
          Jejich základny symbolizují vzduch a zemi.
          https://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.1.17 04:10:50  
           

          Mně to přijde být moudré dodržovat desatero přikázáních, dobrá rada je nad zlato.

         • rose66
          rose66, 1.9.17 19:27:18  
           

          spise jsou to rovnocenne nesmysly, kdo nebezi podle pravidel, nedostane odmenu,,, to bible jasne rika, ma sva pravidla

        • osoba
         osoba, 5.2.17 18:18:43  
          

         Možná stojí za to všimnout si, KOMU to říkal. Ježíš nepřišel založit nové náboženství a nemá nic společnéhose spoustou bezbožnýcvh náboženských bludů a stupidních nároků s údajnou záminkou, že dodržování toho vede k získání Boží přízně. Ani Desatero nebylo dáno primárně k dodržování a hlavně není určeno spravedlivým (lidem, kteří jsou Bohem ospravedlněni), takže tohle nepatří do Jeho církve.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 6.2.17 08:29:35  
           

          Jan 8
          11 ..I řekl jí Ježíš: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.
          Jan 5
          14 Potom pak nalezl jej Ježíš v chrámě, a řekl jemu: Aj, zdráv jsi učiněn; nikoli víc nehřeš, ať by se něco horšího nepřihodilo.
          Židům 10
          26 Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, dobrovolně hřešíme, nezůstává již žádná oběť za hříchy,
          27 ale nějaké hrozné očekávání soudu a oheň jeho horlivosti, který má pohltit nepřátele.

         • rose66
          rose66, 28.8.17 11:50:32  
           

          desatero bylo receno zidum.
          Jem tam treba o sabatu, dodrzujes sabat?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 30.8.17 05:55:16  
           

          Marek 2
          "Sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.
          28 Proto je Syn člověka Pánem i nad sobotou."

         • rose66
          rose66, 30.9.17 18:45:43  
           

          desatero je smlouva zidu s bohem, pro krestany to Jezis shrnul do dvou

         • rose66
          rose66, 30.9.17 18:49:07  
           

          Křesťané nejsou pod Desaterem. Ježíš se narodil pod Zákonem; dokonale ho dodržoval a nakonec dal svůj život jako výkupné za lidstvo. (Ga 4:4; 1Ja 2:2) Kromě toho svou smrtí na mučednickém kůlu osvobodil ty, kdo byli pod Zákonem (tedy i pod základními Deseti slovy či přikázáními), a to tím, že „se stal kletbou místo“ nich. Díky Ježíšově smrti ‚byl vymazán ručně psaný doklad‘ tím, že byl přibit na mučednický kůl. (Ga 3:13; Kol 2:13, 14)

     • rose66
      rose66, 30.9.17 18:44:08  
       

      vzdyt neznate ani jeho Jmeno, jak znate Boha?